งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยคืออะไร การวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการแสวงหาความรู้ ความจริง ที่ถูกต้อง เชื่อถือ ได้ ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ใน สังคมด้วยวิธีการทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยคืออะไร การวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการแสวงหาความรู้ ความจริง ที่ถูกต้อง เชื่อถือ ได้ ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ใน สังคมด้วยวิธีการทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การวิจัยคืออะไร การวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการแสวงหาความรู้ ความจริง ที่ถูกต้อง เชื่อถือ ได้ ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ใน สังคมด้วยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ ( Kerlinger : 1988)

4 เชิงปฏิบัติการ คือ อะไร การปฏิบัติงานใน กิจกรรมการ พัฒนาที่ควบคู่ไป กับการวิจัย

5 การมีส่วนร่วม คือ อะไร การเข้าร่วมอย่าง แข็งขันของกลุ่ม บุคคลในขั้นตอน ต่างๆ ของการ ดำเนินกิจกรรม อย่างหนึ่ง

6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม คือ การแสวงหาความรู้ ความ จริงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ โดยวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่ม บุคคลเข้ามาร่วมกันเรียนรู้ เพื่อรู้จักตัวเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เห็นปัญหา ของตัวเอง และเห็นทางแก้ หรือทางออกจากปัญหา โดยลงมือปฏิบัติจริง ได้ผล จริง แก้ปัญหาได้จริง

7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม (PAR) คือ การวิจัย ค้นว้า และ หาความรู้ตามหลักการของการวิจัย เชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกัน เพียงแต่ว่า PAR นั้นมีวัตถุประสงค์ มุ่งไปที่การแก้ปัญหาในการพัฒนา และเป็นการวิจัยที่ดำเนินไปด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวิจัย และใน การมีหุ้นส่วนใช้ประโยชน์ของการ วิจัย กมล สุดประเสริฐ (2540 : 8)

8 ทำไมต้องเป็น PAR การวิจัยแบบเดิม (Tradition Research) เป็นการวิจัยที่ใช้ผู้วิจัยเป็น ศูนย์กลาง (Researcher Center) องค์ ความรู้ (Body of knowledge) อยู่ที่ นักวิจัยที่เป็นคนนอกชุมชน วิจัยเพื่อรู้ ปัญหาของคนอื่น ผลการวิจัยจึงไม่ได้ นำไปใช้แก้ปัญหา ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม เป็นการวิจัยโดยคนในชุมชน (Community Center) ร่วมกันเรียนรู้ เรื่องชุมชนของตนเอง เห็นปัญหาของ ตัวเอง เห็นทางออก หรือทางแก้ปัญหา ของชุมชนร่วมกัน และทุกคนในชุมชน ร่วมกันแก้ปัญหาและรับผลของการ แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นการปรับปรุง วิธีการวิจัยดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

9 การเรียนรู้ร่วมกัน รวดเร็ว รื่นรมย์ และช่วยกัน สร้างสรรค์ชุมชน ให้สวยงาม สดใส รุ่งเรือง เป้าหมายของ PAR

10 แนวคิดพื้นฐานของ PAR ๑.PAR เป็นกระบวนการที่ ไม่หยุดนิ่ง ๒. เชื่อว่าทุกคนมี ศักยภาพที่จะร่วมกัน เรียนรู้ ๓. เริ่มจากความรู้สึกของ คนที่มีต่อปัญหา ๔. กระบวนการวิจัยต้อง ทำอย่างต่อเนื่อง

11 ๕.PAR เป็นกระบวนการ งานร่วมกัน เอนเอียงไป ทางประชาธิปไตย ๖. เชื่อว่า คนต้องพัฒนา ตนเอง แก้ปัญหาเอง ๗.PAR เรียนรู้จาก ประสบการณ์ ยอมรับ ความคิดเห็น

12 วัตถุประสงค์ของ PAR ๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนใน ชุมชนตระหนักในปัญหา หน้าที่ และร่วมกันแก้ปัญหาของตนเอง ๒. เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้แบบพหุ ภาคี (Steak Holder) ๓. เพื่อให้ชุมชนร่วมกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ๔. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม และ การทำงานร่วมกันแก้ปัญหาและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

13 เป็นเรื่องของชุมชน คน ภายนอกควรไปเรียนรู้กับ ชุมชน หยุดเสียที … คนใจดี … ชี้นำชุมชน PAR เป็นการวิจัยและ พัฒนาชุมชน

14 วิธีการวิจัย PAR ระยะก่อนทำวิจัย ๑.สร้างสัมพันธภาพ ๒. ศึกษาชุมชน ๓. คัดเลือกชุมชน ๔. เข้าสู่ชุมชน ๕. เตรียมคน

15 ๑. ศึกษาชุมชน ปัญหา ๒. วิเคราะห์ปัญหา ๓. วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ เขียนโครงการแก้ปัญหา ๒. ระยะของการทำวิจัย

16 ๓. จัดทำแผน ตัดสินใจร่วมกัน ๔. ระยะนำแผนไปปฏิบัติ ๕. ระยะติดตามผลและประเมินผล การทำงาน เขียนรายงานวิจัย

17 เทคนิคและ เครื่องมือวิจัย PAR ๑. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ๒. Mind Map ๓. Focus Group Interview ๔. การสังเกต ๕. การสัมภาษณ์

18 ๖. กระบวนการ AIC ๗. เทคนิค SWOT ฯ

19 เรื่องที่ต้องเรียนรู้ ๑. การเข้าสู่ชุมชน ( มนุษยสัมพันธ์ ระเบียบวิธีวิจัย วิทยากรกระบวนการ ) ๒. ความสำคัญของความหมาย ๓. EMIC ETIC ๔. RAP-port ฯ

20 การเขียนรายงาน การเขียนรายงาน ต้องเขียน บรรยายให้เห็นกระบวนการ ได้มาซึ่งข้อมูล พร้อมทั้งบอก เทคนิคการใช้


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยคืออะไร การวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการแสวงหาความรู้ ความจริง ที่ถูกต้อง เชื่อถือ ได้ ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ใน สังคมด้วยวิธีการทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google