งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และการประเมินแบบมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และการประเมินแบบมีส่วนร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และการประเมินแบบมีส่วนร่วม
10 คำถามสำหรับการประเมิน และการประเมินแบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 1 ประเมินคืออะไร คำตอบ การตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ ของสิ่งที่ได้รับการประเมิน คำถามที่ 2 ประเมินอะไร คำตอบ สิ่งที่มุ่งทำการประเมิน คือ * บุคคล * องค์กร หน่วยงาน * โครงการ แผนงาน

2 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม
10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 3 ประเมินเพื่ออะไร คำตอบ เป้าหมายของการประเมิน * ตัดสินใจยุติ/ ขยายผล * ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา * จัดวางบุคคล คำถามที่ 4 ต้องการข้อมูลสารสนเทศอะไร คำตอบ วัตถุประสงค์ประเมิน/ความต้องการรู้คำตอบ ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ทำการประเมิน เพื่อนำคำตอบ ที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจตามเป้าหมายการประเมิน

3 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม
10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสิ่งที่จะประเมินเป็นใคร คำตอบ - ผู้กำหนดนโยบาย/ ผู้ให้งบประมาณ - ผู้ปฏิบัติการ - กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ - ผู้สูญเสียผลประโยชน์ คำถามที่ 6 ประเด็นการประเมินได้มาอย่างไร คำตอบ - ได้ตามทฤษฎี/ รูปแบบการประเมินนั้น - ได้จากการร่วมกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ได้ตามทฤษฎีและการร่วมกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม
10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 7 ข้อมูลการประเมินได้มาอย่างไร คำตอบ - ยึดประเด็นการประเมิน - กำหนดแหล่งผู้ให้ข้อมูล - เลือกเครื่องมือ/ วิธีการเก็บข้อมูลตามประเด็นและแหล่งข้อมูล * แบบสำรวจรายการ * แบบสอบถาม * การสัมภาษณ์ * การสังเกต * การอ่านเอกสารบันทึก * การถ่ายภาพ

5 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม
10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร คำตอบ พิจารณาว่าข้อมูลมีลักษณะอย่างไร * ตัวเลข จำนวน * เหตุการณ์ คำพูด * ใช้สถิติ (ตัวเลข, จำนวน) * ใช้การสรุปพรรณนา (เหตุการณ์, คำพูด)

6 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม
10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 9 นำเสนอสารสนเทศการประเมินอย่างไร คำตอบ - เขียนรายงาน (สมบูรณ์, สรุป) - จัดประชุมสะท้อนกลับ - ตีพิมพ์ในวารสาร - นำเสนอในที่ประชุม/ สัมมนาทางวิชาการ - ตีพิมพ์/ เผยแพร่ ในหนังสือพิมพ์, โทรทัศน์, วิทยุ, หอกระจายข่าว

7 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม
10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมินแบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 10 ผลการประเมินเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร คำตอบ - กำหนดผู้ใช้ประโยชน์ * หลัก * รอง * ทั่วไป - เลือกวิธีการนำเสนอให้ตรงกับผู้ประโยชน์ - เลือกผู้นำเสนอที่สามารถสื่อสารได้ดี สอดคล้องกับ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

8 การประเมินแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ได้รับการประเมิน
กับ สิ่งที่ได้รับการประเมิน ร่วมกัน *กำหนดเป้าหมายการประเมิน *กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน *กำหนดประเด็นการประเมิน *กำหนดแหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูลการประเมิน *วิเคราะห์ข้อมูล *ปรับแก้ ปรับปรุงการเขียนรายงาน/ นำเสนอผลการประเมิน *สะท้อนกลับการใช้ผลประโยชน์การประเมิน


ดาวน์โหลด ppt และการประเมินแบบมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google