งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Java Desktop Application #4 โปรแกรมคำนวณ พ. ท. แบบต่าง ๆ NetBean 6.0 & swing set โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Java Desktop Application #4 โปรแกรมคำนวณ พ. ท. แบบต่าง ๆ NetBean 6.0 & swing set โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Java Desktop Application #4 โปรแกรมคำนวณ พ. ท. แบบต่าง ๆ NetBean 6.0 & swing set โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com

2 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม ดังรูป หลักการทำงาน โปรแกรมคำนวณพื้นที่ต่าง ๆ แบบนี้ สามารถเลือกได้ว่าต้องการ คำนวณค่าใด ๆ โดยผู้ใช้จำเป็นต้องเลือก ค่าการคำนวณ จาก ComboBox แล้ว ก็ ป้อนข้อมูลที่จำเป็น จากนั้นก็ กด ปุ่ม OK แล้วโปรแกรมจะทำ การคำนวณ และแสดง ผลลัพธ์ ออกมา ดัง รูป

3

4 สร้าง โปรเจ็กต์ใหม่ ไปที่เมนู File เลือก New Project เลือก Java Desktop Application กำหนดชื่อ desktop_app4

5 รู้จักและใช้งาน control ต่าง ๆ jLabel jTextField jButton jComboBox

6 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม jComboBox jTextField jLabel

7 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม ( ต่อ …) Button jLabel

8 การกำหนดคุณสมบัติของ jComboBox1 คุณสมบัติที่สำคัญของ jComboBox คือ - model :: ใช้สำหรับกำหนด / เพิ่ม รายการที่อยู่ใน jComboBox1 - selectedItem :: สำหรับแสดงรายการที่ถูกเลือกจากรายการ ทั้งหมดที่อยู่ใน model การกำหนดคุณสมบัติ สามารถทำได้ดังนี้ 1.Click เลือกที่ jComboBox1 2. ในหน้าต่าง Properties ให้ เลือก model 3. จะปรากฏหน้าต่างในการเพิ่มรายการ ซึ่ง จะมี item1 – item4 ปรากฏอยู่แต่เรา สามารถลบ และพิมพ์รายการของเราได้เอง ในช่อง item แล้วก็กด ปุ่ม add ในที่นี้ให้เพิ่มรายการ ดังตัวอย่างในรูป

9 Code ในส่วนของ jComboBox มีการเลือก ค่าใด ๆ private void jComboBox1ItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) { // TODO add your handling code here: jLabel1.setText(jComboBox1.getSelectedItem().toString()); } การเข้าไปเขียนคำสั่งในเหตุการณ์ jComboBox1ItemStateChanged ทำได้ดังนี้ 1.Click ขวาที่ jComboBox1 2. เลือก Event 3. เลือก Item 4. เลือก ItemStateChanged

10 คำสั่งในปุ่ม OK private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { // TODO add your handling code here: jLabel1.setText(jComboBox1.getSelectedItem().toString()); if(jComboBox1.getSelectedIndex() == 0) { // this is circle area calculation.. int n1 = Integer.parseInt(jTextField1.getText()); double cArea = Math.PI*Math.pow(n1,2); jLabel2.setText(Double.toString(cArea)); } else if (jComboBox1.getSelectedIndex() == 1) { // this is Rectangle area calculation.. }

11 Code ในปุ่ม Cancel private void jButton2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { // TODO add your handling code here: jTextField1.setText(""); jTextField1.setText(""); jTextField2.setText(""); jTextField2.setText(""); jTextField3.setText(""); jTextField3.setText(""); jLabel1.setText(""); jLabel1.setText(""); jLabel2.setText(""); jLabel2.setText(""); jTextField1.requestFocus(); jTextField1.requestFocus(); } การเข้าไปเขียนคำสั่งในเหตุการณ์ jButton2MouseClicked ทำ ได้ดังนี้ 1.Click ขวาที่ jButton2 2. เลือก Event 3. เลือก mouse 4. เลือก mouseclick

12 อธิบายคำสั่งที่สำคัญ :: การแสดง ข้อความใน jLabel หากเราต้องการพิมพ์ข้อความไปที่ Label ใด ๆ ก็ใช้ method setText() ดัง ตัวอย่าง – ถ้าต้องการพิมพ์ คำว่า “Hello” ใน jLabel1 ก็เขียนคำสั่งได้ ดังนี้ – ถ้าหากข้อความที่ต้องการแสดงนั้นเป็นค่าจากตัวแปร ก็ ไม่ ต้องใส่เครื่องหมาย “” ดังตัวอย่าง jLabel1.setText(“Hello”); String str = “Hello”; jLabel1.setText(str);

13 อธิบายคำสั่งที่สำคัญ :: การลบ ข้อความใน jLabel หากเราต้องการลบข้อความที่อยู่ใน Label ใด ๆ ก็ใช้ method setText() เหมือนกันกับตอนพิมพ์ข้อความแต่ ต่างกันตรงไม่ต้องระบุอาร์กิวเมนต์หลัง method ดัง ตัวอย่าง – ถ้าต้องการลบข้อความใน jLabel1 ก็เขียนคำสั่งได้ ดังนี้ jLabel1.setText(“”);

14 อธิบายคำสั่งที่สำคัญ :: การแสดงค่าที่ผู้ใช้ได้เลือก จาก jComboBox1 private void jComboBox1ItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) { // TODO add your handling code here: jLabel1.setText(jComboBox1.getSelectedItem().toString()); } การเข้าไปเขียนคำสั่งในเหตุการณ์ jComboBox1ItemStateChanged ทำได้ดังนี้ 1.Click ขวาที่ jComboBox1 2. เลือก Event 3. เลือก Item 4. เลือก ItemStateChanged

15 อธิบายคำสั่งที่สำคัญ :: การแสดงค่าที่ผู้ใช้ได้เลือก จาก jComboBox1 หมายถึง หมายถึง เราจะแสดงข้อความที่ได้จาก การที่ผู้ใช้เลือกรายการ (selectedItem) ที่อยู่ใน jComboBox1 ก็สามารถใช้ method getSelectedItem() ของ jComboBox1 นั่นเอง jLabel1.setText(jComboBox1.getSelectedItem().toString());

16 การปรับแต่งหน้าจอโปรแกรมให้ สมบูรณ์ขึ้น เพิ่ม jLabel หน้า jTextField ทั้ง 3

17 การแสดง / ซ่อน swing control ในบางครั้งเราจำเป็นต้องแสดง / ซ่อน ออบเจ็กต์บางตัวเพื่อให้โปรแกรมสามารถรับค่า ข้อมูลให้เหมาะกับ การคำนวณบางประเภท เช่น หากเราต้องการคำนวณค่า พ. ท. สามเหลี่ยม ข้อมูลที่ต้องรับเข้าไป ก็ คือ ค่า ฐาน กับ สูง ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องแสดง jTextFied เฉพาะ ตัวที่ 1 และ 2 เท่านั้น ดังรูป สั่งให้แสดง / ซ่อน ก็ ใช้ method setVisible(boolean b) โดย ถ้า b เป็น true ก็สั่งให้แสดงออบเจ็กต์ ถ้า b เป็น false ก็สั่งให้ซ่อนออบเจ็กต์

18 การแสดง / ซ่อน swing control จากตัวอย่างข้างต้น นั้นเราสามารถเข้าไปเขียนคำสั่งได้ในเหตุการณ์ ตอนที่ผู้ใช้เลือกรายการจาก jComboBox1 นั่นเอง หรือ เหตุการณ์ jComboBox1ItemStateChanged private void jComboBox1ItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) { // TODO add your handling code here: }

19 ต. ย. คำสั่งใน jComboBox1ItemStateChanged private void jComboBox1ItemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) { // TODO add your handling code here: if(jComboBox1.getSelectedIndex()==0) { jLabel3.setText(" รัศมี :"); jLabel4.setVisible(false); jTextField2.setVisible(false); jLabel5.setVisible(false); jTextField3.setVisible(false); } else if(jComboBox1.getSelectedIndex()==1) { jLabel3.setText(" ฐาน :"); jLabel4.setText(" สูง :"); jLabel4.setVisible(true); jTextField2.setVisible(true); jLabel5.setVisible(false); jTextField3.setVisible(false); }


ดาวน์โหลด ppt Java Desktop Application #4 โปรแกรมคำนวณ พ. ท. แบบต่าง ๆ NetBean 6.0 & swing set โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google