งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มโนทัศน์เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มโนทัศน์เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มโนทัศน์เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง

2 บทที่ 1 บทนำ พัฒนาการของการ แสวงหาความรู้ ความหมายของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ธรรมชาติและลักษณะ ของการวิจัย ลักษณะของนักวิจัยที่ดี ขั้นตอนการวิจัย ประเภทของการวิจัย

3 1.1 พัฒนาการของ การแสวงหาความรู้ วิธีการในสมัยโบราณ – โดยบังเอิญ (By chance) – โดยขนบธรรมเนียมประเพณี (By tradition) – โดยผู้มีอำนาจ (By authority) – จากประสบการณ์ส่วนตัว (By personal experience) – โดยการลองผิดลองถูก (By trail and error) – โดยผู้เชี่ยวชาญ (By expert)

4 วิธีอนุมาน (Deductive method) – ผู้นำแนวคิด : อริสโตเติล – ประกอบด้วย เหตุใหญ่ : เป็นข้อเท็จจริงใหญ่ ที่บอกถึงลักษณะทั้งมวลของ เรื่องนั้น เหตุย่อย : เป็นข้อเท็จจริง เฉพาะกรณี ข้อสรุป : เป็นผลที่ได้จากการ พิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุ ใหญ่และเหตุย่อย ถือว่าเป็น ความรู้ที่ต้องการ

5 วิธีอุปมาน (Inductive method) – ผู้นำแนวคิด : ฟรานซิส เบคอน – วิธีการ เก็บข้อมูล ( เหตุย่อย ) วิเคราะห์ข้อมูล ( พิจารณา ความสัมพันธ์ของเหตุย่อย ) สรุปผล ( ผลใหญ่ )

6 วิธีอนุมาน - อุปมาน (Deductive - Inductive method) – ผู้นำแนวคิด : ชาร์ลส์ ดาร์วิน – ขั้นตอน ขั้นปัญหา นิยามปัญหา ตั้งสมมติฐาน ลองคิดหา คำตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของ สมมติฐาน โดยวิธีอนุมาน ทดสอบสมมติฐานโดยการ ปฏิบัติ โดยวิธีอุปมาน

7 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ขั้นตอน ขั้นตั้งปัญหา (Problem) ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of data) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data) ขั้นสรุปผล (Conclution)

8 1.2 ความหมายของ การวิจัย Kerlinger(1986) “ a systematic controlled empirical and critical investigation of propositions about the presumed relationships about various phenomena ” Burns (1994) “ a systematic investigation to find answers to a problem ” การวิจัย (Research) หมายถึง การ ค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที มีระบบเชื่อถือได้

9 1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อการแก้ปัญหา (problem solving research) เพื่อสร้างทฤษฎี (Theory – developing research) – ใช้อ้างอิง (Generalization) – อธิบาย (Explanation) – ทำนาย (Prediction) – ควบคุม (Control) เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี (theory testing research)

10 1.4 ธรรมชาติและ ลักษณะของการวิจัย Controlled Rigorous Systematic Valid and varifiable Empirical Critical

11 1.5 ลักษณะของ นักวิจัยที่ดี Pan Pacific Science Contest (1961) –R = Recruitment & Relationship –E = Education & Efficiency –S = Science & Stimulation –E = Evaluation & Environment –A = Aim & Attitude –R = result –C = Curiousity –H = Horison

12 1.6 ขั้นตอนการวิจัย เลือกหัวข้อ ปัญหา ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้คำจำกัดความปัญหา / นิยามปัญหาวิจัย ตั้งสมมติฐาน ( ถ้ามี ) กำหนดขอบเขตของ การวิจัย ( ตัวแปร ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ) วางแผนออกแบบ การวิจัย

13 สร้างเครื่องมือ ทดลองและตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ เลือกและกำหนดขนาด กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์และจัดกระทำ ข้อมูล เขียนรายงานการ วิจัย

14 จำแนกตามจุดมุ่งหมายและ ประโยชน์ของการวิจัย – การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัย บริสุทธิ์ (Basic Research/Pure Research) – การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) – การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research/ Operations Research) 1.7 ประเภทของ การวิจัย

15 – การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) – การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research/ Classroom Action Research) – การวิจัยนโยบาย (Policy Research) – การวิจัยสถาบัน (Institutional Research/ Administrative Research)

16 จำแนกตามลักษณะข้อมูล – การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) – การวิจัยเชิงคุณลักษณะ หรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) การศึกษาทางมานุษยวิทยา (Anthropological Studies) การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographic Study) การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณา ระดับแคบ (Microethnoraphy Study) การศึกษาปรากฏการณ์ (Phenomenological Study)

17 จำแนกตามลักษณะการจัด กระทำต่อข้อมูล – การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) – การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (True Experimental Research) การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)

18 จำแนกตามเงื่อนไขเวลา – การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) – การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Studies) การศึกษาความสัมพันธ์ (Interrelation Studies) – การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies) – การศึกษาติดตามผล (Follow-Up Studies) – การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Studies) – การศึกษาสหสัมพันธ์ (Correlation Studies) – การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Studies)

19 การศึกษาพัฒนาการ (Development Studies) – การศึกษาความเจริญเติบโต (Growth Studies) – การศึกษาแนวโน้ม (Trend studies or Educational Future Research)

20


ดาวน์โหลด ppt มโนทัศน์เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google