งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ปัญหา วิชาการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ปัญหา วิชาการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ปัญหา วิชาการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com

2 การวิเคราะห์ปัญหา 1. จงวิเคราะห์ปัญหา การคำนวณ พ. ท. สี่เหลี่ยม 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ - พ. ท. สี่เหลี่ยม - พ. ท. สี่เหลี่ยม 2. รูปแบบ ผลลัพธ์ 2. รูปแบบ ผลลัพธ์ พ. ท. สี่เหลียม เท่ากับ xxx.xx พ. ท. สี่เหลียม เท่ากับ xxx.xx 3. ข้อมูลนำเข้า 3. ข้อมูลนำเข้า - กว้าง, ด้าน - กว้าง, ด้าน - ยาว, ด้าน - ยาว, ด้าน 4. ตัวแปรที่ใช้ 4. ตัวแปรที่ใช้ - Width แทนความกว้าง - Width แทนความกว้าง - Hieght แทน ความยาว - Hieght แทน ความยาว - RectangleArea แทน พ. ท. สี่เหลี่ยม - RectangleArea แทน พ. ท. สี่เหลี่ยม 5. วิธีการประมวลผล 5. วิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 1. เริ่มต้น 2. รับค่า ความกว้าง และ ความยาว 2. รับค่า ความกว้าง และ ความยาว 3. คำนวณ พ. ท. ด้วยสูตร กว้าง * ยาว เก็บในตัว แปร RectangleArea 3. คำนวณ พ. ท. ด้วยสูตร กว้าง * ยาว เก็บในตัว แปร RectangleArea 4. แสดงค่า RectangleArea 4. แสดงค่า RectangleArea 5. สิ้นสุด 5. สิ้นสุด

3

4 สร้าง Project ใหม่ 1. ไปที่ เมนู file 2. เลือก New 3. เลือก Project

5 RectangleArea C:\MyProject_VB

6 กำหนดคุณสมบัติของ form Name : FrmRectangleArea BackColor :: เลือกสีตามต้องการ Text : โปรแกรมคำนวณค่า พ. ท. สี่เหลียมผืนผ้า...

7 นำ Label มาวางบนฟอร์มดังรูป

8 กำหนดคุณสมบัติ Label ดังนี้ 1.Name :: LbTitle 2.Autosize : False 3.Size : 407, 26 4.Backcolor : เลือกสี 5.Text : โปรแกรมคำนวณ พ. ท. สี่เหลี่ยมผืนผ้า 6.Font 7.TextAlign = middlecenter

9 นำ GroupBox จาก Toolbox มาวางบน ฟอร์มดังรูป

10

11 กำหนด คุณสมบัติของ GroupBox ดังนี้ Name :: Gb Text : กรุณาป้อนข้อมูล

12 ให้นำ Label และ TextBox มาวาง ภายใน GroupBox ดังรูป TextBox Label

13 กำหนดคุณมบัติของ Label Label1 Name :: LbWidth Text :: width Label2 Name :: LbHeight Text :: Height

14 กำหนดคุณมบัติของ TextBox TextBox1 Name :: TxtWidth Text :: TextBox2 Name :: TxtHeight Text ::

15 ให้นำ Label มาวางเพิ่มดังรูป

16 กำหนดคุณสมบัติของ Label ดังนี้ Name : LbResult Autosize : False Size : Text : ผลลัพธ์ TextAlign : MiddleCenter

17 นำ Button มาวางดังรูป

18 กำหนดคุณสมบัติของ Button ดังนี้ Button1 Name : BtnOK Text : คำนวณ Button2 Name : BtnCancel Text : ยกเลิก Button3 Name : BtnExit Text : ออกจาก โปรแกรม

19 ให้ DoubleClick ที่ปุ่มคำนวน

20 ให้เขียนคำสั่งเพื่อประกาศตัวแปร ดังรูป

21 เขียนคำสั่งในปุ่ม OK

22 กดที่ปุ่มรัน เพื่อทดสอบการทำงาน

23 กดปุ่ม Stop เพื่อหยุดการ RUN

24 สลับหน้าจอ Design กับ Code

25 Double click ที่ปุ่ม Cancel

26 ยกเลิก ให้เขียนคำสั่งในปุ่ม ยกเลิก ดังนี้

27 ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม BtnExit

28 เขียนคำสั่งในปุ่ม Exit ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ปัญหา วิชาการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึ่ม โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google