งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Java Desktop Application #4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Java Desktop Application #4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Java Desktop Application #4
โปรแกรมคำนวณ พ.ท. แบบต่าง ๆ NetBean 6.0 & swing set โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม ดังรูป
หลักการทำงาน โปรแกรมคำนวณพื้นที่ต่าง ๆ แบบนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการ คำนวณค่าใด ๆ โดยผู้ใช้จำเป็นต้องเลือก ค่าการคำนวณ จาก ComboBox แล้ว ก็ ป้อนข้อมูลที่จำเป็นจากนั้นก็ กด ปุ่ม OK แล้วโปรแกรมจะทำการคำนวณ และแสดง ผลลัพธ์ ออกมา ดังรูป

3

4 สร้าง โปรเจ็กต์ใหม่ ไปที่เมนู File เลือก New Project
เลือก Java Desktop Application กำหนดชื่อ desktop_app4

5 รู้จักและใช้งาน control ต่าง ๆ
jLabel jTextField jButton jComboBox

6 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม jComboBox jTextField jLabel

7 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม (ต่อ…)
Button jLabel

8 การกำหนดคุณสมบัติของ jComboBox1
- model :: ใช้สำหรับกำหนด/เพิ่ม รายการที่อยู่ใน jComboBox1 - selectedItem :: สำหรับแสดงรายการที่ถูกเลือกจากรายการทั้งหมดที่อยู่ใน model การกำหนดคุณสมบัติ สามารถทำได้ดังนี้ Click เลือกที่ jComboBox1 ในหน้าต่าง Properties ให้ เลือก model จะปรากฏหน้าต่างในการเพิ่มรายการ ซึ่ง จะมี item1 – item4 ปรากฏอยู่แต่เรา สามารถลบ และพิมพ์รายการของเราได้เอง ในช่อง item แล้วก็กด ปุ่ม add ในที่นี้ให้เพิ่มรายการ ดังตัวอย่างในรูป

9 Code ในส่วนของ jComboBox มีการเลือกค่าใด ๆ
การเข้าไปเขียนคำสั่งในเหตุการณ์ jComboBox1ItemStateChanged ทำได้ดังนี้ Click ขวาที่ jComboBox1 เลือก Event เลือก Item เลือก ItemStateChanged private void jComboBox1ItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) { // TODO add your handling code here: jLabel1.setText(jComboBox1.getSelectedItem().toString()); }

10 คำสั่งในปุ่ม OK if(jComboBox1.getSelectedIndex() == 0) {
private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { // TODO add your handling code here: jLabel1.setText(jComboBox1.getSelectedItem().toString()); if(jComboBox1.getSelectedIndex() == 0) { // this is circle area calculation .. int n1 = Integer.parseInt(jTextField1.getText()); double cArea = Math.PI*Math.pow(n1,2); jLabel2.setText(Double.toString(cArea)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 1) { // this is Rectangle area calculation .. }

11 Code ในปุ่ม Cancel การเข้าไปเขียนคำสั่งในเหตุการณ์ jButton2MouseClicked ทำได้ดังนี้ Click ขวาที่ jButton2 เลือก Event เลือก mouse เลือก mouseclick private void jButton2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { // TODO add your handling code here: jTextField1.setText(""); jTextField2.setText(""); jTextField3.setText(""); jLabel1.setText(""); jLabel2.setText(""); jTextField1.requestFocus(); }

12 อธิบายคำสั่งที่สำคัญ :: การแสดงข้อความใน jLabel
หากเราต้องการพิมพ์ข้อความไปที่ Label ใด ๆ ก็ใช้ method setText() ดัง ตัวอย่าง ถ้าต้องการพิมพ์ คำว่า “Hello” ใน jLabel1 ก็เขียนคำสั่งได้ ดังนี้ ถ้าหากข้อความที่ต้องการแสดงนั้นเป็นค่าจากตัวแปร ก็ ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “” ดังตัวอย่าง jLabel1.setText(“Hello”); String str = “Hello”; jLabel1.setText(str);

13 อธิบายคำสั่งที่สำคัญ :: การลบข้อความใน jLabel
หากเราต้องการลบข้อความที่อยู่ใน Label ใด ๆ ก็ใช้ method setText() เหมือนกันกับตอนพิมพ์ข้อความแต่ต่างกันตรงไม่ต้องระบุอาร์กิวเมนต์หลัง method ดังตัวอย่าง ถ้าต้องการลบข้อความใน jLabel1 ก็เขียนคำสั่งได้ ดังนี้ jLabel1.setText(“”);

14 อธิบายคำสั่งที่สำคัญ :: การแสดงค่าที่ผู้ใช้ได้เลือกจาก jComboBox1
การเข้าไปเขียนคำสั่งในเหตุการณ์ jComboBox1ItemStateChanged ทำได้ดังนี้ Click ขวาที่ jComboBox1 เลือก Event เลือก Item เลือก ItemStateChanged private void jComboBox1ItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) { // TODO add your handling code here: jLabel1.setText(jComboBox1.getSelectedItem().toString()); }

15 อธิบายคำสั่งที่สำคัญ :: การแสดงค่าที่ผู้ใช้ได้เลือกจาก jComboBox1
jLabel1.setText(jComboBox1.getSelectedItem().toString()); หมายถึง เราจะแสดงข้อความที่ได้จาก การที่ผู้ใช้เลือกรายการ(selectedItem) ที่อยู่ใน jComboBox1 ก็สามารถใช้ method getSelectedItem() ของ jComboBox1 นั่นเอง

16 การปรับแต่งหน้าจอโปรแกรมให้ สมบูรณ์ขึ้น
เพิ่ม jLabel หน้า jTextField ทั้ง 3

17 การแสดง / ซ่อน swing control
ในบางครั้งเราจำเป็นต้องแสดง/ซ่อน ออบเจ็กต์บางตัวเพื่อให้โปรแกรมสามารถรับค่า ข้อมูลให้เหมาะกับ การคำนวณบางประเภท เช่น หากเราต้องการคำนวณค่า พ.ท. สามเหลี่ยม ข้อมูลที่ต้องรับเข้าไป ก็ คือ ค่า ฐาน กับ สูง ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องแสดง jTextFied เฉพาะ ตัวที่ 1 และ 2 เท่านั้น ดังรูป สั่งให้แสดง/ซ่อน ก็ ใช้ method setVisible(boolean b) โดย ถ้า b เป็น true ก็สั่งให้แสดงออบเจ็กต์ ถ้า b เป็น false ก็สั่งให้ซ่อนออบเจ็กต์

18 การแสดง / ซ่อน swing control
จากตัวอย่างข้างต้น นั้นเราสามารถเข้าไปเขียนคำสั่งได้ในเหตุการณ์ ตอนที่ผู้ใช้เลือกรายการจาก jComboBox1 นั่นเอง หรือ เหตุการณ์ jComboBox1ItemStateChanged private void jComboBox1ItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) { // TODO add your handling code here: }

19 ต.ย. คำสั่งใน jComboBox1ItemStateChanged
private void jComboBox1ItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) { // TODO add your handling code here: if(jComboBox1.getSelectedIndex()==0) { jLabel3.setText("รัศมี :"); jLabel4.setVisible(false); jTextField2.setVisible(false); jLabel5.setVisible(false); jTextField3.setVisible(false); } else if(jComboBox1.getSelectedIndex()==1) { jLabel3.setText("ฐาน :"); jLabel4.setText("สูง :"); jLabel4.setVisible(true); jTextField2.setVisible(true); }


ดาวน์โหลด ppt Java Desktop Application #4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google