งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการสำหรับปี 2551 19 กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการสำหรับปี 2551 19 กุมภาพันธ์ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการสำหรับปี 2551 19 กุมภาพันธ์ 2552

2 2 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551  การจ่ายปันผล จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  กำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2551 เท่ากับ 382 ล้าน บาท หรือคิดเป็น 0.66 บาทต่อหุ้น โดยในระหว่างปี 2551 บริษัทจ่าย ปันผลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น เงินปันผลระหว่างกาลปี 2551 จำนวน 0.23 บาทต่อหุ้น เงินปันผลพิเศษ จำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น ปี 2550 บริษัทจ่ายปันผลจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 0.40 บาทต่อหุ้น  ณ สิ้นปี 2551 คงเหลือกำไรสะสม 128 ล้านบาท หรือ 0.22 บาทต่อ หุ้น  คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 จำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น

3 3 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551  รายได้ในปี 2551 เท่ากับ 2,664 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน  กำไรจากการดำเนินงาน ( ไม่รวม รายการพิเศษ ) สำหรับปี 2551 เท่ากับ 279 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน (ISP = -3 MB, YP = -11 MB, Shinee = -16 MB, WATTA = +7 MB)

4 4 สัดส่วนรายได้รวม 3 ปี จากแต่ละกิจการ 2549 รายได้รวม = 2,512 ลบ. 2551 รายได้รวม = 2,644 ลบ. 2550 รายได้ (หักรายการพิเศษ) = 2,576 ลบ. (รายได้รวม = 2,600 ลบ.) รายได้รวมโตร้อยละ 3 จากปีก่อน

5 5 สินทรัพย์รวมปี 2551 VS 2550 ธ.ค. 2550 2,368 ลบ. ธ.ค. 2551 2,196 ลบ. สินทรัพย์รวม, เงินสด และ ส่วนผู้ถือหุ้นลดลง ลดลงเนื่องจาก การจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน ให้ผู้ถือหุ้น หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 509 ล้านบาท จาก เงินปันผลรอจ่ายจำนวน 156 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 282 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่วน หนี้ ต่อทุน (D/E) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ (0.36 เท่า)

6 6 ต้นทุนหลัก ทิศทางธุรกิจอินเทอร์เน็ต - เพิ่มรายได้โดยเน้นการขายไปที่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ - ลดต้นทุนโดยการร่วมมือกับพันธมิตรในการลงทุนโครงข่ายทั้งในและตปท. ผสมกับ การลงทุนเอง รายได้จาก ธุรกิจ 80% รายได้จาก บุคคล 20% ADSL, iPSTAR DIAL UP เครือข่ายใน ประเทศ ลดต้นทุนโดย ร่วมมือกับ พันธมิตรหรือ ลงทุนเอง เครือข่าย ต่างประเทศ ลดต้นทุนโดย ต่อตรงออก ตปท. เพิ่มรายได้ 1)เน้นการขายไป ที่ธุรกิจ Leased Line ปี 2551 โต 143 ลบ. จากปี 2550 2)พัฒนาสินค้า เสริม เช่นระบบ Security, Logging, E- mail และการ โทรทางไกล ตปท. (VOIP) การให้บริการจะมีต้นทุนหลักเป็นเครือข่ายในประเทศและตปท. ลดต้นทุนขาย 1)ร่วมมือกับ พันธมิตรเพื่อ ลงทุนโครงข่าย ในประเทศและ ต่างประเทศ ร่วมกัน ผสมกับ การลงทุนเอง กลุ่มลูกค้ากลุ่มสินค้าหลัก Leased Line

7 ทิศทางธุรกิจสมุดหน้าเหลือง - เพิ่มรายได้โดยการเพิ่ม จำนวนเล่มใหม่ เจาะกลุ่มตลาด กลุ่มผู้ใช้ และ ผู้ลงโฆษณา ฐานข้อมูล -มีระบบสืบค้นเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้และรายได้ในอนาคต -ร่วมมือการขายโฆษณาแบบ online กับ website ชั้นนำ (Yahoo, Google) หน้าเหลือง – กทม. (1 เล่ม) หน้าเหลือง – ภูมิภาค (5 เล่ม) หน้าเหลือง – สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี หน้าเหลือง – ภูมิภาค โคราช, สงขลา, ชลบุรี สมุดหน้าเหลือง – เพิ่มรายได้โดยเพิ่มจำนวน เล่มใหม่ พัฒนาหน้าเหลืองฉบับรายจังหวัด หรือเจาะกลุ่มตลาดมากขึ้น สมุดหน้าเหลือง 1188 (Voice) อินเทอร์เน็ต + มือถือ ผสมผสาน การ ใช้งานให้สะดวก ที่สุด ถือเป็นจุก ขายที่สำคัญ เพิ่มเล่ม หน้าเหลือง Urban YellowPages และ Home YellowPages 7

8 8  รักษายอดขายของสมุดหน้าเหลืองและสมุดหน้าเหลือง ซิตี้เยลโล่เพจเจส  มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าของสมุดหน้าเหลืองใน ต่างจังหวัด  จัดพิมพ์สมุดหน้าเหลืองที่จัดทำแบบเฉพาะกลุ่ม Home YellowPages & Urban YellowPages  เน้นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้งานและ สร้างความจดจำของแบรนด์ YellowPages ทิศทางธุรกิจ TMC ปี 2552 (1/2)

9 9  เริ่มสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ One stop online solution (บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร) เพิ่มปริมาณการค้นหาผ่าน www.yellowpages.co.th เพื่อกระตุ้น การใช้งานและสร้างความจดจำwww.yellowpages.co.th สร้างรายได้จากการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ FAST (Ad. Search & Listing Search)  เพิ่มรายได้ Outsourcing Call Center Inbound call/Outbound call ทิศทางธุรกิจ TMC ปี 2552 (2/2)

10 10 ทิศทางธุรกิจ SHINEE ปี 2552  เพิ่ม content ใหม่ๆในบริการ SMS  เน้นการขายบริการ SMS ในรูปแบบสมาชิก เพื่อสร้างรายได้ ที่ต่อเนื่อง  มุ่งเน้นบริการทางด้านโหราศาสตร์ โดยรวมหมอดูชื่อดัง ระดับต้นๆ เช่น อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ คุณ ปู โลกเบี้ยว อ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา

11 11 ทิศทางธุรกิจ WATTA ปี 2552  เน้นการขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อย ในส่วน ของกลุ่มสินค้าหลัก และการขายหนังสือประเภท pocket book  พัฒนาเวปไซด์บริการ รถ งาน บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้จากการ ขายโฆษณาผ่านระบบ online

12 12 ภาคผนวก

13 13 งบการเงินรวม : ผลประกอบการปี 2551 VS 2550 ปี 2551 : TMC + ADV + 60% WATTA (12 เดือน) ปี 2550 : TMC + ADV + 60% WATTA (8 เดือน) หมายเหตุ: รายการพิเศษปี 2551 ประกอบด้วย - การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมของ WATTA (30 ล้านบาท) - ค่าภาษีจากการชำระบัญชีเนื่องจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (LXS) (35 ล้านบาท) - การตัดจำหน่ายค่าความนิยมของบริษัทย่อย (LXS) เนื่องจากเลิกกิจการ (16 ล้านบาท) รายการพิเศษปี 2550 เกิดจากการกลับรายการประมาณการหนี้สินจากการซื้อเงินลงทุน (TMC)

14 14 งบการเงินเฉพาะบริษัท: ผลประกอบการปี 2551 VS 2550 หมายเหตุ: รายการพิเศษปี 2551 ประกอบด้วย - การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน WATTA (30 ล้านบาท) - กำไรจากการชำระบัญชีเนื่องจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (LXS) - สุทธิจากภาษี (105 ล้านบาท) รายการพิเศษปี 2550 เกิดจากการกลับรายการประมาณการหนี้สินจากการซื้อเงินลงทุน (TMC) และกำไร จากชำระบัญชีของบริษัทร่วม (CSC)

15 15 งบดุล

16 16 Leased Line Product  ไตรมาสที่ 4/2551 จำนวนลูกค้า = 3,086 คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าเติบโตร้อยละ 2 เมื่อเทียบ กับไตรมาส 3/2551  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 29,096 บาทต่อ เดือน จำนวนลูกค้า บาท / เดือน

17 17 Broadband Product (ADSL,IPSTAR)  ไตรมาสที่ 4/2551 จำนวนลูกค้า = 11,527 คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบ กับไตรมาส 3/2551  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 1,568 บาทต่อ เดือน บาท/เดือน จำนวนลูกค้า

18 18 Dial up Product (Narrow band)  ไตรมาสที่ 4/2551 จำนวนลูกค้า = 47,957 คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 14 เมื่อ เทียบกับไตรมาส 3/2551  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 123 บาทต่อ เดือน จำนวนลูกค้า บาท / เดือน

19 19 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

20 20 Disclaimer ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงิน หรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการ ประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะ ประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถ รับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่ บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวัง ในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการสำหรับปี 2551 19 กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google