งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2552 13 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2552 13 สิงหาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2552 13 สิงหาคม 2552

2 2 CSL มีกำไร ครึ่งปี 137 ล้านบาท หรือ 0.24 บาทต่อหุ้น  บริษัท มีรายได้รวมครึ่งปีแรก 1,297 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า และมีกำไรครึ่งปี 137 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้า 17% เป็นผลมาจาก สินค้ากลุ่มบริการเสริมผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยม สูงขึ้นจากการทำกิจกรรมการตลาด หลากหลาย รูปแบบ ทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ การทำ การตลาดโดยตรงและผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  สำหรับสินค้าหลัก ของบริษัทอีกสองกลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจ อินเตอร์เน็ตและกลุ่มบริการสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองนั้น สัดส่วน การทำกำไรลดลง เนื่องจาก ยอดขายลดลงจาก ผลกระทบทาง เศรษฐกิจ  สำหรับครึ่งปีหลังบริษัท ยังคงสานต่อนโยบายและทิศทางการ ขายที่ดำเนินอยู่ในครึ่งปีแรกต่อไป

3 3 ทิศทางธุรกิจ ISP  จากข้อมูลการสำรวจตลาดของบริษัท พบว่า บริษัทในกรุงเทพ จะมีการใช้งาน Internet ADSL ร้อยละ 65 และ ร้อยละ 35 ใช้ บริการ Leased Line ซึ่งในร้อยละ 35 นั้น CSL มีส่วนแบ่งทาง การตลาดอยู่ร้อยละ 30  บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการ Leased Line ต่อ เนื่องจาก ลูกค้ากลุ่มธุรกิจยังมีศักยภาพในการเติบโต  บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย ให้มี ประสิทธิภาพ ตลอดจนระมัดระวังการลงทุนให้สอดคล้องกับการ เติบโตของรายได้

4 4 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2/2552 รายได้รวมไตรมาส 2’52 ลดลง 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากไตรมาสก่อน แบ่งเป็น ธุรกิจ ISP (-11 MB): จากรายได้ Leased Line เนื่องจาก ผลกระทบทางเศรษฐกิจ Print Classified (-2 MB) เนื่องจากรายได้โฆษณาลดลง Mobile (+9 MB) ต้นทุนรวมไตรมาส 2’52 ลดลง 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อน แบ่งเป็น ธุรกิจ ISP (-16 MB): เนื่องจากการปรับปรุงการจัดการ โครงสร้างการบริหารโครงข่ายใหม่ เพื่อการบริหารต้นทุนที่มี ประสิทธิภาพ YellowPages (-3 MB) เนื่องจากการลดลงของต้นทุนของการ จัดพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลืองประจำปี 2552 Print Classified (-2 MB) เนื่องจากต้นทุนค่าการผลิตลดลง

5 5 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2/2552 ค่าใช้จ่ายรวมรวมไตรมาส 2’52 ลดลง 8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน แบ่งเป็น YellowPages (-4 MB) เนื่องจากค่าใช้จ่ายบริหารลดลง Print Classified (-4 MB) เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด ลดลง กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 2’52 เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้จากธุรกิจ Mobile Content เพิ่มขึ้น

6 6 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1/2552 กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2’52 เท่ากับ 78 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจ ISP 25 ล้านบาท ธุรกิจ YellowPages 35 ล้านบาท ธุรกิจ Mobile Content 17 ล้านบาท Print Classified 1ล้านบาท EBITDA สำหรับไตรมาส 2’52 เท่ากับ 147 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม หมายเหตุ: Q2’08 มีการตัดจำหน่าย (Write-off) ค่าความนิยม ของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (LXS) จำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากเลิกกิจการ Q4’08 มีการค่าใช้จ่ายรายการพิเศษจำนวนรวม 65 ล้านบาท แบ่งเป็น  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท วัฎฎะคลาสสิฟายด์ส จำกัด (WATTA) จำนวน 30 ล้านบาท  ค่าภาษีเนื่องจากชำระบัญชีของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (LXS) จำนวน 35 ล้านบาท

7 7 (Watta ขาดทุน = 1 ลบ.) 2551 242 ล้านบาท 1 HF 2552 137 ล้านบาท เปรียบเทียบกำไรสุทธิ (SHINEE ขาดทุน = 18 ลบ.)

8 8 เปรียบเทียบรายได้รวม ไตรมาส 2/2551 รายได้รวม = 656 ล้านบาท ไตรมาส 1/2552 รายได้รวม = 650 ล้านบาท ไตรมาส 2/2552 รายได้รวม = 646 ล้านบาท

9 9 สินทรัพย์รวมปี 2552 VS 2551 มิ.ย. 2552 2,114 ลบ. 2,114 ลบ. ธ.ค. 2551 2,196 ลบ. 2,196 ลบ.

10 10 ธุรกิจ ISP ไตรมาส 2/2552 ไตรมาส 1/2552 รายได้รวม = 347 ล้านบาท ไตรมาส 2/2552 รายได้รวม = 334 ล้านบาท รายได้ Leased line สำหรับไตรมาส 2/2552 ลดลง 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากการให้บริการ ลูกค้ารายใหม่ไม่สามารถชดเชยรายได้ที่เกิดจากการให้บริการลูกค้ารายเก่าที่มีการต่อสัญญาใหม่ (renew) หรือยกเลิก (terminate) ได้ ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

11 11  ยอดขายสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพฯ ปี 2553 ของครึ่งปีแรก มี แนวโน้มใกล้เคียงกับปีก่อน  ยอดขายสมุดหน้าเหลืองฉบับภูมิภาคปี 2552 ลดลงร้อยละ 7 แต่ ยอดขายในตลาดต่างจังหวัดเติบโตร้อยละ 2  เริ่มการขาย Home YellowPages ซึ่งเจาะกลุ่มธุรกิจบริการตกแต่ง ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านและอาคาร เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในพื้นที่ กรุงเทพฯ  จัดทำโครงการโทร 1188 ช่างด่วนเพื่อให้บริการ 5 ประเภท เพื่อ บริการแก่ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อสร้าง brand association เพื่อขยายลักษณะการให้บริการ ทิศทางธุรกิจ TMC ครึ่งปีหลัง

12 12 ธุรกิจ TMC ไตรมาส 2/2552 (1/2)  จัดพิมพ์สมุดซิตี้ เยลโล่เพจเจสฉบับจังหวัดปี 2552 (นครราชสีมา, หาดใหญ่ และชลบุรี) ผนวกเข้ากับสมุดหน้า เหลืองภูมิภาค ปี 2552 เพื่อลดต้นทุนการแจกจ่ายและเพิ่ม ประโยชน์ใช้สอย  จัดพิมพ์สมุด Urban YellowPages ฉบับแรกปี 2552 เพื่อเจาะ กลุ่มผู้ใช้ในสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ

13 13  ยอดผู้ใช้งานรายเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3 ล้าน เป็น 5 ล้าน เพจวิว และอันดับเวปไซด์เลื่อนจากลำดับที่ 10 เป็นลำดับที่ 5 ในประเภทเวปไซด์ธุรกิจ (อันดับ 1-4 คือเวปไซด์ประเภทหา งาน)  ออกรายการขายออนไลน์ใหม่ แพคเกจโฆษณา “ผู้ซื้อพบผู้ขาย” โฆษณาจากการค้นหาคีย์เวิร์ด ธุรกิจ TMC ไตรมาส 2/2552 (2/2)

14 14 TRUE HITS Result

15 15 ธุรกิจ Shinee ไตรมาส 2/2552  ผลประกอบการดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้  เพิ่มบริการ Live Horoscope ผ่านระบบ IVR หมายเลข *9XXX ร่วมกับ AIS  ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อทำการตลาด และขยายช่องทางขาย ให้กับบริการ 1900

16 16 ธุรกิจ WATTA ไตรมาส 2/2552  รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้การขาย pocket books  สามารถรักษาผลกำไรให้เป็นบวก  ดำเนินการขาย pocket books เพื่อมาชดเชยรายได้จากการขาย โฆษณาในสิ่งพิมพ์ย่อย (classified advertising)

17 17 ภาคผนวก

18 18 Leased Line Product  ไตรมาสที่ 2/2552 จำนวนลูกค้า = 3,215 คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าเติบโตร้อยละ 3 เมื่อเทียบ กับไตรมาส 1/2552  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 27,631 บาทต่อ เดือน จำนวนลูกค้า บาท/เดือน

19 19 Broadband Product (ADSL,IPSTAR)  ไตรมาสที่ 2/2552 จำนวนลูกค้า = 10,612 คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบ กับไตรมาส 1/2552  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 1,624 บาทต่อ เดือน บาท/เดือน จำนวนลูกค้า

20 20 Dial up Product (Narrow band)  ไตรมาสที่ 2/2552 จำนวนลูกค้า = 36,461 คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 15 เมื่อ เทียบกับไตรมาส 1/2552  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 143 บาทต่อ เดือน จำนวนลูกค้า บาท/เดือน


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2552 13 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google