งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการพัฒนาศักยภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ศูนย์ สุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขเขต 10 ร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการพัฒนาศักยภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ศูนย์ สุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขเขต 10 ร่วมกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ศูนย์ สุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขเขต 10 ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 Prednisolone, Dexamethasone, Diazepam Dexameth asone แหล่งที่มา : รถเร่ บอกต่อ ไม่แจ้งแหล่งผลิต

3 ผลการเฝ้าระวังปัญหายาปนปลอมทาง ห้องปฏิบัติการต่อเนื่องปี 2542 – 2552 ตัวอย่างทั้งหมด 353 ตัวอย่าง พบการปนปลอม 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.7

4 ชาวบ้านรู้ แค่ไหน สำรวจการรับรู้จาก ประชาชนทั่วไปใน ชุมชนทั้ง อำเภอจำนวน 952 รายพบ ร้อยละ 80.5 ที่ไม่เคยได้ยิน เรื่องสารสเตียรอยด์ และร้อย ละ 9.7 ของผู้ที่บริโภคยาแผน โบราณมีอาการข้างเคียง เช่นใบหน้าบวม หลังเป็น หนอก แหล่งที่มา ซื้อจากรถ เร่ ร้านค้าในชุมชน ( ยาชุด ) หาซื้อง่าย หายเร็ว บริการ ถึงที่ ราคาถูก

5 ทำอย่างไร ประชาชนจึงจะรับรู้ปัญหา และมีส่วนร่วมในการจัดการแบบ พึ่งตนเอง สร้างระบบการเฝ้าระวังปัญหา คุณภาพยาภาคประชาชน ตระห นัก ป้อง กัน กระตุ้ น

6 เพื่อพัฒนาความสามารถของ บุคลากรในชุมชนด้านการบริหาร จัดการปัญหายาสเตียรอยด์ปนปลอม ในยาแผนโบราณด้วยตนเอง โดย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ประชาชนเข้าถึงง่าย อย่างเป็นระบบ

7 สร้างความ ตระหนัก เสริมแรง กระตุ้น วางแผน ป้องกัน - เข้าถึงปัญหาที่ แท้จริงของชุมชน จากเวทีเสวนา สุขภาพและ แบบสอบถาม - ชี้ประเด็นสุขภาพ ประโยชน์และโทษ ของ สเตียรอยด์ - ชี้แนะแนวทาง แก้ไข เตรียมพร้อม ชุมชน - สร้างคนใน ชุมชนพิสูจน์ ด้วยตนเอง - สร้างความ เชื่อมั่นใน สังคม - รับรอง ความสามารถ - สร้าง มาตรการเฝ้า ระวังใน ชุมชน - สร้างพี่เลี้ยง - สร้างระบบ การติดตาม AAR - ประชาสัมพั นธ์ Double blind ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ใน ชุมชน แจ้ง เตือนภัย

8 อสม. แจ้ง ข่าวลูกบ้าน ซัก ประวัติ สงสั ย คัดกรองตัวอย่าง เสี่ยง / มี ประวัติ ตรวจเบื้องต้นด้วยชุด ตรวจสเตียรอยด์ ไม่ พบ พบพบ รายงาน พี่เลี้ยง ส่งตรวจ ยืนยัน ศวก รายงาน พี่เลี้ยง สสจ. กรม วิทย์ / อย. บันทึก ทีม ประชาสัมพั นธ์ แจ้ง เตือนภัย แจ้ง เตือนภัย ทีม ประชาสัมพั นธ์ แจ้ง เตือนภัย

9

10 หลักสูตรการสร้างทีมตรวจสอบ : อบรมปฏิบัติการ เชิงรุก “ ตลาดนัดสุขภาพ “ จากสถานการณ์จริง 1 วัน นิเทศ 2 ครั้ง สอบ 1 ตัวอย่างภายใน 6 เดือน รับความรู้ ทั่วไป สอบความสามารถ Double blind ฝึกการคัดกรองและ บันทึกตัวอย่าง ฝึกการใช้ชุด ตรวจสเตียรอยด์ นิเท ศ

11 เกิดนวัตกรรมแก้ปัญหาการนำยามาใช้ทางที่ผิด เกิดชุมชนต้นแบบ ของ การเรียนรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน ยา ที่ผสมผสานองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับวิถีการเป็นอยู่ปกติของ ชุมชน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมี ลักษณะเฉพาะตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ภายใต้การ บริหารจัดการโดยคนในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับคนในพื้นที่อื่นๆ ผ่าน กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็น ระบบ จึงจะเกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคม นำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงทางสังคม อย่างเช่น กรณีศึกษา 1. ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณในชุมชนลดน้อยลง 2. ผู้ป่วยแสดงตัวมากขึ้น 3. ผู้ลักลอบผลิตย้ายจากชุมชน 4. ลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. องค์การบริหารส่วนตำบล เห็นความสำคัญจัดสรร งบดำเนินการ หากแต่ต้องอาศัยระยะเวลาและการวางแผน ติดตามเป็นระยะ

12 ทำอย่างไรชุมชนจึงจะ เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มคนที่มีความรู้ในชุมชนมากขึ้น ใช้พลังทาง สังคมจัดการกับปัญหา ขยายพื้นที่ในการเฝ้า ระวัง การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ พัฒนาทักษะการทำงานร่วมระหว่างกัน เครือข่าย เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชุมชน โดยสนับสนุนอาวุธ / เครื่องมือ : ชุดตรวจสอบ งบประมาณ ความรู้ เพื่อยกระดับเป็นหน่วยแจ้งเตือนภัยเสี่ยงจาก ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชุมชนและเฝ้าระวัง ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการรายงานข่าวสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคประชาชนจากชุมชนสู่ ชุมชน จังหวัดและประเทศ จัดระเบียบการจำหน่าย Derivery ตลาดนัด โดยมีฝ่ายปกครองร่วมมือ ผลักดันนโยบายสาธารณะ ให้อปท. ต้องมี บทบาทในการกำหนดมาตรการและ ควบคุมดูแลให้เกิดผลในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการการพัฒนาศักยภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ศูนย์ สุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขเขต 10 ร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google