งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985)

2 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) ดิคและคาเรย์ (Dick and Carey) ได้เสนอรูปแบบระบบการสอน สรุปรวมได้ 3 องค์ประกอบคือ 1. กำหนดผล ( จุดมุ่งหมาย ) ของการสอน 2. การพัฒนาการสอน 3. การประเมินการเรียนการสอน

3 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) จากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ประการนี้ ดิคและคาเรย์ ได้แบ่งกิจกรรมการจัดระบบการสอนออกเป็น 10 ขั้น

4 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Conduct Instruct. Analysis Revise Instructi on Develop Criterion - Referenc e Tests Develop Instruct. Strategy Develop & Select Instruct. Material s Develop & Conduct Formative Evaluation Develop & Conduct Summative Evaluation Identity Entry Behavior s Identify Instruct. Goals Writ Performa nce Objectiv es Dick and Carey Design Model

5 ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) 1. การกำหนดความมุ่งหมายการสอน (identify instructional goals) เป็นการกำหนดความมุ่ง หมายการสอน ซึ่งต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความ มุ่งหมายทางการศึกษา จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ ความจำเป็น (need analysis) และวิเคราะห์ผู้เรียน 2. การวิเคราะห์การสอน (conduct instructional analysis) ขั้นตอนนี้อาจทำก่อนหรือหลังขั้นที่ 3 หรือ อาจจะทำไปพร้อม ๆ กันก็ได้ การวิเคราะห์การสอน เป็นการวิเคราะห์ภารกิจหรือวิเคราะห์ขั้นตอนการ ดำเนินการสอน ในเรื่องนี้ กาเย่ (Gagne. 1985) ได้ เสนอ แนะว่า การวิเคราะห์การสอนอีกลักษณะหนึ่งก็ คือ information-processing analysis ตาม แนวคิดของกาเย่นั้นเอง ผลการวิเคราะห์การสอนที่ได้ จะเป็นการจัดหมวดหมู่ของภารกิจ (task classification) ตามลักษณะของจุดมุ่งหมายการสอน

6 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) 3. ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นและคุณลักษณะของ ผู้เรียน (identify entry behaviors and characteristics) เป็นการระบุพฤติกรรมหรือทักษะ เฉพาะที่ผู้เรียนต้องมีก่อนการเรียน และลักษณะของ ผู้เรียน ซึ่งมีความสำคัญต่อการเลือกกิจกรรมการ เรียนการสอน 4. เขียนจุดมุ่งหมายการเรียน (write performance objectives) ซึ่งเป็นการเขียน วัตถุประสงค์แสดงความเจาะจงว่า ต้องการให้ผู้เรียน สามารถทำอะไรได้เมื่อเรียนจบบทเรียน โดยระบุ พฤติกรรมเมื่อผู้เรียนแสดงสถานการณ์ที่เกิด พฤติกรรมนั้น 5. สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (develop criterion referenced test) เป็นการสร้าง แบบทดสอบที่อิงวัตถุประสงค์ สามารถวัด ความสามารถของผู้เรียนตามที่เขียนไว้ใน วัตถุประสงค์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อกระทงจะต้อง สอดคล้องกับพฤติกรรมในวัตถุประสงค์การ ประเมินผลการเรียนรู้ยึดเกณฑ์เป็นหลัก

7 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) 6. พัฒนายุทธวิธีการสอน (develop instructional strategy) เป็นการวางแนวทางที่จะใช้ในการสอน เพื่อให้การสอนดำเนินไปสู่เป้าหมาย ยุทธวิธีการสอน ประกอบด้วย กิจกรรมการสอน การเสนอบทเรียน การ ฝึกฝน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การวัดผลกิจกรรมต่างๆ ภายหลังบทเรียน ในการจัดให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน ภายในชั้นเรียน จำเป็นต้องวางยุทธวิธีการสอนที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิจัยการ เรียนรู้ ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความรู้ใน เรื่องเนื้อหาและตัวผู้เรียน 7. เลือกและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (develop and select instructional materials) เป็นการนำ ยุทธวิธีการสอนที่วางไว้มาคัดเลือกกิจกรรมการเรียน การสอน ซึ่งรวมถึงการสร้างคู่มือผู้เรียน คู่มือผู้สอน สื่อ การเรียนการสอนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ รวมถึง แบบทดสอบ

8 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) 8. ออกแบบและจัดการประเมินระหว่างเรียน (design and conduct formative) เป็นการสร้าง เครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอน 9. แก้ไขปรับปรุงการสอน (revise instruction) เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินระหว่างการ เรียนแจ้งให้ผู้เรียนทราบ เพื่อทำการทบทวนหรือ แก้ไขข้อบกพร่อง ขั้นการแก้ไขและปรับปรุงการ สอน นับตั้งแต่ขั้นที่ 2 จนถึงขั้นที่ 8 10. ออกแบบและจัดการประเมินหลังเรียน (design and conduct summative evaluation) เป็นการใช้แบบทดสอบเก็บข้อมูลมาประเมินคุณค่า ของการสอน และการเรียนรู้

9 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) อ้างอิงมาจาก : เอกสารคำสอน การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน Instructional Systems Design and Development โดย ผศ. สมหวัง คุรุรัตนะ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.drpaitoon.com/index.php?mo dule=Static_Docs&type=user&funchttp://www.drpaitoon.com/index.php?mo dule=Static_Docs&type=user&func= view&f=isd/dick_carey.htm&POSTNUKESI D=f3b0e5109fa05932 http://www.arc.dusit.ac.th/be/FT/72.pdf

10 Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985)... สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985) Dick and Carey Design Model ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey. 1985)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google