งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2 บทที่ 1 บทนำ พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ ความหมายของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ธรรมชาติและลักษณะของการวิจัย ลักษณะของนักวิจัยที่ดี ขั้นตอนการวิจัย ประเภทของการวิจัย

3 1.1 พัฒนาการของการแสวงหาความรู้
1.1 พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ วิธีการในสมัยโบราณ โดยบังเอิญ (By chance) โดยขนบธรรมเนียมประเพณี (By tradition) โดยผู้มีอำนาจ (By authority) จากประสบการณ์ส่วนตัว (By personal experience) โดยการลองผิดลองถูก (By trail and error) โดยผู้เชี่ยวชาญ (By expert)

4 วิธีอนุมาน (Deductive method)
ผู้นำแนวคิด: อริสโตเติล ประกอบด้วย เหตุใหญ่: เป็นข้อเท็จจริงใหญ่ที่บอกถึงลักษณะทั้งมวลของเรื่องนั้น เหตุย่อย: เป็นข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี ข้อสรุป: เป็นผลที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุใหญ่และเหตุย่อย ถือว่าเป็นความรู้ที่ต้องการ

5 วิธีอุปมาน (Inductive method)
ผู้นำแนวคิด: ฟรานซิส เบคอน วิธีการ เก็บข้อมูล (เหตุย่อย) วิเคราะห์ข้อมูล (พิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุย่อย) สรุปผล (ผลใหญ่)

6 วิธีอนุมาน-อุปมาน (Deductive - Inductive method)
ผู้นำแนวคิด: ชาร์ลส์ ดาร์วิน ขั้นตอน ขั้นปัญหา นิยามปัญหา ตั้งสมมติฐาน ลองคิดหาคำตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐาน โดยวิธีอนุมาน ทดสอบสมมติฐานโดยการปฏิบัติ โดยวิธีอุปมาน

7 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)
ขั้นตอน ขั้นตั้งปัญหา (Problem) ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of data) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data) ขั้นสรุปผล (Conclution)

8 1.2 ความหมายของการวิจัย Kerlinger(1986)“a systematic controlled empirical and critical investigation of propositions about the presumed relationships about various phenomena” Burns (1994) “a systematic investigation to find answers to a problem” การวิจัย (Research) หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้ความจริงโดยวิธีการทีมีระบบเชื่อถือได้

9 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อการแก้ปัญหา (problem solving research) เพื่อสร้างทฤษฎี (Theory–developing research) ใช้อ้างอิง (Generalization) อธิบาย (Explanation) ทำนาย (Prediction) ควบคุม (Control) เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี (theory testing research)

10 1.4 ธรรมชาติและลักษณะของการวิจัย
Controlled Rigorous Systematic Valid and varifiable Empirical Critical

11 1.5 ลักษณะของนักวิจัยที่ดี
Pan Pacific Science Contest (1961) R = Recruitment & Relationship E = Education & Efficiency S = Science & Stimulation E = Evaluation & Environment A = Aim & Attitude R = result C = Curiousity H = Horison

12 1.6 ขั้นตอนการวิจัย เลือกหัวข้อปัญหา
1.6 ขั้นตอนการวิจัย เลือกหัวข้อปัญหา ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้คำจำกัดความปัญหา/นิยามปัญหาวิจัย ตั้งสมมติฐาน (ถ้ามี) กำหนดขอบเขตของการวิจัย (ตัวแปร ข้อมูลและแหล่งข้อมูล) วางแผนออกแบบการวิจัย

13 ทดลองและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
สร้างเครื่องมือ ทดลองและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เลือกและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย

14 1.7 ประเภทของการวิจัย จำแนกตามจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการวิจัย
การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic Research/Pure Research) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research/ Operations Research)

15 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research/ Classroom Action Research) การวิจัยนโยบาย (Policy Research) การวิจัยสถาบัน (Institutional Research/ Administrative Research)

16 จำแนกตามลักษณะข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาทางมานุษยวิทยา (Anthropological Studies) การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographic Study) การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาระดับแคบ (Microethnoraphy Study) การศึกษาปรากฏการณ์ (Phenomenological Study)

17 จำแนกตามลักษณะการจัดกระทำต่อข้อมูล
การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (True Experimental Research) การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)

18 จำแนกตามเงื่อนไขเวลา
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Studies) การศึกษาความสัมพันธ์ (Interrelation Studies) การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies) การศึกษาติดตามผล (Follow-Up Studies) การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Studies) การศึกษาสหสัมพันธ์ (Correlation Studies) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Studies)

19 การศึกษาพัฒนาการ (Development Studies)
การศึกษาความเจริญเติบโต (Growth Studies) การศึกษาแนวโน้ม (Trend studies or Educational Future Research)

20 THE END


ดาวน์โหลด ppt มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google