งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 1 Extra_08_Test_Modular_Calc ulator โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 1 Extra_08_Test_Modular_Calc ulator โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 1 Extra_08_Test_Modular_Calc ulator โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com

2 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 2 สร้างโปรเจ็กต์ ชื่อ Test_Modular

3 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 3 สร้างโปรเจ็กต์ ชื่อ Test_Modular 1. เก็บไว้ที่ C:\MyProject_VB 2. แล้วกดปุ่ม OK

4 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 4 กำหนดคุณสมบัติของ ฟอร์ม (Form) 1.Name :: FrmTest_Modular 2.BackColor :: 3.FormBorderStyle ::FixedDialog 4.Text :: โปรแกรมทดสอบ Module 5.MaximizeBox :: False

5 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 5 นำ GroupBox มาวางดังรูป กำหนดคุณสมบัติของ ทั้ง สอง ดังนี้ Groubox 1 name :: GB1 Text :: Groubox 2 name :: GB2 Text ::

6 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 6 จะได้หน้าจอดังนี้

7 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 7 นำ TextBox และ Button มาวางไว้ ดังรูป กำหนดคุณสมบัติของ TextBox ดังนี้ TextBox Name :: TxtResult Text ::

8 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 8 กำหนดคุณสมบัติของ Button ดังนี้ Button Name :: BtnClear Text :: Clear

9 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 9 นำ Button มาวางใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้

10 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 10 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ Name :: B0 – B9

11 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 11 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม จุด Name :: BtnDot

12 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 12 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม เท่ากับ Name :: BtnEqual

13 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 13 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม บวก Name :: BtnPlus

14 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 14 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม ลบ Name :: BtnMinus

15 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 15 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม คูณ Name :: BtnMulti

16 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 16 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม 1^X Name :: Btn1_X

17 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 17 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม % Name :: BtnPercent

18 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 18 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม SQRT Name :: BtnSQRT

19 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 19 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้ ปุ่ม 1/x Name :: Btn1X

20 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 20 เพิ่ม Module เข้ามา 1. จากหน้าต่าง Solution Explorer 2. คลิ๊กเมาส์ขวา 3. เลือก ADD 4. เลือก module 1 2

21 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 21 กำหนดชื่อ เป็น Module1.vb แล้วกด Add

22 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 22 ได้หน้าต่าง module ดังนี้

23 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 23 ประกาศตัวแปรไว้ใช้งานใน Module ดังนี้

24 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 24 กลับไปที่หน้าต่าง Design แล้วคลิกที่ ปุ่ม Clear

25 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 25 พิมพ์คำสั่งในปุ่ม clear ดังนี้ สั่งให้เครียร์ข้อความใน TextBox

26 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 26 ทดสอบคำสั่งในปุ่ม Clear 1. รันโปรแกรม โดยกดปุ่ม รันโปรแกรม หรือกด F5 2. แล้วพิมพ์ข้อความใน TextBox แล้วกด ปุ่ม Clear

27 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 27 เขียนคำสั่งในปุ่ม 0

28 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 28 กำหนดให้ตัวเลขปรากฏด้านขวาโดย การกำหนดคุณสมบัติใน TextBox ดังนี้ กำหนด TextAlign :: Right

29 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 29 แก้ไขคำสั่งในปุ่ม 0 ใหม่ดังนี้

30 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 30 เขียนคำสั่งในปุ่ม 1 ดังนี้

31 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 31 เขียนคำสั่งในปุ่ม 1-3

32 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 32 เขียนคำสั่งใน ฟอร์มโหลด

33 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 33 เพิ่ม ตัวแปร status ใน Module

34 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 34 ตัวแปร status ใช้งานได้แล้ว

35 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 35

36 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 36 2

37 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 37 ปุ่ม 3

38 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 38 คำสั่งในปุ่ม เครื่องหมายบวก

39 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 39 คำสั่งในเครื่องหมาย +, -, *, /

40 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 40 คำสั่งในปุ่ม เท่ากับ =

41 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com 41 รันโปรแกรม 12 + 3 = 15


ดาวน์โหลด ppt อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม 1 Extra_08_Test_Modular_Calc ulator โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google