งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น นพ. ชาติวุฒิ จำจด. Lighting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น นพ. ชาติวุฒิ จำจด. Lighting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น นพ. ชาติวุฒิ จำจด

2 Lighting

3 Accident Visual  produc- fatigue tivity Inadequate ++ ++ ++ lighting Glare ++ ++ ++ Colour ++ Inadequate + ++ ++ contrast

4 Glare

5

6 Colour

7 Inadequate contrast

8 Lux Meter

9 Prevention Adequate lighting  Contrast between object(s) and background  Glare by adjusting ratio of light emission of task:immediate surround:background 10:3:1  colour effects by using lamps that are as close to the daylight frequencies as possible

10

11

12 VISION TEST

13 1. พักสายตาก่อนเข้า รับการตรวจ อย่างน้อย 30 นาที 2. นำแว่นสายตามา ด้วย ( ถ้ามี ) 3. พักผ่อนให้ เพียงพอ

14 Vision test

15 1. Acuity testAcuity test ( ทดสอบการมองเห็น ระยะไกลและใกล้ ) 2. Stereo Depth testStereo Depth test ( ทดสอบการเห็นภาพสาม มิติ ) 3. Color Perception test ( ทดสอบการเห็นสี ) 4. Phoria test ( ทดสอบ ตาเขซ่อนเร้น )Phoria test 5. Peripheral test ( ทดสอบลานสายตา )

16 สไลด์ที่ใช้ในการตรวจการ มองเห็น มี 12 สไลด์ : สไลด์ที่ 1 เป็นสไลด์สาธิต ทดสอบการมองเห็นของการ ใช้ตาทั้ง 2 ข้างร่วมกัน

17 สไลด์ที่ 3 ทดสอบ การมองเห็น ระยะไกลโดยตาข้าง ข้างขวา (Acuity right eye “far”) สไลด์ที่ 4 ทดสอบ การมองเห็น ระยะไกลโดยตา ข้างซ้าย (Acuity left eye “far” ) สไลด์ที่ 2 ทดสอบ การมองเห็น ระยะไกลโดยตาทั้ง 2 ข้างร่วมกัน (Acuity both eyes “far”)

18 สไลด์ที่ 5 ทดสอบการรับรู้ ระยะชัดลึก หรือภาพสามมิติ (Stereo Depth ) สไลด์ที่ 6 ทดสอบ ความสามารถการมองเห็น ภาพสี (Color Discrimination test) สไลด์ที่ 7 ทดสอบตาเข ซ่อนเร้นในแนวตั้ง (Vertical Phoria “far”)

19 สไลด์ที่ 8 ทดสอบตาเข ซ่อนเร้น ในแนวนอน (Lateral Phoria “far”) สไลด์ที่ 9 ทดสอบการมองเ เห็นระยะใกล้โดยตาทั้ง 2 ข้างร่วมกัน (Acuity both eyes “near”) สไลด์ที่ 10 ทดสอบการมองเ เห็นระยะใกล้โดยตา ข้างขวา (Acuity right eye near”) สไลด์ที่ 11 ทดสอบการมอง เห็นระยะใกล้โดยตา ข้างซ้าย (Acuity left eye “near” ) สไลด์ที่ 12 ทดสอบตาเขซ่อนเร้นในแนวนอน (Lateral Phoria “near”)

20

21 1. แปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน แปลผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. แปลผลโดยเทียบกับ Job standards แปลผลโดยเทียบกับ Job standards

22 1. Acuity test Far, normal: Read correctly through # 7 (20/30) Near, normal: Read correctly less than # 8 1.1 Decreased Far vision ( การ มองระยะไกลต่ำกว่าเกณฑ์ ) - Right eye Decreased Far vision - Left eye Decreased Far vision

23 1.2. Decreased Near vision ( การมองระยะใกล้ไม่ ชัดเจน ) - Right eye Decreased Near vision - Left eye Decreased Near vision

24 2. Stereo depth test ( การ เห็นภาพสามมิติ ) Nornal depth perception : Reading Correctly through # 7 Acceptable depth perception : Reading Correctly through # 6 Impaired Stereopsis : Reading Correctly less than #5

25 3. Color perception test Nornal : Eight Digits Correct. Mild Deficiency : Correct Reading of Five or More Digits. Fail : Less than Five Correct.

26 4. Phoria test ทดสอบตา เขซ่อนเร้น Vertical: Hyperphoria ( ตาเข ขึ้นบนแบบซ่อนเร้น ) - Left Hyperphoria : Reading 1-2 - Right Hyperphoria : Reading 6-7 Lateral :Esophoria ( ตาเขเข้าแบบซ่อน เร้น ) : Reading 1-3 Exophoria ( ตาเขออกแบบ ซ่อนเร้น ) : Reading 14-15

27 5. Peripheral test ( ทดสอบลานสายตา ) - ทดสอบที่ 85 o 70 o 55 o Nasal 35 o ของตาซ้าย และตาขวา - ความผิดปกติที่พบ มองไม่ เห็น ณ จุดใด รายงานตามนั้น เช่น Not see at 85 o

28 การตรวจตาบอดสี Ishihara test 24 Plate Assessment of color deficiency of congenital origin Design for Red-Green deficiency Red => Protanopia, Protanomalia Green=>Deuteranopia, Deuteranomalia

29 Color def. due to chem. Exp. Blue-Yellow Axis Color Arrangement Test Lanthony D15 Desaturated FM 100 Farnsworth D15 Psudoisochromatic Plate: Ishihara Drugs: antiepileptic, antimalaria, antiTB, Alcohol Organic Solvent: Styrene, Carbon disulphide, Perchloroethylene, n-hexane, mixture solvents Mercury

30 GROUP # 1 : Clerical and Administrative( เสมียนและเจ้าหน้าที่ ) การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ บัญชี งานพิมพ์ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ สำนักงาน อื่น ๆ office ทั่วไป หรืองานทางด้าน ธุระการ GROUP # 2 : Inspection and Close machine Work( ตรวจสอบคุณภาพ ) การ ตรวจสอบข้อบกพร่องหรือจุดเล็ก ๆ ของการ ทำงานของเครื่องจักร เครื่องกล งาน ประกอบ หรืองานประดิษฐ์ชิ้นส่วน

31 GROUP # 3 : Operators of Mobile Equipment ( ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ ) การควบคุมรถบรรทุก รถยกของ เครน เรือ รถพ่วง เครื่องตัก รถเกรด และอุปกรณ์ ยกของสำหรับที่สูง GROUP # 4 : Machine Operator ( ควบคุมเครื่องจักร ) บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะโลหะชนิดใหญ่ เลื่อยไฟฟ้า และเครื่องบดวัตถุ

32 GROUP # 5 : Unskilled Laborers( กรรมกร ) สำหรับคนทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย พนักงานยกของ GROUP # 6 : Mechanics and Skilled Tradesman ( นายช่างและผู้ชำนาญเฉพาะ ด้าน ) ช่างไม้ ช่างไฟ ช่างบริการ ช่างติดตั้ง ช่างประปา คนงานก่อตึก ช่างทาสี

33 การแปลผลการตรวจตาบอดสี ตรวจ Plate 1-15 > 13 Plates => normal color deficiency แยกเขียวแดงด้วย plate 16,17 Total Color Blindness อ่านได้เฉพาะ plate แรก

34 สมรรถภาพในการมองเห็นของผู้ ขับขี่ V/A > 20/40 ในตาทั้ง 2 ข้าง แยกสีแดง เหลือง เขียวได้ ลานสายตาอย่างน้อย 70 องศา


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น นพ. ชาติวุฒิ จำจด. Lighting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google