งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 1 Extra_08_Test_Modular_Calc ulator โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 1 Extra_08_Test_Modular_Calc ulator โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 1 Extra_08_Test_Modular_Calc ulator โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 2 สร้างโปรเจ็กต์ ชื่อ Test_Modular

3 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 3 สร้างโปรเจ็กต์ ชื่อ Test_Modular 1. เก็บไว้ที่ C:\MyProject_VB 2. แล้วกดปุ่ม OK

4 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 4 กำหนดคุณสมบัติของ ฟอร์ม (Form) 1.Name :: FrmTest_Modular 2.BackColor :: 3.FormBorderStyle ::FixedDialog 4.Text :: โปรแกรมทดสอบ Module 5.MaximizeBox :: False

5 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 5 นำ GroupBox มาวางดังรูป กำหนดคุณสมบัติของ ทั้ง สอง ดังนี้ Groubox 1 name :: GB1 Text :: Groubox 2 name :: GB2 Text ::

6 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 6 จะได้หน้าจอดังนี้

7 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 7 นำ TextBox และ Button มาวางไว้ ดังรูป กำหนดคุณสมบัติของ TextBox ดังนี้ TextBox Name :: TxtResult Text ::

8 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 8 กำหนดคุณสมบัติของ Button ดังนี้ Button Name :: BtnClear Text :: Clear

9 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 9 นำ Button มาวางใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้

10 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 10 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ Name :: B0 – B9

11 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 11 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม จุด Name :: BtnDot

12 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 12 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม เท่ากับ Name :: BtnEqual

13 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 13 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม บวก Name :: BtnPlus

14 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 14 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม ลบ Name :: BtnMinus

15 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 15 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม คูณ Name :: BtnMulti

16 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 16 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม 1^X Name :: Btn1_X

17 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 17 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม % Name :: BtnPercent

18 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 18 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม SQRT Name :: BtnSQRT

19 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 19 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม 1/x Name :: Btn1X

20 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 20 เพิ่ม Module เข้ามา 1. จากหน้าต่าง Solution Explorer 2. คลิ๊กเมาส์ขวา 3. เลือก ADD 4. เลือก module 1 2

21 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 21 กำหนดชื่อ เป็น Module1.vb แล้วกด Add

22 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 22 ได้หน้าต่าง module ดังนี้

23 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 23 ประกาศตัวแปรไว้ใช้งานใน Module ดังนี้

24 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 24 กลับไปที่หน้าต่าง Design แล้วคลิกที่ ปุ่ม Clear

25 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 25 พิมพ์คำสั่งในปุ่ม clear ดังนี้ สั่งให้เครียร์ข้อความใน TextBox

26 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 26 ทดสอบคำสั่งในปุ่ม Clear 1. รันโปรแกรม โดยกดปุ่ม รันโปรแกรม หรือกด F5 2. แล้วพิมพ์ข้อความใน TextBox แล้วกด ปุ่ม Clear

27 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 27 เขียนคำสั่งในปุ่ม 0

28 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 28 กำหนดให้ตัวเลขปรากฏด้านขวาโดย การกำหนดคุณสมบัติใน TextBox ดังนี้ กำหนด TextAlign :: Right

29 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 29 แก้ไขคำสั่งในปุ่ม 0 ใหม่ดังนี้

30 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 30 เขียนคำสั่งในปุ่ม 1 ดังนี้

31 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 31 เขียนคำสั่งในปุ่ม 1-3

32 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 32 เขียนคำสั่งใน ฟอร์มโหลด

33 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 33 เพิ่ม ตัวแปร status ใน Module

34 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 34 ตัวแปร status ใช้งานได้แล้ว

35 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 35

36 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 36 2

37 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 37 ปุ่ม 3

38 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 38 คำสั่งในปุ่ม เครื่องหมายบวก

39 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 39 คำสั่งในเครื่องหมาย +, -, *, /

40 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 40 คำสั่งในปุ่ม เท่ากับ =

41 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 41 รันโปรแกรม = 15


ดาวน์โหลด ppt อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 1 Extra_08_Test_Modular_Calc ulator โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google