งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามที่ 1 ประเมินคืออะไร คำตอบ การตัดสินคุณค่าและ คุณประโยชน์ ของสิ่งที่ได้รับการ ประเมิน 10 คำถามสำหรับการ ประเมิน และการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามที่ 1 ประเมินคืออะไร คำตอบ การตัดสินคุณค่าและ คุณประโยชน์ ของสิ่งที่ได้รับการ ประเมิน 10 คำถามสำหรับการ ประเมิน และการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามที่ 1 ประเมินคืออะไร คำตอบ การตัดสินคุณค่าและ คุณประโยชน์ ของสิ่งที่ได้รับการ ประเมิน 10 คำถามสำหรับการ ประเมิน และการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 2 ประเมินอะไร คำตอบ สิ่งที่มุ่งทำการประเมิน คือ * บุคคล * องค์กร หน่วยงาน * โครงการ แผนงาน

2 คำถามที่ 3 ประเมินเพื่ออะไร คำตอบ เป้าหมายของการประเมิน * ตัดสินใจยุติ / ขยาย ผล * ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา * จัดวางบุคคล 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 4 ต้องการข้อมูลสารสนเทศ อะไร คำตอบ วัตถุประสงค์ประเมิน / ความ ต้องการรู้คำตอบ ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ทำการ ประเมิน เพื่อนำคำตอบ ที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจตาม เป้าหมายการประเมิน

3 คำถามที่ 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับสิ่งที่จะประเมินเป็นใคร คำตอบ - ผู้กำหนดนโยบาย / ผู้ให้ งบประมาณ - ผู้ปฏิบัติการ - กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ - ผู้สูญเสียผลประโยชน์ 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์ คำถามที่ 6 ประเด็นการประเมินได้มา อย่างไร คำตอบ - ได้ตามทฤษฎี / รูปแบบการ ประเมินนั้น - ได้จากการร่วมกำหนดของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย - ได้ตามทฤษฎีและการร่วมกำหนด ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4 คำถามที่ 7 ข้อมูลการประเมินได้มา อย่างไร คำตอบ - ยึดประเด็นการประเมิน - กำหนดแหล่งผู้ให้ข้อมูล - เลือกเครื่องมือ / วิธีการเก็บข้อมูล ตามประเด็นและแหล่งข้อมูล * แบบสำรวจรายการ * แบบสอบถาม * การสัมภาษณ์ * การสังเกต * การอ่านเอกสารบันทึก * การถ่ายภาพ 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์

5 คำถามที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร คำตอบ พิจารณาว่าข้อมูลมีลักษณะ อย่างไร * ตัวเลข จำนวน * เหตุการณ์ คำพูด * ใช้สถิติ ( ตัวเลข, จำนวน ) * ใช้การสรุปพรรณนา ( เหตุการณ์, คำพูด ) 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์

6 คำถามที่ 9 นำเสนอสารสนเทศการ ประเมินอย่างไร คำตอบ - เขียนรายงาน ( สมบูรณ์, สรุป ) - จัดประชุมสะท้อนกลับ - ตีพิมพ์ในวารสาร - นำเสนอในที่ประชุม / สัมมนา ทางวิชาการ - ตีพิมพ์ / เผยแพร่ ใน หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์, วิทยุ, หอกระจายข่าว 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์

7 คำถามที่ 10 ผลการประเมินเอาไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไร คำตอบ - กำหนดผู้ใช้ประโยชน์ * หลัก * รอง * ทั่วไป - เลือกวิธีการนำเสนอให้ตรงกับ ผู้ประโยชน์ - เลือกผู้นำเสนอที่สามารถ สื่อสารได้ดี สอดคล้องกับ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 10 คำถามสำหรับการประเมินและการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ บัวสนธ์

8 * กำหนดเป้าหมายการประเมิน * กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน * กำหนดประเด็นการประเมิน * กำหนดแหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บ ข้อมูลการประเมิน * วิเคราะห์ข้อมูล * ปรับแก้ ปรับปรุงการ เขียนรายงาน / นำเสนอผลการประเมิน * สะท้อนกลับการใช้ ผลประโยชน์การประเมิน การประเมินแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ สิ่งที่ได้รับการประเมิน ร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt คำถามที่ 1 ประเมินคืออะไร คำตอบ การตัดสินคุณค่าและ คุณประโยชน์ ของสิ่งที่ได้รับการ ประเมิน 10 คำถามสำหรับการ ประเมิน และการประเมิน แบบมีส่วนร่วม รัตนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google