งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือเครือข่ายภาคอีสาน กับคุณภาพนมโรงเรียนปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือเครือข่ายภาคอีสาน กับคุณภาพนมโรงเรียนปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือเครือข่ายภาคอีสาน กับคุณภาพนมโรงเรียนปี 2553

2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลคุณภาพนมโรงเรียนของ
วัตถุประสงค์        เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียนที่จำหน่าย ในภาคอีสาน     เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่า ทางโภชนาการอย่างแท้จริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลคุณภาพนมโรงเรียนของ ภาคอีสานและนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อนมโรงเรียนต่อไป

3 รายการตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียน
นมสดที่เก็บจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่าย - เนื้อนมไม่รวมไขมัน ด้านเคมี - ไขมัน - โปรตีน ด้านจุลชีววิทยา - จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด - จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค* - จำนวนโคลิฟอร์มทั้งหมด - E. coli * นมที่เก็บจากแหล่งผลิตตรวจเพิ่ม คือ B. cereus

4 แผนงานที่จะดำเนินการ
สสจ.แจ้งรายชื่อผู้ผลิตนมที่จำหน่าย ให้โรงเรียน ปี 2552 ให้ศวก.รวบรวม Y = สสจ.เก็บตัวอย่างตาม กลุ่มเป้าหมายส่งตรวจที่ ศวก.แต่ละพื้นที่ ศวก.แยก/จัดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อกำหนด Zonening Sample N = สสจ.เก็บตัวอย่างตาม กลุ่มเป้าหมายส่งตรวจที่ ศวก.อุบลราชธานี ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ ศวก ??? สรุปและอภิปรายผล

5 กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป
จัดทำ Model การเฝ้าระวัง คุณภาพนมโรงเรียน

6 The End


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือเครือข่ายภาคอีสาน กับคุณภาพนมโรงเรียนปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google