งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นประชุม 16 มี. ค.. สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก่อนสงกรานต์ งานรูทีน (ดำเนินการไปได้เลย) – เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี – หนังสือสั่งการ – หนังสือเชิญ ภารกิจหลักของสัปดาห์หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นประชุม 16 มี. ค.. สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก่อนสงกรานต์ งานรูทีน (ดำเนินการไปได้เลย) – เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี – หนังสือสั่งการ – หนังสือเชิญ ภารกิจหลักของสัปดาห์หน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นประชุม 16 มี. ค.

2 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก่อนสงกรานต์ งานรูทีน (ดำเนินการไปได้เลย) – เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี – หนังสือสั่งการ – หนังสือเชิญ ภารกิจหลักของสัปดาห์หน้า – ข้อสั่งการสามหน่วย ประกอบด้วย ผวจ. กรมท้องถิ่น และกรม ปค. ผวจ. – แจ้งแผนบูรณาการ ลงนามโดยปลัดกระทรวง – ข้อสั่งการของ ก.มหาดไทย เป็นมาตรการสำคัญเฉพาะ ใช้ของ นพ.ธนะพงษ์ เป็นหลัก

3 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก่อนสงกรานต์ นส.ถึงอธิบดีท้องถิ่น – เป็นการประสานการปฏิบัติ แจ้งให้กรมท้องถิ่นแจ้ง อปท.ตามแนวทาง นพ.ธนะพงศ์ เสนอ – แจ้งเรื่องหลัก ๆ เช่นเป้าหมาย ฯลฯ เน้นมาตรการทาง สังคม นส.ถึงอธิบดีกรมการปกครอง – ให้มี นส.ถึงที่ทำการปกครอง จว. ให้ อำเภอ จัดประชุม แจ้ง มาตรการแก่ กำนัน ผญบ. ให้ความร่วมมือ – แจ้งเรื่องสถิติประกอบเหตุผลที่จะต้องขอให้ดำเนินการ ด้วย

4 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก่อนสงกรานต์ นส.ถึงอธิบดีท้องถิ่น – เป็นการประสานการปฏิบัติ แจ้งให้กรมท้องถิ่นแจ้ง อปท.ตาม แนวทาง นพ.ธนะพงศ์ เสนอ – แจ้งเรื่องหลัก ๆ เช่นเป้าหมาย ฯลฯ เน้นมาตรการทางสังคม นส.ถึงอธิบดีกรมการปกครอง – ให้มี นส.ถึงที่ทำการปกครอง จว. ให้ อำเภอ จัดประชุมแจ้ง มาตรการแก่ กำนัน ผญบ. ให้ความร่วมมือ – แจ้งเรื่องสถิติประกอบเหตุผลที่จะต้องขอให้ดำเนินการด้วย หนังสือแจ้งข้อสั่งการเป็น package – สรุปมาตราการเดิมปีก่อน ๆ

5 บทบาทใหม่ในสงกรานต์ เน้นเรื่องการสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และ ติดตามการดำเนินการของจังหวัด ส่วนเรื่องข้อสั่งการรายวันจะไม่มีอีกต่อไป ศูนย์ข้อมูลจะมีการประชุม อังคาร 20 มี. ค. เวลา 13.00 น.

6 ระเบียบวาระการประชุมศูนย์ ประธานแจ้ง พิจารณาองค์ประกอบ ชื่อย่อศูนย์ กิจกรรมศูนย์ อุปกรณ์เครื่องมือ

7 ศูนย์รวมข่าว ช่วง ๗ วัน ใช้ห้องประชุม สส. ต้องพิจารณาว่าจะเช่าอุปกรณ์หรือไม่ ต้อง สนับสนุนเจ้าหน้าที่หรือไม่ จนท. อาจจะขอรับการสนับสนุนจากสำนัก กอง

8 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเรื่องแผน ทศวรรษ ศุกร์ 23 มี. ค. เวลา 13.30 1. อ. ทวีศักดิ์ 2. ดร. ชัชวาลย์ 3. พล. ต. ต. สุรพล หรือ พ. ต. อ. หญิงสุพิณดา ( เรื่องแผน ) 4. นายสมหวัง ขบ. 5. นงนุช คร. 6. ผู้แทนสำนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัด ฯ สธ. ที่เป็นฝ่ายเลขาอนุฯ ชุดที่ 5 post crash care 7. บ. กลาง ( แผนภาคเอกชน และ หมวกนิรภัย ) เชิญรอง อปภ. เป็น ปธ.

9 วัตถุประสงค์ของ workshop 23 มี. ค.55 เพื่อให้เห็น Scope เค้าโครง ของแผนปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางวิธีการในการจัด workshop ช่วง 25-27 เม. ย.55 นำเสนอแผนตัวอย่างปฏิบัติการของประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย

10 Work-Related บ. เอพี ฮอนด้า บ. กลาง และ คปภ. ( คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจประกันภัย หรือกรมการประกันภัยเดิม มีบทบาทเป็น regulator) มีความพร้อมที่จะเป็น lead agencies ขับเคลื่อนงานด้านนี้ มี ๒ หน่วยงาน ( บ. มหาจักร ออโต้พาร์ท และ สำนักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ) ขอให้ ศปถ. ไปบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Work-related วันที่ 21 และ 22 มี. ค.55 ตามลำดับ

11 โครงการหมวกนิรภัย MOU AIP ได้เชิญ AP HONDA มาเป็นสมาชิกของ Steering Committee ของ โครงการ Helmet Vaccine Initiatives ฮอนด้าเสนอให้ทำผ่าน TMEA การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในจังหวัด ทั้งภาครัฐเอกชน เพื่อให้ยั่งยืน – เช่นการ train เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จะมีการลงพื้นที่ ณ ตลาดเกรียบ อ. บางปะอิน เร็ว ๆ นี้ – เชิญท่านรองศรีสมบัติฯ สถานที่ประชุมอาจจะใช้ของสมาคม รถ จยย. – หัวข้อ ๒ เรื่อง MOU and work-related จากนั้นจะมีการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน steering committee ( อารุณช่วยยกร่าง ) คณะทำงานอาจจะประชุมครั้งแรกที่ ตลาดเกรียบ โดย ปภ. ทำเบิกเงิน ให้


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นประชุม 16 มี. ค.. สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก่อนสงกรานต์ งานรูทีน (ดำเนินการไปได้เลย) – เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี – หนังสือสั่งการ – หนังสือเชิญ ภารกิจหลักของสัปดาห์หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google