งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้านปากา ลือซง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้านปากา ลือซง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้านปากา ลือซง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้าน บางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กในพื้นที่จชต สำหรับกิจกรรมสองพื้นที่ใน จังหวัดปัตตานี : 1. เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 100 คน 1. เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 100 คน 2. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 100 คน 2. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 100 คน 3. อาสาสมัครบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน 3. อาสาสมัครบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน

2 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากร ที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ชาติบ้านเมือง ให้ เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เป็น ผู้สืบทอดอนาคตของ ประเทศชาติในอนาคต การ อบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่ ดี ย่อมจะทำให้เด็กและ เยาวชนเกิดการพัฒนาอย่าง เต็มตามศักยภาพและสมควร ได้รับการพัฒนาความรู้อยู่ เสมอ ให้มีความพร้อมด้าน อารมณ์ สติปัญญา เพราะเด็ก และเยาวชนจะเป็นกลไก สำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป ในอนาคต เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเต็มตาม ศักยภาพ

3 การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นอีก แนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กและ เยาวชนมีความรู้ ความสามารถและ พัฒนาการด้านต่าง ๆ และใน ขณะเดียวกันยังมีเด็กและเยาวชนอีก กลุ่มหนึ่งที่ยังขาดโอกาสดังกล่าว ขาด โอกาสในการเรียนรู้ใน ขาดโอกาสใน การพัฒนา แม้กระทั้งโอกาสที่จะเข้า สังคมร่วมกับเด็กกลุ่มอื่น เด็กและ เยาวชนกลุ่มนี้คือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนใต้ เพื่อลดช่องว่าง สร้าง โอกาสที่เท่าเทียม

4

5 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตาม วัยที่เหมาะสม 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตาม วัยที่เหมาะสม 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณฯได้รับการเรียนรู้ผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ และเข้าสังคมกับ ผู้อื่นได้อย่างปกติสุข 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณฯได้รับการเรียนรู้ผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ และเข้าสังคมกับ ผู้อื่นได้อย่างปกติสุข 3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับ เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน 3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับ เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความ สนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน เด็กแห่งชาติ 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความ สนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน เด็กแห่งชาติ 5. เพื่อสร้างอาสาสมัครจาก นักศึกษาให้มีจิตสาธารณะสามารถ ทำงานทำงานเพื่อสังคมได้ 5. เพื่อสร้างอาสาสมัครจาก นักศึกษาให้มีจิตสาธารณะสามารถ ทำงานทำงานเพื่อสังคมได้

6

7 ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเด็กในสอง พื้นที่ได้ที่ ติดต่อที่บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน ชื่อบัญชี กองทุนกำลังใจแด่น้องชายแดน ใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ ( ปัตตานี ) เลขที่บัญชี 704-242947-4 ( ออมทรัพย์ ) สถานที่ตั้งของกลุ่ม บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน (Volunteer House for Children and Youth) 17/4 ถ. เจริญประดิษฐ ต. รูสะมีแล อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-311355 โทรสาร 073-311355 ผู้ประสานงานโครงการนี้ ชื่อ มัณฑนา แท่นบำรุง มือถือ 081-6089507, 086-4912704 หรือติดต่อมูลนิธิผสานวัฒนธรรม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 02-6934939 email: crcf.justice@gmail.com

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการวันเด็กจังหวัดชายแดนใต้ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้านปากา ลือซง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 54 ที่พื้นที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google