งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) ผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) ผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) ผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551

2 2 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2/2551 กำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวมในไตรมาสนี้ เท่ากับ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.09 บาท/หุ้น แบ่งเป็น  กำไรจากการดำเนินงานตามปกติจำนวน 66 ล้านบาท  รายการพิเศษ: Write off goodwill (LXS) เนื่องจากการเลิกกิจการ จำนวน 16 ล้านบาท รายได้สำหรับงบการเงินรวมในไตรมาสนี้เท่ากับ 656 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากไตรมาสก่อน (643 ล้านบาท)

3 3 งบดุลเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาส 2/2551 กำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เท่ากับ 92 ล้านบาท (0.16 บาท/หุ้น) ซึ่งประกอบด้วย  กำไรสะสมยกมาต้นปี 2551 4 ล้านบาท  กำไรจาการกลับรายการกำไรสะสมที่กันไว้ สำหรับหุ้นซื้อคืนซึ่งเป็นผลมาจากการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 39 ล้านบาท  เงินปันผลจากบริษัทย่อย (TMC)36 ล้านบาท  กำไรจากผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 255113 ล้านบาท เนื่องจาก การจ่ายปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้น ตัวเลขกำไรสะสมของงบ จะบอกขีดความสามารถของการจ่ายปันผล

4 4 ผลประกอบการไตรมาส 2/2551 รายได้รวมไตรมาส 2/2551 เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น (Leased Line product) หมายเหตุ: ไตรมาส 2’51 และ 1’51 : TMC + ADV + WATTA (3 เดือน) ไตรมาส 2’50 : TMC + ADV + WATTA (2 เดือน)

5 5 ผลประกอบการครึ่งปี 2551 หมายเหตุ : ปี 2551 = TMC + ADV +WATTA (6 เดือน) ปี 2550 = TMC + ADV +WATTA (2 เดือน) รายได้รวมสำหรับครึ่งปี 2551 เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ต

6 6 งบการเงินเฉพาะบริษัท: ผลประกอบการครึ่งปี 2551 รายได้รวมสำหรับครึ่งปี 2551 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการ Leased Line เพิ่มขึ้น กำไรจากการดำเนินงานสำหรับครึ่งปี 2551 ลดลงเนืองจากค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้น หน่วย: ล้านบาท

7 7 งบดุล หน่วย: ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ลดลง จากสิ้นปี 2550 เนื่องจากผลของการลดทุนจดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2551 (งวด 5 เดือน)

8 8 ไตรมาส 2/2550 กำไรสุทธิก่อน amortized goodwill = 78 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม = 60 ล้านบาท ไตรมาส 2/2551 กำไรสุทธิก่อน write off goodwill (LXS) = 66 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม = 50 ล้านบาท เปรียบเทียบ กำไรสุทธิ ไตรมาส 1/2551 กำไรสุทธิรวม = 66 ล้านบาท

9 9 เปรียบเทียบรายได้รวม ไตรมาส 2/2550 รายได้รวม = 656 ล้านบาท ไตรมาส 2/2551 รายได้รวม = 656 ล้านบาท ไตรมาส 1/2551 รายได้รวม = 643 ล้านบาท

10 10 สินทรัพย์รวมไตรมาส 2/2551 31/12/50 สินทรัพย์รวม = 2,368 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 745 ล้านบาทจาก รายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ประจำปี 2551 เงินลดทุนและเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนรวม 566 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 10 ก.ค. 2551 ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 575 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 เนื่องจากผลของการลดทุนจดทะเบียนและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2551 30/6/51 สินทรัพย์รวม = 2,808 ล้านบาท

11 11 ธุรกิจ ISP ในไตรมาส 2/2551 สินค้า Leased Line มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีจำนวนลูกค้าประมาณ 3,000 ราย เติบโตร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อน Broadband ADSL: มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า SME เนื่องจาก การกระจายตัวของตลาดผู้บริโภครายย่อย (consumer segment) ไม่คุ้มต่อการทำตลาดแบบกระจายตัว

12 12 ธุรกิจ TMC ในไตรมาส 2/2551 คาดว่าจะรักษายอดขายของสมุดหน้าเหลือง City YellowPages ฉบับนนทบุรี การขายโฆษณาในสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพฯ ประจำปี 2009 อัตราการปิดการขายช้าลงเล็กน้อย เริ่มขายโฆษณา City YellowPages ปทุมธานี เปิดสำนักงานขาย City YellowPages ใน 3 จังหวัดคือ นครราชสีมา, ชลบุรี, สงขลา พิมพ์และแจกจ่ายฉบับใหม่ของ City YellowPages ฉบับนนทบุรี และ Visitors’ Guide to Thailand ประจำปี 2008

13 13 City YellowPages 2008 นนทบุรี ธุรกิจ TMC ในไตรมาส 2/2551

14 14 Visitors’ Guide to Thailand 2008 ธุรกิจ TMC ในไตรมาส 2/2551

15 15 ธุรกิจออนไลน์เริ่มสร้างรายได้จากการรับพัฒนาเว็บไซต์, การให้บริการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ และโฆษณาแบบ แบนเนอร์ ระบบสืบค้นข้อมูลใหม่ กำลังอยู่ในช่วงท้ายของการพัฒนาระบบ ในระยะที่ 1 ซึ่งจะสามารถให้ทดสอบระบบได้ในช่วงปลายเดือน สิงหาคม ขยายสู่ธุรกิจ Online Media Agency ให้บริการออนไลน์แบบ ครบวงจร พัฒนาบริการเสริมต่างๆ ในระบบ *4XXX สำหรับผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่จากทุกเครือข่าย ธุรกิจ TMC ในไตรมาส 2/2551

16 16 ธุรกิจ Shinee ในไตรมาส 2/2551 เปิดให้บริการโหราศาสตร์ของอ.ลักษณ์ บนระบบ Audiotex 1900, *4XXX และ SMS อีกครั้ง บริการแบบสมาชิกมีอัตราการเติบโตขึ้น 17% โดยเฉพาะบริการ โหราศาสตร์ ขยายบริการประเภท subscription ผ่านทีมเทเลเซลล์ของ1188 ซึ่งได้ ROI ประมาณ 200%

17 17 ภาคผนวก

18 18 Leased Line Product จำนวนลูกค้า บาท/เดือน  ไตรมาสที่ 2/2551 จำนวนลูกค้า = 2,977 คิดเป็นร้อยละ 75 ของ รายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ต  จำนวนลูกค้าเติบโตร้อยละ 6 เมื่อ เทียบกับไตรมาส 1/2551  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 29,280 บาท ต่อเดือน

19 19 Broadband Product (ADSL,IPSTAR)  ไตรมาสที่ 2/2551 จำนวนลูกค้า = 12,289 คิดเป็นร้อยละ 17 ของ รายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ต  จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 3 เมื่อ เทียบกับไตรมาส 1/2551  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 1,622 บาท ต่อเดือน บาท/เดือน จำนวนลูกค้า

20 20 Dial up Product (Narrow band) จำนวนลูกค้า บาท/เดือน  ไตรมาสที่ 2/2551 จำนวนลูกค้า = 78,541 คิดเป็นร้อยละ 8 ของ รายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ต  จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 24 เมื่อ เทียบกับไตรมาส 1/2551  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 94 บาทต่อ เดือน

21 21 ประวัติการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

22 22 Disclaimer ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้าน การเงินหรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่าง ของคำที่ใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” เป็น ต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ใน อนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูล ประมาณการข้างต้น


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) ผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google