งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Selection Nattapong Songneam. Algorithm 1. เริ่มต้น 2. อ่านค่า A เข้ามาทางแป้นพิมพ์ 3. ถ้า A < 0 แล้ว 3.1 แสดงข้อความ " จำนวนลบ " 4. สิ้นสุด -----------------------------

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Selection Nattapong Songneam. Algorithm 1. เริ่มต้น 2. อ่านค่า A เข้ามาทางแป้นพิมพ์ 3. ถ้า A < 0 แล้ว 3.1 แสดงข้อความ " จำนวนลบ " 4. สิ้นสุด -----------------------------"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Selection Nattapong Songneam

2 Algorithm 1. เริ่มต้น 2. อ่านค่า A เข้ามาทางแป้นพิมพ์ 3. ถ้า A < 0 แล้ว 3.1 แสดงข้อความ " จำนวนลบ " 4. สิ้นสุด -----------------------------

3 Algorithm 1. เริ่มต้น 2. อ่านค่า A เข้ามาทางแป้นพิมพ์ 3. ถ้า A < 0 แล้ว 3.1 แสดงข้อความ " จำนวนลบ " ถ้าไม่ใช่ 3.2 แสดงข้อความ " จำนวนบวก " เริ่มต้น NO YES สิ้นสุดจำนวนบวกจำนวนลบ A < 0 อ่านค่า A เข้ามา 4. สิ้นสุด

4

5 สร้าง Project ใหม่ 1. ไปที่เมนู File 2. เลือก New 3. เลือก Project

6 กำหนดชื่อโปรเจ็กต์ Test_IF01 Name : Test_IF01 Location : C:\MyProject_VB

7 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์มดังนี้ Name : Frm_Test_IF01 Backcolor : Text :: โปรแกรมทดสอบคำสั่ง ตัดสินใจเลือก

8 นำ GroupBox มาวางบนฟอร์มดัง รูป กำหนดคุณสมบัติของ Groupbox 1.Name :: GB1 2.Text :: ป้อนตัวเลข

9 นำ TextBox กับ Label มาวางดังรูป กำหนดคุณสมบัติของ TextBox Name : TxtNumber Text : กำหนดคุณสมบัติของ Label Name : LbResult Text :

10 นำ Button มาวางแล้ว กำหนด คุณสมบัติดังนี้ Button1 Name : BtnOK Text OK Button2 Name : BtnCancel Text : Cancel

11 Double click ที่ปุ่ม OK แล้วเขียน คำสั่งดังนี้ ประกาศตัวแปร A และ Result ดังนี้

12 พิมพ์คำสั่งใน BtnOK_click ดังนี้

13 รันดูผลลัพธ์

14 โปรแกรมเครื่องคิดเลข แบบง่ายๆ 1. ไปที่เมนู File 2. เลือก New 3. เลือก Project

15 Easy_Calculator2009 Name : Easy_Calculator2009 Location : C:\MyProject_VB

16 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์มดังนี้ Name : FrmEasy_Calculator2009 Backcolor :: Text : โปรแกรมเครื่องคิดเลขแบบง่ายๆ

17 นำ GroupBox มาวางดังนี้

18 กำหนดคุณสมบัติของ GroupBox1 Name : GB1 Text : ป้อนข้อมูล

19 กำหนดคุณสมบัติของ GroupBox2 Name : GB2 Text : ผลลัพธ์

20 กำหนดคุณสมบัติของ GroupBox3 Name : GB3 Text : เลือกรายการ

21 นำ Label และ TextBox มาวางใน GroupBox1 ดังนี้

22 กำหนดคุณสมบัติของ Label1-3 ดังนี้ Label1 Name : Lb1 Text : ค่าที่ 1 Label2 Name : Lb2 Text : ค่าที่ 2 Label3 Name : Lb3 Text : ค่าที่ 3

23 กำหนดคุณสมบัติของ TextBox1-3 ดังนี้ TextBox1 Name : Txt1 Text : TextBox2 Name : Txt2 Text : TextBox3 Name : Txt3 Text :

24 นำ Button มาวางดังรูป Button1 Name : BtnOK Text OK Button2 Name : BtnCancel Text : Cancel Button3 Name : BtnExit Text : Exit

25 นำ RadioButton มาวางใน GroupBox3

26 กำหนดคุณสมบัติของ RadioButton1-7 RadioButton1 –Name : R1 –Text : + RadioButton2 –Name : R2 –Text : - RadioButton3 –Name : R3 –Text : * RadioButton4 –Name : R4 –Text : /

27 นำ Label มาวางดังรูป

28 กำหนดคุณสมบัติของ Label ดังนี้ Name : LbResult Autosie : False Text : ผลลัพธ์

29 Double Click ที่ปุ่ม OK เขียนคำสั่ง ดังนี้ ประกาศตัวแปรที่จำเป็นดังนี้

30 ใน BtnOK_Click เขียนคำสั่งดังนี้ Private Sub BtnOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnOK.Click Num1 = Txt1.Text Num2 = Txt2.Text If R1.Checked = True Then Result = Num1 + Num2 ElseIf R2.checked = True Then Result = Num1 - Num2 ElseIf R3.Checked = True Then Result = Num1 * Num2 ElseIf R4.Checked = True Then Result = Num1 / Num2 ElseIf R5.Checked = True Then Result = Num1 Mod Num2 ElseIf R6.Checked = True Then Result = Num1 ^ Num2 ElseIf R7.Checked = True Then Result = Math.Sqrt(Num1) End If LbResult.Text = Result End Sub

31 ดูผลลัพธ์

32 เขียนคำสั่งในปุ่ม Cancel

33 เขียนคำสั่งในปุ่ม Exit

34 Run ดูผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt Selection Nattapong Songneam. Algorithm 1. เริ่มต้น 2. อ่านค่า A เข้ามาทางแป้นพิมพ์ 3. ถ้า A < 0 แล้ว 3.1 แสดงข้อความ " จำนวนลบ " 4. สิ้นสุด -----------------------------

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google