งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Hatch Brush , Texture Brush

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Hatch Brush , Texture Brush"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Hatch Brush , Texture Brush
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_net_04_hatch_brush

2 ข้อสอบระหว่างภาค

3 หลักการคำนวณ คำนวณแต่ละส่วน โดยการสุ่ม 1

4 ประกาศ namespace และตัวแปรต่างๆ

5 เขียนคำสั่งในปุ่ม OK

6 สร้าง Brush แบบต่างๆ รูปแบบการเทสี สีที่ 2 สีเริ่มต้น พื้นที่ในการเทสี
สีที่ 2 สีเริ่มต้น พื้นที่ในการเทสี รูปแบบของหัวแปรง สีที่ใช้

7 แปลงค่าให้อยู่ในรูป %

8 พิมพ์ข้อความ พิมพ์ข้อความ แสดงกราฟ pie ต่างๆ

9 สร้างป้ายข้อความ Legend

10 ตอนฟอร์มโหลดและในปุ่ม clear

11 ต.ย. การประกาศตัวแปร HatchBrush
Dim hBrush as HatchBrush hBrush = new HatchBrush(รูปแบบ,สี)

12 ต.ย. Dim HBrush1 As New HatchBrush(HatchStyle.Percent90, Color.AntiqueWhite) Dim HBrush2 As New HatchBrush(HatchStyle.SmallCheckerBoard, Color.BlueViolet) Dim HBrush3 As New HatchBrush(HatchStyle.Percent60, Color.Yellow)

13 สร้าง Project ใหม่ ไปที่ File เลือก New เลือก Project

14 ตั้งชื่อ VB_10_hatch_brush
Name : VB_10_hatch_brush Location

15 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
Name : Frm_HatchBrush Text : โปรแกรม สร้างหัวแปรงแบบ HatchBrush

16 นำ Picturebox มาวางบนฟอร์ม
กำหนดคุณสมบัติ Name :: Pb1 BackColor :: สีแดง

17 นำ button มาวางแล้วกำหนดคุณสมบัติดังนี้
Name :: BtnOK Text :: OK Button2 Name :: BtnCancel Text :: Cancel

18 เข้าไปเขียนคำสั่งประกาศ Namespace และ ตัวแปรต่างๆ

19 ในเหตุการณ์ของฟอร์มโหลด

20 เขียนคำสั่งในปุ่ม OK

21 กด รันดูผลลัพธ์

22 TextureBrush Dim img As Image = New Bitmap("C:\\myfile.bmp") Dim txtBrush as TextureBrush() txtBrush = New TextureBrush(img) g.fillrectangle(txtBrush, r)

23 ต.ย. การใช้งาน TextureBrush

24 ต.ย. การใช้งาน TextureBrush

25 ต.ย. การใช้งาน TextureBrush


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Hatch Brush , Texture Brush

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google