งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1.การพัฒนา รพ.สต. 2.ระบบปรึกษาทางไกล 3.การบริหารจัดการ (การบริหารงาน/ข้อมูล/การเงินการ คลัง/คน ของ) 4.การควบคุมป้องกันโรค 5.การส่งเสริมสุขภาพ 6.การรักษาพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1.การพัฒนา รพ.สต. 2.ระบบปรึกษาทางไกล 3.การบริหารจัดการ (การบริหารงาน/ข้อมูล/การเงินการ คลัง/คน ของ) 4.การควบคุมป้องกันโรค 5.การส่งเสริมสุขภาพ 6.การรักษาพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1.การพัฒนา รพ.สต. 2.ระบบปรึกษาทางไกล 3.การบริหารจัดการ (การบริหารงาน/ข้อมูล/การเงินการ คลัง/คน ของ) 4.การควบคุมป้องกันโรค 5.การส่งเสริมสุขภาพ 6.การรักษาพยาบาล 7.การฟื้นฟูสภาพ 8.คุ้มครองผู้บริโภค 9.นวัตกรรม สิ่งดีๆ

2 2 2 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา -ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์6 ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด - การพัฒนา รพ.สต.ขนาดใหญ่ ให้เป็นรพ.สต.แม่แบบ ยังไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ - ห้อง ER ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ มาตรฐานพร้อมใช้ - ขาดบุคลากรประจำ รพ.สต. *พยาบาลวิชาชีพ 21 แห่ง *นักวิชาการสาธารณสุข 12 แห่ง *ขาดนักกายภาพบำบัดที่เครือข่าย หลัก 3 แห่ง (รพ.ปลวกแดง /เขา ชะเมา/นิคมพัฒนา) - ให้ เน้นงานเชิงรุก ออกเยี่ยม บ้าน และให้ อสม.เข้ามามีส่วน ร่วมในการทำงาน ทำงานเป็น ทีมมากขึ้น - เร่งรัดการดำเนินงาน - พัฒนาห้อง ER ใน รพ.สต.ให้ ได้ตามมาตรฐานพร้อมใช้งาน - ให้จัดจ้างบุคลากรเพิ่ม **เงิน บำรุง??? มีการหารือในที่ ประชุม คปสอ. การพัฒนา รพ.สต

3 3 3 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา -อินเตอร์เน็ต รพ.สต. บางแห่ง (คปสอ.วังจันทร์ คปสอ.เขาชะเมา คปสอ. แกลง และคปสอ.ปลวกแดง) ช้า ภาพกระตุก -มีการใช้งานน้อย -จนท.คิดว่าไม่สะดวก ชอบใช้ โทรศัพท์ -ส่วนใหญ่ไม่มีบันทึกการใช้งาน -ปรับทัศนคติเจ้าหน้าที่ใหม่ จัดระบบให้สะดวก ต่อการใช้ การได้ยินเสียงและเห็นหน้า ย่อม ดีกว่าได้ยินแต่เสียง -มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาของเครือข่าย / กำหนดเวรในการให้คำปรึกษาให้ชัดเจน -จุดที่ติดตั้งโปรแกรมระบบสะดวก เช่น OPD., E.R. -มีระบบการบันทึกการใช้งาน - Log in เข้าระบบ เพื่อพร้อมใช้งาน และ ทดสอบระบบทุกวัน -ระบบอินเตอร์เน็ต ในพื้นที่ที่ไม่เป็นเนินเขา ไม่มี อะไรบังและห่างกันไม่เกิน 10 กม. อาจใช้วิธีการ ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต -รพ. ควรติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ใน ระบบ Tele-medicine โดยเฉพาะและ เป็นระบบ สำรองได้ด้วย -จัดระบบช่องทางด่วนให้ผู้ป่วยส่งต่อจาก Tele. ระบบปรึกษาทางไกล (Tele-Conference)

4 4 4 สถานการณ์ข้อเสนอแนะ 1.การบริหารงาน -มีการประชุม คปสอ. ไม่ทุก เดือน ประชุมคปสอ.ทุกเดือน โดยฝ่ายเลขา กำหนดการส่งวาระการประชุมให้ ชัดเจน /ประธานไม่ว่างให้มอบรอง ประธานแทน -บางเครือข่ายไม่มีการสรุปผล การนิเทศในภาพของเครือข่าย -สรุปผลการนิเทศในภาพรวมของ เครือข่าย ปัญหาอุปสรรคในด้านใด / การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบจาก การนิเทศอย่างไรบ้าง -เป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำปีต่อไป -กองทุนตำบลทำแผนแล้ว บางกองทุน มีกิจกรรมไม่ครบ ใช้จ่ายเงินไม่ครบตาม แผนงาน/โครงการ - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการ

5 5 5 สถานการณ์ข้อเสนอแนะ 2.ข้อมูล -ข้อมูลรายบุคคล (21 แฟ้ม ) ของ รพ.ยังมีปัญหาเรื่อง คุณภาพข้อมูล ส่วนใหญ่เกิด จากลงข้อมูลไม่ครบ -มีระบบตรวจสอบ/แก้ไขปัญหา (ตัวอย่าง รพ.วังจันทร์) -ส่งข้อมูลให้บ่อยขึ้น (มากกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน) -ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเขต (ระยอง/แกลง/ปลวกแดง/เขา ชะเมา/นิคมฯ) - บุคลากร แพทย์ พยาบาลจบ ใหม่ เป็น Part time ยังขาด ทักษะและความเชี่ยวชาญใน การลงข้อมูล เวชระเบียน - พัฒนาการลงข้อมูลในเวชระเบียน ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นช่องทางเพิ่ม รายรับของ รพ. -ให้ความรู้/ปฐมนิเทศข้าราชการใน เรื่องการลงเวชระเบียน การบริหารจัดการ

6 6 6 สถานการณ์ข้อเสนอแนะ 3.การเงินการคลัง - ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ การเงินการคลังเชิงลึกและนำข้อมูล ทางการเงินมาใช้ในการจัดบริการ - นำข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ สถานการณ์ของ CUP + ลูกข่าย รพ.สต.และ ใช้ข้อมูลทางการเงิน วางแผนพัฒนาการ บริหารจัดการ/แผนงาน เพิ่มรายรับลด รายจ่าย 4.ของ/คน -แผนService Plan ประเมินส่วน/ทำแผนการพัฒนาส่วน ขาดแล้ว -ประมวลข้อมูลรวมเป็นแผน service plan หน่วยบริการ -งบลงทุนที่ถูกตัดในระดับจังหวัด สามารถ บรรจุอยู่ในแผนหน่วยบริการและใช้งบบำรุง/ งบค่าเสื่อมดำเนินการ การบริหารจัดการ

7 7 7 สถานที่จำนวน พบลูกน้ำ ยุงลาย ค่า HI ( ร้อยละ ) ค่า CI ( ร้อยละ ) ชุมชน 885562.5017.37 โรงเรี ยน 22130 13.57 วัด 17627 15.34 การควบคุมป้องกันโรค

8 8 ผลการติดตามนิเทศงานระดับอำเภอ ตำบล จังหวัดระยอง ปี 2555 1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง 2. การสำรวจชุมชนส่วนใหญ่จะพบแหล่ง เพาะพันธ์ยุงลายนอกบ้าน 3. ในโรงเรียนพบในห้องน้ำ บ้านพักครู จาน รองกระถางต้นไม้ 4. วัดพบในขันน้ำมนต์ โอ่งน้ำดื่ม 5. รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ พื้นที่ขัดแย้งกับการสุ่มประเมิน ให้เร่งรัด/กำกับติดตาม การดำเนินงานตามมาตรการ

9 9 1. ผลักดันเป็นนโยบายของจังหวัดระยอง 2. ประสานการทำงานเรื่องไข้เลือดออกเป็น ของทุกหน่วยงานไม่เฉพาะหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเท่านั้น - นพ. สสจ. ลงพื้นที่ ประสานกับ อปท. พร้อม จัดทีมสุ่มลูกน้ำยุงลาย - ประสานงานท้องถิ่นจังหวัดให้ข้อมูลแก่ อปท. การแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก

10 10 4. เผยแพร่ข่าวสารแก่สื่อมวลชน 5. ขอความร่วมมือ อสม. สร้างกระแสความตื่นตัวให้ ประชาชนเกิดความตระหนัก 6. สนับสนุนการสร้างมาตรการทางสังคมในชุมชน การแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก (ต่อ) 3. จัดประชุม War room วาง มาตรการการป้องกันควบคุมโรค - ประชุมชี้แจงแก่ผู้อำนวยการ โรงเรียน

11 11 8. อบรมการใช้เครื่องพ่นและวิธีป้องกัน ตนเองแก่ผู้ปฏิบัติงาน 9. รณรงค์ควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงและให้ ความรู้ 10. ประสานสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด ในการควบคุมลูกน้ำในวัด / ขัน น้ำมนต์ การแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก (ต่อ) 7. อบรมฟื้นฟูเรื่องการตรวจวินิจฉัย การ รักษาพยาบาล การส่งต่อ และ Dead Case Conference

12 12 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา -งานโรคเรื้อรัง - การแจ้งผลการอ่านภาพถ่ายจอ ประสาทตาของรพ. ระยอง มี ความคลาดเคลื่อน - ผู้ป่วยตา นัดไปทำ Laser รอนาน เครียด ทำให้ความดันโลหิตสูง เฉียบพลัน - การสนับสนุนรองเท้าในผู้ป่วย เบาหวานของ สปสช.มีเงื่อนไขมาก -ขอให้ รพ.ระยองจัดให้มีผู้ช่วยลงผลการ อ่านภาพถ่ายจอประสาทตา เนื่องจากมี ผู้ป่วยจำนวนมาก (7,000-8,000 ราย) -ปรับรูปแบบการฉายเลเซอร์เป็น 2 วัน -รณรงค์ลดอ้วนสร้างบุญ (อสม.ต้นแบบ เด็ก อ้วน) -จัดทีมดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีนักกายภาพบำบัดร่วมด้วย -มะเร็งปากมดลูก -ผลงานในภาพรวมอำเภอยังไม่ผ่าน เกณฑ์ ผลอ่าน pap smear จาก รพ. ระยองล่าช้า -ดำเนินงานเชิงรุกเคาะประตูบ้านใน กลุ่มเป้าหมาย -การเชิญศูนย์มะเร็ง ชลบุรี มาดำเนินการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เจ้าหน้าที่ ของ รพ.สต.ควรมีส่วนร่วมในตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกร่วมกับศูนย์มะเร็งชลบุรีด้วย การควบคุมป้องกันโรค

13 13 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา -อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง การรายงานโรคทาง E-mail มีปัญหา เจ้าหน้าที่ไม่เปิด mail - ให้ผู้รับผิดชอบงานแจ้งทาง E-mail ร่วมกับ โทรแจ้งผู้รับผิดชอบงานด้วย -งานเอดส์ จุดเด่นของ CUPบ้านค่าย -มีระบบติดตามผู้ป่วย -มีการติดตามการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วย เอดส์ที่อยู่ในเรือนจำ จุดเด่นของ CUPวังจันทร์ 1. มีชมรมที่เข้มแข็งและได้รับงบจาก อบต. 2. เปิดบริการให้คำปรึกษาคลินิกบริการที่ เป็นมิตรที่ รพ.ทุกวัน และในโรงเรียนมัธยม 1 แห่ง 3. มีการให้บริการ Call center - นำผลงานที่ได้พัฒนาขึ้น ไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายไปสู่ โรงพยาบาลอื่น ๆ การควบคุมป้องกันโรค

14 14 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น -มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในอัตรา ค่อนข้างสูง ในทุกอำเภอ -แผนการแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย - ให้ รพ.ตั้งคลินิกวัยรุ่นให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน โดยบูรณาการกับงานคลินิกต่าง ๆ ใน รพ.ที่มีอยู่เดิม -วิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายให้ชัด เด็ก เรียน ทำงาน อายุ และทำแผนแก้ไขให้ ตรงกลุ่ม -การจัดให้มียาป้องกันการตั้งครรภ์แกเฉิน ใน รพ. การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาควรแนะนำเรื่องการเก็บน้ำนมในรายที่ต้อง ทำงาน เพื่อให้มารดาสามารถเลี้ยงบุตร ด้วยนมมารดาอย่างน้อย 6 เดือน การส่งเสริมสุขภาพ

15 15 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา -การฝากครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้า และ ไม่ได้รับการตรวจหลังคลอด เนื่องจากขาดความรู้และความ ตระหนัก ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกขึ้น ทะเบียนติดตาม - ให้มีมาตรการค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ หญิงหลังคลอดในพื้นที่และจัดทำทะเบียน เพื่อให้ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเจ้าหน้าที่สามารถติดตามประเมินภาวะ ตั้งครรภ์ การตรวจหลังคลอด รวมทั้งการรับ วัคซีนของเด็กแรกเกิดให้ครบถ้วน - ควรมีการติดตามเยี่ยมในมารดาที่ฝากครรภ์ และคลอดในสถานพยาบาลอื่นด้วย - ควรบันทึกการตรวจหลังคลอดในสมุดฝาก ครรภ์ทุกครั้ง เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่เยี่ยมหลังคลอดได้ถูกต้อง - ให้คำแนะนำครอบครัวในการใช้สมุดบันทึก แม่และเด็ก เพื่อประเมินภาวะผิดปกติของเด็ก เช่น กราฟส่วนสูง กราฟน้ำหนัก และ พัฒนาการ การส่งเสริมสุขภาพ

16 16 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 1.EMS -การสื่อสารทางวิทยุของ รถพยาบาลถ้าระยะทางเกินกว่า 10 กม.ไม่สามารถติดต่อกับ รพ.ได้ -Response time ภายใน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 78.69 ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ เนื่องจาก พนักงานขับรถเวร On call นอนที่บ้านทำให้มาช้า -รพ.พัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร - ขอให้รพ.ทุกแห่งจัดให้ พนักงานเวร On call พักใน รพ. การรักษาพยาบาล

17 17 การรักษาพยาบาล สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก -มีการกำหนดรายการยาสมุนไพรใช้ใน หน่วยบริการทุกระดับอย่างน้อย 20 รายการ -ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย (รพ.นิคมพัฒนาและรพ.เขาชะเมา และรพ. สต.ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการ แพทย์แผนไทย ได้แก่ รพ.สต.บ้านยายร้า และรพ.สต.น้ำใส) - CUPแกลง, CUPวังจันทร์, และCUPปลวก แดง มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย โดยการ พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง มีการหมุนเวียนนักการแพทย์แผนไทย -วิเคราะห์สถานการณ์การเงินใน ภาพรวมของเครือข่าย เงินบำรุง ว่าจะนำเงินก้อนใดมาจ้างบุคลากร ได้บ้าง -มีการประชุมพูดคุย ใน คปสอ.

18 18 การรักษาพยาบาล สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา คุณภาพบริการอาชีวอนามัยฯ - ผลประเมินตามแนวทางปฏิบัติการ ให้บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รพช. อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน - คุณภาพบริการอาชีวอนามัยฯ ของ รพ. สต.บางแห่งไม่ผ่านมาตรฐาน -เร่งรัดพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนา มัยฯ ของ รพ.ให้ได้มาตรฐานฯ -รพ.ต้องเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ ให้ รพ.สต.และ สสอ.สนับสนุนกำกับ ติดตามในด้านการบริหารจัดการและ พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป การประเมินความเสี่ยงจากการ ทำงานของบุคลากรใน รพ. - ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่แล้ว ยังไม่ได้ ประเมินความเสี่ยงหลังตรวจประเมิน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ให้ประเมินตนเองทุกปีและ ดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ เป็นพี่เลี้ยง ตัวอย่างให้ รพ.สต. ใน CUP ด้วย - ให้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมในการ ทำงานและประเมินความเสี่ยงภาพรวม ของหน่วยงาน และรายงานการ ประเมิน ให้สสจ.ระยอง ทราบ

19 19 การรักษาพยาบาล สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา งานทันตกรรม -ทันตาภิบาล ใน รพ.สต.ไม่เพียงพอ - รพ. จัด ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน หมุนเวียนให้บริการทันตกรรม ใน รพ. สต. -เพิ่มกิจกรรมการดำเนินงานในช่อง ปากของกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก

20 20 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา งานผู้พิการและผู้สูงอายุ - นักกายภาพบำบัดไม่เพียงพอ - มีการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุมี กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง - ควรมีการจ้างนักกายภาพประจำใน รพช. หรือ รพ.สต. และบริหารจัดการภายใน CUP -ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัด กิจกรรม - ควรมีการประเมินสุขภาพจิตอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง มีการประชาสัมพันธ์และมี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุอย่าง ต่อเนื่อง การฟื้นฟูสมรรถนะ

21 21 สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา งานอาหารปลอดภัย -ขาดความสม่ำเสมอในการตรวจสอบโดย จนท.และอสม. -ปัญหาสารปนเปื้อนเริ่มกลับมาพบมากขี้น -กำหนดเป้าหมายการตรวจที่ชัดเจน ขึ้นในปีต่อไป -ใช้กระบวนการตามกพร. คือ พหุ ภาคี งานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (จุดเด่น) วังจันทร์ -มีแผนชัด+ครบ+ต่อเนื่อง -ลงมือทำร่วมกัน รพ.+สสอ.+เทศบาล -ดึงงบ กองทุนตำบลมาใช้ได้มาก มาบตาพุด -อสม.น้อยของเทศบาล -การจ้างสำรวจข้อมูล (ปี ๕๔) ส่วนขาดที่ต้องดำเนินการ -สินค้าปัญหาในตลาดนัด/ร้านเสริม สวย -กฎหมายใหม่ (primary GMP) เป็น ภาระใหญ่ -การโฆษณาในสื่อ ท้องถิ่น -ความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ -เภสัชกร/จพง.เภสัชไม่ครบตาม เกณฑ์On top และสปสช. -จนท.ระดับอำเภอใหม่เกือบทุกปี ทักษะน้อย คุ้มครองผู้บริโภค

22 22 หน่วยงานกิจกรรม คปสอ.บ้านฉาง-การตรวจสอบภายใน รพ.บ้านฉาง มีผลงาน ครอบคลุมร้อยละ 90 -มีผลงานเด่นการดำเนินงานป้องกันภาวะการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น มีการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย นำเสนอดี -มีการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ได้ชัดเจน มีการศึกษาเป็นสถิติย้อนหลัง รพ.สต.ปากแพรก-เตรียมข้อมูลนำเสนอดี ชัดเจน -มี family folder ที่มีประวัติผู้ป่วยในการรับบริการ ต่าง ๆ -การดำเนินงานวัดรอบเอวมีการติดตาม ประเมินผลโครงการดีมาก กองทุนสุขภาพตำบลละหาร-ชมเชยการนำเสนอข้อมูลของ ดร.สมเกียรติ จอง จิตมั่น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละ หาร และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสาธารณสุข สิ่งดีๆ นวัตกรรมในพื้นที่จากการนิเทศงาน

23 23 หน่วยงานกิจกรรม คปสอ.วังจันทร์-ควรมีการขยายผลรูปแบบ คปสอ.ที่ดี เพื่อ ถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น ๆ -ชมเชย CUP ที่ดูแล รพ.สต.ดีเป็นพิเศษ -ทีมงานมีความเข้มแข็ง กองทุนสุขภาพชุมชนตำบลพลงตา เอี่ยม -ชื่นชมคุณสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา สามารถ นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจนดี มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของรพ.สต. และขอชื่นชมทีมงาน ที่เข้มแข็ง ฝากงานประกันให้นำภาพรวมของ กองทุนไปนำเสนอ -กองทุนสุขภาพชุมชนใน อ.วังจันทร์ มี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษา สิ่งดีๆ นวัตกรรมในพื้นที่จากการนิเทศงาน

24 24 หน่วยงานกิจกรรม คปสอ.มาบตาพุด-การนำเสนอดี เพราะนำปัญหามาวิเคราะห์ และ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาของพื้นที่ -การนำเสนอสามารถระบุปัญหา การแก้ไข และ ผลงานเด่นของแต่ละชุมชนได้ ควรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เช่น การทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การ สร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม -ทีมเยี่ยมบ้านรพ.มาบตาพุด มีทีมเยี่ยมบ้านที่ครบทีม โดยเฉพาะมีนักกายภาพบำบัดออกร่วมด้วย กองทุนสุขภาพตำบลนิคม พัฒนา สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้ตำบลใกล้เคียง และอำเภอ ในจังหวัดระยอง ชมเชยผู้นำเสนอ นำเสนอได้ชัดเจน คปสอ.เขาชะเมาการนำเสนอข้อมูลการเยี่ยมบ้านครบถ้วน และเห็นชัด สามารถเป็นตัวอย่างอำเภออื่นได้ สิ่งดีๆ นวัตกรรมในพื้นที่จากการนิเทศงาน

25 25 หน่วยงานกิจกรรม รพ.สต.น้ำเป็นการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ชัดเจน ควรเพิ่ม ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ มานำเสนอ เช่น โรคตับ โรค ไต คปสอ.เมือง-ชื่นชม Slide ที่นำเสนอกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ -การคัดกรองเบาหวาน ความดัน มีการประเมินผลที่ ชัดเจนดี -มีการประเมินรอบเอวกลุ่มประชาชนทั่วไป และอสม. -การดำเนินงานเบาหวาน ความดันโลหิต เป็นอำเภอแรก ที่ดำเนินการเต็มรูปแบบ รพ.สต.เพมีการนำเสนอภาพสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจน (ภาพโยง ใยแห่งสาเหตุ) สิ่งดีๆ นวัตกรรมในพื้นที่จากการนิเทศงาน

26 26


ดาวน์โหลด ppt 1 1.การพัฒนา รพ.สต. 2.ระบบปรึกษาทางไกล 3.การบริหารจัดการ (การบริหารงาน/ข้อมูล/การเงินการ คลัง/คน ของ) 4.การควบคุมป้องกันโรค 5.การส่งเสริมสุขภาพ 6.การรักษาพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google