งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
นพ.ชาติวุฒิ จำจด

2 Lighting

3 Lighting Accident Visual  produc- fatigue tivity Inadequate ++ ++ ++
Glare Colour Inadequate contrast

4 Glare

5

6 Colour

7 Inadequate contrast

8 Lux Meter

9 Prevention Adequate lighting
 Contrast between object(s) and background  Glare by adjusting ratio of light emission of task:immediate surround:background 10:3:1 colour effects by using lamps that are as close to the daylight frequencies as possible

10

11

12 VISION TEST

13 การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
1. พักสายตาก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 30 นาที 2. นำแว่นสายตามาด้วย (ถ้ามี) 3. พักผ่อนให้เพียงพอ

14 วิธีการตรวจ Vision test

15 ด้วยเครื่อง VISION TESTER
การตรวจการมองเห็น ด้วยเครื่อง VISION TESTER 1. Acuity test (ทดสอบการมองเห็นระยะไกลและใกล้) 2. Stereo Depth test (ทดสอบการเห็นภาพสามมิติ) 3. Color Perception test (ทดสอบการเห็นสี) 4. Phoria test (ทดสอบตาเขซ่อนเร้น) 5. Peripheral test (ทดสอบลานสายตา)

16 สไลด์ที่ใช้ในการตรวจการมองเห็น มี 12 สไลด์:
วิธีการตรวจ สไลด์ที่ใช้ในการตรวจการมองเห็น มี 12 สไลด์: สไลด์ที่ 1 เป็นสไลด์สาธิต ทดสอบการมองเห็นของการใช้ตาทั้ง 2 ข้างร่วมกัน

17 สไลด์ที่ 2 ทดสอบการมองเห็น
ระยะไกลโดยตาทั้ง 2 ข้างร่วมกัน (Acuity both eyes “far”) สไลด์ที่ 3 ทดสอบการมองเห็น ระยะไกลโดยตาข้างข้างขวา (Acuity right eye “far”) สไลด์ที่ 4 ทดสอบการมองเห็น ระยะไกลโดยตาข้างซ้าย (Acuity left eye “far” )

18 สไลด์ที่ 5 ทดสอบการรับรู้ระยะชัดลึก
หรือภาพสามมิติ (Stereo Depth ) สไลด์ที่ 6 ทดสอบความสามารถการมองเห็นภาพสี (Color Discrimination test) สไลด์ที่ 7 ทดสอบตาเขซ่อนเร้นในแนวตั้ง (Vertical Phoria “far”)

19 สไลด์ที่ 8 ทดสอบตาเขซ่อนเร้น
ในแนวนอน(Lateral Phoria “far”) สไลด์ที่ 9 ทดสอบการมองเ เห็นระยะใกล้โดยตาทั้ง 2 ข้างร่วมกัน (Acuity both eyes “near”) สไลด์ที่ 10 ทดสอบการมองเ เห็นระยะใกล้โดยตาข้างขวา (Acuity right eye near”) สไลด์ที่ 11 ทดสอบการมอง เห็นระยะใกล้โดยตาข้างซ้าย (Acuity left eye “near” ) สไลด์ที่ 12 ทดสอบตาเขซ่อนเร้นในแนวนอน(Lateral Phoria “near”)

20

21 1. แปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. แปลผลโดยเทียบกับ Job standards
การแปลผลการตรวจ 1. แปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. แปลผลโดยเทียบกับ Job standards

22 การแปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. Acuity test Far, normal: Read correctly through # 7 (20/30) Near, normal: Read correctly less than # 8 1.1 Decreased Far vision (การมองระยะไกลต่ำกว่าเกณฑ์) - Right eye Decreased Far vision - Left eye Decreased Far vision

23 การแปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2. Decreased Near vision (การมองระยะใกล้ไม่ชัดเจน) - Right eye Decreased Near vision - Left eye Decreased Near vision

24 การแปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. Stereo depth test (การเห็นภาพสามมิติ) Nornal depth perception : Reading Correctly through # 7 Acceptable depth perception : Reading Correctly through # 6 Impaired Stereopsis : Reading Correctly less than #5

25 การแปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. Color perception test Nornal : Eight Digits Correct. Mild Deficiency : Correct Reading of Five or More Digits. Fail : Less than Five Correct.

26 การแปรผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. Phoria test ทดสอบตาเขซ่อนเร้น Vertical: Hyperphoria (ตาเขขึ้นบนแบบซ่อนเร้น) - Left Hyperphoria : Reading 1-2 - Right Hyperphoria : Reading 6-7 Lateral :Esophoria (ตาเขเข้าแบบซ่อนเร้น) : Reading 1-3 Exophoria (ตาเขออกแบบซ่อนเร้น) : Reading 14-15

27 การแปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. Peripheral test (ทดสอบลานสายตา) - ทดสอบที่ 85o o o Nasal 35o ของตาซ้าย และตาขวา - ความผิดปกติที่พบ มองไม่เห็น ณ จุดใด รายงานตามนั้น เช่น Not see at 85o

28 การตรวจตาบอดสี Ishihara test
24 Plate Assessment of color deficiency of congenital origin Design for Red-Green deficiency Red => Protanopia, Protanomalia Green=>Deuteranopia, Deuteranomalia

29 Color def. due to chem. Exp.
Blue-Yellow Axis Color Arrangement Test Lanthony D15 Desaturated FM 100 Farnsworth D15 Psudoisochromatic Plate: Ishihara Drugs: antiepileptic, antimalaria, antiTB, Alcohol Organic Solvent: Styrene, Carbon disulphide, Perchloroethylene, n-hexane, mixture solvents Mercury

30 แปลผลโดยเทียบกับ Job standards
GROUP # 1 : Clerical and Administrative(เสมียนและเจ้าหน้าที่) การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชี งานพิมพ์ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้สำนักงาน อื่น ๆ office ทั่วไป หรืองานทางด้านธุระการ GROUP # 2 : Inspection and Close machine Work(ตรวจสอบคุณภาพ) การตรวจสอบข้อบกพร่องหรือจุดเล็ก ๆ ของการ ทำงานของเครื่องจักร เครื่องกล งานประกอบ หรืองานประดิษฐ์ชิ้นส่วน

31 แปลผลโดยเทียบกับ Job standards
GROUP # 3 : Operators of Mobile Equipment (ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์) การควบคุมรถบรรทุก รถยกของเครน เรือ รถพ่วง เครื่องตัก รถเกรด และอุปกรณ์ยกของสำหรับที่สูง GROUP # 4 : Machine Operator (ควบคุมเครื่องจักร) บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะโลหะชนิดใหญ่ เลื่อยไฟฟ้า และเครื่องบดวัตถุ

32 แปลผลโดยเทียบกับ Job standards
GROUP # 5 : Unskilled Laborers(กรรมกร) สำหรับคนทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย พนักงานยกของ GROUP # 6 : Mechanics and Skilled Tradesman (นายช่างและผู้ชำนาญเฉพาะด้าน) ช่างไม้ ช่างไฟ ช่างบริการ ช่างติดตั้ง ช่างประปา คนงานก่อตึก ช่างทาสี

33 การแปลผลการตรวจตาบอดสี
ตรวจ Plate 1-15 > 13 Plates => normal < 9 Plates => color deficiency แยกเขียวแดงด้วย plate 16,17 Total Color Blindness อ่านได้เฉพาะ plate แรก

34 สมรรถภาพในการมองเห็นของผู้ขับขี่
V/A > 20/40 ในตาทั้ง 2 ข้าง แยกสีแดง เหลือง เขียวได้ ลานสายตาอย่างน้อย 70 องศา


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google