งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวาดวงกลม Arc วงรี pie และ โปรแกรมเกมส์ Pacman Lec02_graphics_in_vb_net_08_PAC_MAN_GAME.pptx โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวาดวงกลม Arc วงรี pie และ โปรแกรมเกมส์ Pacman Lec02_graphics_in_vb_net_08_PAC_MAN_GAME.pptx โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวาดวงกลม Arc วงรี pie และ โปรแกรมเกมส์ Pacman Lec02_graphics_in_vb_net_08_PAC_MAN_GAME.pptx โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com xnattapong@siam2dev.com

2 คำสั่งสำหรับการสร้างวงกลม Dim g As Graphics g = pb1.CreateGraphics Dim r As New Rectangle(10, 10, 100, 100) g.DrawEllipse(Pens.WhiteSmoke, r) X Y W H

3 Dim g As Graphics g = pb1.CreateGraphics Dim r As New Rectangle(10, 10, 100, 150) g.DrawEllipse(Pens.WhiteSmoke, r) X Y W H

4 Dim g As Graphics g = pb1.CreateGraphics Dim r As New Rectangle(10, 10, 200, 180) g.DrawEllipse(Pens.WhiteSmoke, r) X Y W H

5 ปากกา x y w h start sweep g.DrawArc(Pens.Cyan, 10, 10, 100, 100, 10, 100) g.DrawArc(Pens.PaleGoldenrod, 20, 30, 200, 200, 1, 200) 10’

6 Dim r As New Rectangle(10, 10, 100, 100) g.DrawPie(Pens.Yellow, r, 10, 100)

7 Dim r As New Rectangle(10, 10, 100, 100) g.DrawPie(Pens.Yellow, r, 90, 180) g.FillPie(Brushes.Blue, r, 90, 180)

8 Dim r As New Rectangle(10, 10, 100, 100) g.DrawPie(Pens.Yellow, r, 90, 180) g.FillPie(Brushes.Blue, r, 90, 180) '-- pie 2sd g.DrawPie(Pens.Yellow, r, 0, 90) g.FillPie(Brushes.Yellow, r, 0, 90) 50% 25%

9 สร้าง Project ใหม่ Name :: VB_08_Pac_Man Location :: C:\CG_Example

10 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม ดังนี้ Name : Frm_Pac_Man BackColor :: Text :: โปรแกรม Game Pac Man

11 นำ PictureBox มาวางบนฟอร์ม แล้วกำหนดคุณสมบัติของ Picturebox ดังนี้ Name :: PB1 BackColor :: สีดำ

12 นำ Timer มาวาง และกำหนดคุณสมบัติ ของ Timer ดังนี้ Name :: Timer1 Interval :: 300 Enabled :: True

13 เขียนคำสั่งโดยการ Imports System.Drawing ดับเบิ้ลคลิกที่ฟอร์ม แล้วไปที่บรรทัดแรก แล้ว พิมพ์คำสั่ง ดังนี้

14 ประกาศตัวแปรที่จำเป็นต้องใช้ ดังนี้ Frm_Pac_Man

15 พิมพ์คำสั่งตอนฟอร์มโหลด ดังนี้

16 สร้างโปรแกรมย่อย เพื่อวาดรูป pacman

17 คำสั่งจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1

18 คำสั่งจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 2

19

20 เขียนคำสั่งใน Timer_tick()

21 สร้างโปรแกรมย่อย จุดไข่ปลา

22 เพิ่มคำสั่งใน timer


ดาวน์โหลด ppt การวาดวงกลม Arc วงรี pie และ โปรแกรมเกมส์ Pacman Lec02_graphics_in_vb_net_08_PAC_MAN_GAME.pptx โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google