งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือเครือข่ายภาคอีสาน กับ คุณภาพนมโรงเรียนปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือเครือข่ายภาคอีสาน กับ คุณภาพนมโรงเรียนปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือเครือข่ายภาคอีสาน กับ คุณภาพนมโรงเรียนปี 2553

2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพนม โรงเรียนที่จำหน่าย ในภาคอีสาน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มี ความปลอดภัยและมีคุณค่า ทางโภชนาการอย่างแท้จริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็น ฐานข้อมูลคุณภาพนมโรงเรียนของ ภาคอีสานและนำไปใช้ประโยชน์ในการ จัดซื้อนมโรงเรียนต่อไป วัตถุประสงค์

3 นมสดที่เก็บจากแหล่งผลิตและ แหล่งจำหน่าย รายการตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียน - เนื้อนมไม่ รวมไขมัน ด้านเคมี - ไขมัน - โปรตีน ด้านจุลชีววิทยา - จำนวนจุลินทรีย์ ทั้งหมด - จุลินทรีย์ที่ทำให้ เกิดโรค * - จำนวนโคลิ ฟอร์มทั้งหมด - E. coli * นมที่เก็บจากแหล่งผลิตตรวจเพิ่ม คือ B. cereus

4 แผนงานที่จะดำเนินการ สสจ. แจ้งรายชื่อผู้ผลิต นมที่จำหน่าย ให้โรงเรียน ปี 2552 ให้ ศวก. รวบรวม ศวก. แยก / จัดกลุ่ม ตัวอย่าง เพื่อกำหนด Zonening Sample ส่งตรวจ วิเคราะห์ที่ ศวก ??? Y = สสจ. เก็บ ตัวอย่างตาม กลุ่มเป้าหมาย ส่งตรวจที่ ศวก. แต่ละพื้นที่ N = สสจ. เก็บ ตัวอย่างตาม กลุ่มเป้าหมาย ส่งตรวจที่ ศวก. อุบลราชธานี สรุปและ อภิปรายผล

5 กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป จัดทำ Model การเฝ้าระวัง คุณภาพนมโรงเรียน

6 The End


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือเครือข่ายภาคอีสาน กับ คุณภาพนมโรงเรียนปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google