งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการความร่วมมือในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุณภาพสู่ระบบบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการความร่วมมือในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุณภาพสู่ระบบบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการความร่วมมือในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุณภาพสู่ระบบบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุดชุม ชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรเป็น วัตถุดิบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกุดชุม ชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรเป็น วัตถุดิบ

2 สนับสุนน  งานวิจัย วิชาการ  พัฒนาความรู้ความเข้าใจผู้สั่งใช้ยา  ผลิตยาสมุนไพรคุณภาพสนับสนุนใน ระยะแรก  เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาสถานที่ผลิตยา สมุนไพรคุณภาพ  พัฒนากระบวนการผลิตและควบคุม คุณภาพ  พัฒนาสูตรตำรับ นโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3 นโยบายจังหวัดยโสธร โรงพยาบาล ( สั่งใช้ยา ) โรงพยาบาลกุดชุม ( ฐานการผลิต ) โรงพยาบาลกุดชุม ( ฐานการผลิต ) สถานีอนามัย ( สั่งใช้ยา ) ชุมชน ประชาชน / ผู้รับบริการ ยาสำเร็จรูป วัตถุดิบ พึ่งตนเอง

4 MODEL DMSC 53 นโยบายจังหวัดยโสธร โรงพยาบาล ( สั่งใช้ยา ) โรงพยาบาลกุดชุม ( ฐานการผลิต ) โรงพยาบาลกุดชุม ( ฐานการผลิต ) สถานีอนามัย ( สั่งใช้ยา ) ชุมชน ประชาชน / ผู้รับบริการ ยาสำเร็จรูป วัตถุดิบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  พัฒนาความรู้ความ เข้าใจผู้สั่งใช้ยา  ผลิตยาสมุนไพรคุณภาพ สนับสนุนใน ระยะแรก  เป็นที่ปรึกษาการพัฒนา สถานที่ผลิต ยาสมุนไพรคุณภาพ GMP  พัฒนากระบวนการผลิต และควบคุม คุณภาพ  พัฒนาสูตรตำรับ  ความรู้การปลูก การดูแล และการ เก็บเกี่ยว สมุนไพร  สายพันธุ์ที่ดี พึ่งตนเอง

5 ขบวนการผลิต - ส่วนใหญ่ใช้กำลังคน - กำลังการผลิตน้อย สถานการณ์ ปัจจุบัน แหล่งวัตถุดิบ - ซื้อจากชาวบ้าน - บางฤดูกาลไม่เพียงพอ แหล่งกระจายยา - โรงพยาบาลกุดชุม

6 กรอบ แนวคิด วัตถุดิบ - การปลูก - การดูแลรักษา - การเก็บเกี่ยว - ควบคุมคุณภาพ ขบวนการผลิต - บุคลากร - เครื่องมืออุปกรณ์ - สถานที่ - การควบคุมคุภาพ แหล่งกระจาย - ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ - เป็นที่ยอมรับ - เพียงพอต่อความ ต้องการ

7 บัญชียาหลัก แห่งชาติ พิจารณาร่วมกัน 2 ชนิด ชนิดที่ 1 ฟ้าทะลายโจร ชนิดที่ 2 ขมิ้นชัน

8 สิ่งที่คาดหวังใน อนาคต ครอบคลุมประชากร จำนวน 500,000 คน แบ่งเป็น - รพท. จำนวน 1 แห่ง - รพช. จำนวน 8 แห่ง - สอ. จำนวน 111 แห่ง รวม 120 แห่ง จำนวนที่ต้องการผลิต - ฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวนประมาณ 500,000 แคปซูล - ขมิ้นชันแคปซูล จำนวนประมาณ 1,000,000 แคปซูล

9 ผลการ ดำเนินงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร สนับสนุน ข้อมูลวิชาการ ฟ้าทะลายโจร แคปซูล 1,000,000 แคปซูล ขมิ้นชัน แคปซูล 1,000,000 แคปซูล พัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพรคุณภาพ(GMP) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี สนับสนุน ข้อมูลวิชาการ จัดประชุมวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ -ชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรเป็นวัตถุดิบ -จนท.ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมุนไพร อาทิเช่นแพทย์,เภสัชกร เป็นต้น พัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพรคุณภาพ(GMP)

10 ผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ใช้ยาจากสมุนไพร กระจายยาสมุนไพรให้แก่ รพท,รพช,สอ ติดตามการใช้ยาสมุนไพร ดำเนินการพัฒนาสถานที่ผลิต โรงพยาบาลกุดชุม พัฒนาชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร เป็นฐานการผลิตสมุนไพร ดำเนินการพัฒนาสถานที่ผลิต

11 ผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) ชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรเป็นวัตถุดิบ * ปลูกสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ของชุมชนตามภูมิปัญญาชาวบ้าน * ปลูกสมุนไพรเป็นวัตถุดิบ เพื่อ ป้อนแหล่งผลิต * ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชน/ผู้รับบริการ * ได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย * ได้ช่วยเหลือชุมชนของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt โครงการความร่วมมือในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุณภาพสู่ระบบบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google