งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำ Animation แบบง่ายๆ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_ net_05_Animation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำ Animation แบบง่ายๆ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_ net_05_Animation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำ Animation แบบง่ายๆ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_ net_05_Animation

2 ภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆ เลื่อน ย้ายตำแหน่ง (Translation) หมุน (Rotation) การสลับรูปภาพ (Switch, Swap) การเปลี่ยนขนาด (Scaling)

3 การเลื่อน ( Translation ) X Y.Top.Left X’ Y’ X’ = X + @ Y’ = Y + @

4 สร้าง Project ใหม่ ไปที่ File เลือก New เลือก Project

5 ตั้งชื่อ :: VB11_Animation01

6 กำหนดคุณสมบัติของ ฟอร์ม Name :: Frm_Animation01 BackColor :: black Size :: 600,400 FormBorderStyle :: None Text :: โปรแกรมภาพเคลื่อนแบบที่ 1

7 นำ Picturebox มาวางบนฟอร์ม กำหนดคุณสมบัติของ PictureBox ดังนี้ – Name :: Pb1 – Image :: กำหนดรูปมา 1 รูป – SizeMode :: StretchImage

8 นำ Button มาวาง 4 Button ดังรูป กำหนดคุณสมบัติของ button1 – Name :: BtnMoveLeft – Text :: Left กำหนดคุณสมบัติของ button2 – Name :: BtnMoveTop – Text :: Up กำหนดคุณสมบัติของ button3 – Name :: BtnMoveRight – Text :: Right กำหนดคุณสมบัติของ button4 – Name :: BtnMoveDown – Text :: Down

9 เมื่อกำหนดคุณสมบัติเรียบร้อยจะได้

10 เข้าไปเขียนคำสั่งในแต่ละ Button เริ่มต้นให้ Double click ที่ปุ่ม BtnMoveLeft ก่อน แล้วเขียนคำสั่งดังนี้

11 เข้าไปเขียนคำสั่งในแต่ละ Button ต่อไปให้ Double click ที่ปุ่ม BtnMoveTop แล้ว เขียนคำสั่งดังนี้

12 เข้าไปเขียนคำสั่งในแต่ละ Button ต่อไปให้ Double click ที่ปุ่ม BtnMoveRight แล้วเขียนคำสั่งดังนี้

13 เข้าไปเขียนคำสั่งในแต่ละ Button ต่อไปให้ Double click ที่ปุ่ม BtnMoveDown แล้วเขียนคำสั่งดังนี้

14 การใช้งานร่วมกับ KeyBoard KEYCODE >> รหัสพิเศษ แป้นฟังก์ชันต่างๆ (F1- F2) ลูกศร ตัวเลข (0-9) KEYCHAR >> Ascii Code ก - ฮ, A-Z, a-z

15 กำหนด KeyPreviews ก่อน เปลี่ยนคุณสมบัติของฟอร์มก่อน – KeyPreviews : True

16 เข้าไปสร้างเหตุการณ์ Form_KeyDown เหตุการณ์เกี่ยวกับ คีย์บอร์ด มีดังนี้ – KeyPress – Key UP – Key Down

17 เหตุการณ์ KEYDOWN

18 เขียนคำสั่ง ดังนี้

19 หากต้องการใช้ปุ่มตัวอักษรควบคุม W = เดินหน้า A = ไปด้านซ้าย S = ถอยหลัง D = ไปด้านขวา

20 เหตุการณ์ KEYPRESS

21 หากต้องการใช้ปุ่มตัวอักษรควบคุม

22 การตรวจสอบการชน (Collision Detection) เมื่อเราเลื่อนวัตถุ ไปเรื่อยจน ล้นขอบของฟอร์ม เราจะทำอย่างไร ? เมื่อเราตรวจสอบการชนกันของขอบของฟอร์ม และวัตถุเจอแล้วจะทำอย่างไร ?

23 Me.left Me.width Me.height Me.top

24 ต. ย. คำสั่ง การตรวจสอบการชนขอบ ของฟอร์ม Private Sub Frm_Animation01_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles Me.KeyPress If e.KeyChar = "a" Or e.KeyChar = "A" Then If Pb1.Left > 0 Then Pb1.Left -= 10 '-- หมายถึง Pb1.Left = Pb1.Left - 10 Else End If ElseIf e.KeyChar = "w" Or e.KeyChar = "W" Then If Pb1.Top > 0 Then Pb1.Top -= 10 '-- หมายถึง Pb1.Top = Pb1.Top - 10 Else End If ElseIf e.KeyChar = "d" Or e.KeyChar = "D" Then If Pb1.Left + Pb1.Width <= Me.Width Then Pb1.Left += 10 '-- หมายถึง Pb1.Left = Pb1.Left + 10 Else End If ElseIf e.KeyChar = "s" Or e.KeyChar = "S" Then If Pb1.Top + Pb1.Height <= Me.Height Then Pb1.Top += 10 '-- หมายถึง Pb1.Top = Pb1.Top + 10 Else End If End Sub


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำ Animation แบบง่ายๆ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_ net_05_Animation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google