งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพัฒนาการทาง ความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพัฒนาการทาง ความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ทฤษฎีพัฒนาการทาง ความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์

12 เพียเจท์เชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ทุกคนมีความพร้อมที่จะมี ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิด เพราะ มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ผลจากกระบวนการดังกล่าวจะทำ ให้มนุษย์เกิดพัฒนาการของเชาวน์ ปัญญา

13

14 ธรรมชาติของมนุษย์มีพื้นฐาน ติดตัวตั้งแต่กำเนิด 2 ชนิด คือ 1. การจัดและรวบรวม (organization) 2. การปรับตัว (adaptation) 2.1 การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ (assimilation) 2.2 การปรับโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา (accomodation)

15 องค์ประกอบสำคัญที่เสริม พัฒนาการทางสติปัญญา 4 องค์ประกอบคือ วุฒิภาวะ (maturation) ประสบการณ์ (experience) การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (social transmission) กระบวนการพัฒนาสมดุลย์ (equilibration)

16 Piaget- devepment

17

18

19

20

21

22

23

24 Piaget’s Model

25 ขั้นพัฒนาการเชาว์ปัญญา  ขั้นใช้ประสาทสัมผัสและ กล้ามเนื้อ (sensorimotor period) อายุ 0- 2 ปี  ขั้นเริ่มมีความคิดความ เข้าใจ (pre-operational period) อายุ 2-7 ปี - ขั้นกำหนดความคิดไว้ ล่วงหน้า (preconceptual thought) อายุ 2-4 ปี - ขั้นคิดเอาเอง (intuitive thought) อายุ 4-7 ปี

26  ขั้นใช้ความคิดอย่างมี เหตุผลเชิงนามธรรม (formal operational period) อายุ 11-15 ปี  ขั้นใช้ความคิดอย่างมี เหตุผลเชิงรูปธรรม (concrete operational period ) อายุ 7-11 ปี

27 ทฤษฏีพัฒนาการเชาว์ปัญญา ของเคส  พัฒนาการเชาว์ปัญญา เป็นไปตามขั้น ( เหมือนทฤษฏีเพียเจท์ )  พัฒนาการเชาว์ปัญญา เกิดขึ้นเพราะ การเปลี่ยนแปลง

28 ทฤษฏีพัฒนาการเชาว์ปัญญา ของวิก็อทสกี้ เขากล่าวว่า การเข้าใจ พัฒนาการของมนุษย์ จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมที่เด็ก ได้รับการอบรม เลี้ยงดู มนุษย์จะได้รับอิทธิพล จาก “ วัฒนธรรม ” พัฒนาการเชาว์ ปัญญาของเด็ก จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อการได้รับ ความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่หรือผู้ใกล้ชิด

29 วิก็อทสกี้ แบ่งระดับสติปัญญา เป็น 2 ขั้นคือ 1. ระดับเชาว์ปัญญาขั้นเบื้องต้น (Elementary mental Processes) เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้อง เรียนรู้ 2. ระดับเชาว์ปัญญาขั้นสูง (Higher mental processes) หมายถึง เชาว์ปัญญาที่เกิดจากการมี ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ใหญ่ที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้โดย ใช้ ภาษา

30 บทบาทของภาษาใน พัฒนาการเชาว์ปัญญา 1. ภาษาสังคม (Social Speech) แรกเกิด -3 ขวบ 2. ภาษาที่พูดกับตนเอง (Egocentric Speech) 3 – 7 ขวบ มีบทบาทสำคัญ ในการประสานความคิดและ พฤติกรรม 3. ภาษาที่พูดในใจเฉพาะ ตนเอง (Inner Speech) 7 ขวบขึ้นไป เป็นตัวแปร สำคัญในการพัฒนาการ เชาว์ปัญญาขั้นสูง

31 สรุป วิก็อทสกิ้เน้นความสำคัญ ของสังคมและ วัฒนธรรมต่อการเรียนรู้ และ พัฒนาการทางเชาว์ปัญญา มาก และถือว่าการเรียนรู้ เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทาง สังคมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ( พ่อแม่ หรือครู ) และเพื่อน ในขณะที่เด็กอยู่ในสภาพ สังคม (Social Context)

32 ขอขอบคุณ จาก... นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ สวัสดี ขอขอบคุณ จาก... นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ สวัสดี

33


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพัฒนาการทาง ความคิด (Cognitive Theories) ของเพียเจท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google