งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์

12 เพียเจท์เชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิด เพราะมนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ผลจากกระบวนการดังกล่าวจะทำให้มนุษย์เกิดพัฒนาการของเชาวน์ปัญญา

13

14 ธรรมชาติของมนุษย์มีพื้นฐานติดตัวตั้งแต่กำเนิด 2 ชนิด คือ
ธรรมชาติของมนุษย์มีพื้นฐานติดตัวตั้งแต่กำเนิด 2 ชนิด คือ 1. การจัดและรวบรวม (organization) 2. การปรับตัว (adaptation) 2.1  การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ (assimilation) 2.2  การปรับโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา (accomodation)

15 องค์ประกอบสำคัญที่เสริมพัฒนาการทางสติปัญญา 4 องค์ประกอบคือ
วุฒิภาวะ (maturation) ประสบการณ์ (experience) การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (social transmission) กระบวนการพัฒนาสมดุลย์ (equilibration)

16 Piaget- devepment

17

18

19

20

21

22

23

24 Piaget’s Model

25 ขั้นพัฒนาการเชาว์ปัญญา
ขั้นใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ (sensorimotor period) อายุ 0- 2 ปี ขั้นเริ่มมีความคิดความเข้าใจ (pre-operational period) อายุ 2-7 ปี - ขั้นกำหนดความคิดไว้ล่วงหน้า (preconceptual thought) อายุ 2-4 ปี -ขั้นคิดเอาเอง (intuitive thought)อายุ 4-7 ปี

26 ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม (formal operational period) อายุ 11-15 ปี
ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (concrete operational period ) อายุ 7-11 ปี

27 ทฤษฏีพัฒนาการเชาว์ปัญญาของเคส
พัฒนาการเชาว์ปัญญาเป็นไปตามขั้น (เหมือนทฤษฏีเพียเจท์) พัฒนาการเชาว์ปัญญาเกิดขึ้นเพราะ การเปลี่ยนแปลง

28 ทฤษฏีพัฒนาการเชาว์ปัญญาของวิก็อทสกี้
เขากล่าวว่า การเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมที่เด็กได้รับการอบรม เลี้ยงดู มนุษย์จะได้รับอิทธิพลจาก “วัฒนธรรม” พัฒนาการเชาว์ปัญญาของเด็ก จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อการได้รับความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่หรือผู้ใกล้ชิด

29 วิก็อทสกี้ แบ่งระดับสติปัญญาเป็น 2 ขั้นคือ
1.ระดับเชาว์ปัญญาขั้นเบื้องต้น (Elementary mental Processes) เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องเรียนรู้ 2.ระดับเชาว์ปัญญาขั้นสูง (Higher mental processes) หมายถึง เชาว์ปัญญาที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ใหญ่ที่ให้การอบรมเลี้ยงดูถ่ายทอดวัฒนธรรมให้โดยใช้ภาษา

30 บทบาทของภาษาในพัฒนาการเชาว์ปัญญา
1.ภาษาสังคม (Social Speech) แรกเกิด-3 ขวบ 2.ภาษาที่พูดกับตนเอง (Egocentric Speech) 3 – 7 ขวบ มีบทบาทสำคัญในการประสานความคิดและพฤติกรรม 3.ภาษาที่พูดในใจเฉพาะตนเอง(Inner Speech) 7 ขวบขึ้นไป เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาการเชาว์ปัญญาขั้นสูง

31 สรุป วิก็อทสกิ้เน้นความสำคัญของสังคมและ
วัฒนธรรมต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการทางเชาว์ปัญญามาก และถือว่าการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ (พ่อแม่ หรือครู) และเพื่อนในขณะที่เด็กอยู่ในสภาพสังคม (Social Context)

32 ขอขอบคุณ จาก... นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ สวัสดี
ขอขอบคุณ จาก... นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ สวัสดี

33


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google