งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 Abstractions Agenda Objectives : วัตถุประสงค์ Abstractions –Classification Abstraction –Aggregation Abstraction –Generalization Abstraction –Association.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 Abstractions Agenda Objectives : วัตถุประสงค์ Abstractions –Classification Abstraction –Aggregation Abstraction –Generalization Abstraction –Association."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 Abstractions Agenda Objectives : วัตถุประสงค์ Abstractions –Classification Abstraction –Aggregation Abstraction –Generalization Abstraction –Association Abstraction Assignment

2 Objectives เพื่อให้ นศ. เข้าใจความหมายและความสำคัญ ของ Abstraction ที่มีต่อ OOAD เพื่อให้ นศ. ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Abstraction แบบต่าง ๆ ได้แก่ Classification,Aggreation,Generalization และ Association เตรียมความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าใจการเรียนรู้ในขั้น ต่อไป

3 ความหมายของ Abstractions เราได้รู้จักกับ Object และ Class ทั้งในโลก ของความจริง (Real world) และใน คอมพิวเตอร์ กระบวนการในการให้ Concept กับ Object ต่าง ๆ ใน Real World เพื่อสร้าง Class นั้น เราเรียกว่า Abstractions ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กระบวนการย่อย คือ –Classification Abstraction –Aggregation Abstraction –Generalization Abstraction –Association Abstraction

4 บทที่ 2 Abstractions Classification Abstraction คืออะไร Classification Abstraction เป็นกระบวนการที่ ใช้แยกประเภท (Classify) Object ต่าง ๆ ที่อยู่ ใน Domain และให้ Concept กับ Object ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้ได้ “Class พื้นฐาน ” (Fundamental Classes) ที่ต้องการ ให้ดูตัวอย่างในหนังสือบทที่ 2 หน้าที่ 16

5 รถจักรยานยนต์ซูซูกิ รถยนต์โตโยต้า รถโดยสาร 6 ล้อ volvo รถยนต์ Concept เกี่ยวกับรถ 1. มีเครื่องยนต์ 2. มีล้อจำนวนหนึ่ง 3. วิ่งไปบนถนนได้ 4. ใช้แก๊สหรือนำมันเป็นเชื่องเพลิง เรืออันดามันปริ๊นเซสรถไฟรถจักรยาน BMX

6 ? รถจักรยานยนต์ซูซูกิ รถยนต์โตโยต้า รถโดยสาร 6 ล้อ volvo ? เรืออันดามันปริ๊นเซสรถไฟรถจักรยาน BMX ถ้าต้องการให้ concept ใช้ได้กับทุก ๆ object ข้างล่าง นี้จะต้องทำอย่างไร

7 ต. ย. โจทย์ จงให้ Concept ของ Computer จงให้ Concept ของ นักศึกษา จงให้ Concept ของ TV จงให้ Concept ของ กีฬาฟุตบอล จงให้ Concept ของ โทรศัพท์มือถือ

8 PC Notebook PDA Concept - ใช้ไฟฟ้า - มีการ ประมวลผล - จัดเก็บข้อมูล ได้ COMPUTER เครื่องคิดเลขไฟฟ้า มือถือ

9 ปกติ กศ. บป กศ. พบ. Concept - ชื่อ - รหัสนักศึกษา - วิชาเอก - รุ่น / หมู่ นักศึกษา กศ. พท. นศ. ศูนย์ บริการ

10 Sony Sumsung Concept - ใช้ไฟฟ้า - จอภาพ - ปุ่มเปลี่ยนช่อง - ลำโพง - รีโมท TV

11 Classification Abstraction (cont..) เราถือว่า Classification เป็น abstraction ที่ สำคัญที่สุด เพราะ Class เกิดขึ้นด้วย Classification Abstraction ถ้าหาก Class พื้นฐานที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้เกิดข้อผิดพลาด การสร้าง Class ใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการ Aggregation และ Generalization และการ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง Class ต่าง ๆ ด้วย Association ย่อมเกิดความผิดพลาดด้วย เช่นกัน

12 Aggregation Abstraction Aggregation Abstraction คือ กระบวนการที่นำเอา Class พื้นฐานที่สร้างขึ้นจาก Classification Abstraction มารวมกันหรือประกอบกัน (Aggregation) เพื่อให้เกิด Class ที่ใหญ่ขึ้น หรือซับซ้อนขึ้น การทำ Aggregation คือการตอบคำถามว่า ใน Class กลุ่มหนึ่งนั้น เราสามารถที่จะนำมันมารวมกันเพื่อทำให้ เกิด Class ใหม่ ที่มี Concept ใหม่ ได้หรือไม่อย่างไร หรืออีกนัยหนึ่ง คือการตอบคำถามว่ามี Class ใดบ้างที่ สามารถแบ่งออกเป็น Class ย่อยโดยมี Concept ต่าง ไปจากเดิมได้

13 รถยนต์ ตัวถังรถ ล้อ เครื่องยนต์ Aggregation หลังคารถกระจกประตู

14 Computer Aggregation Practice I จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ Computer

15 Computer Aggregation Practice I จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ บุคลากรของ ม. ราชภัฏพระนคร

16 Human Aggregation Practice I จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ Human

17 Generalization Abstraction Generalization Abstraction คือกระบวนการ ในการนำ Class ที่มีลักษณะเหมือนหรือ คล้ายกันหรือมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกัน (General) มาจัดหมวดหมู่ไว้เป็น Class เดียวกัน ซึ่งกระบวนการย้อนกลับของ Generalization Abstraction เรียกว่า Specialization คือการตอบคำถามว่าใน Class หนึ่ง ๆ นั้นสามารถจำแนกเป็น Class อะไรได้ บ้าง

18 รถยนต์ คุณสมบัติ : มีล้อ มีเครื่องยนต์ รถบรรทุก คุณสมบัติ : คุณสมบัติของรถยนต์ + สามารถบรรทุกของได้ รถเก๋ง คุณสมบัติ : คุณสมบัติของรถยนต์ + ใช้โดยสาร มี 4 ประตู รถสปอร์ต คุณสมบัติ : คุณสมบัติของรถเก๋ง + วิ่งได้เร็วกว่า + เปิดประทุนได้

19 สัตว์ปีก คุณสมบัติ : มีปีก มีขา 2 ขา นก คุณสมบัติ : คุณสมบัติของสัตว์ปีก + บินได้ ไก่ คุณสมบัติ : คุณสมบัติสัตว์ปีก + ขันได้ ไก่ชน คุณสมบัติ : คุณสมบัติไก่ + ขันได้ + ชนไก่ได้

20 สัตว์น้ำ - อาศัยในน้ำ ปู ปลา - มีครีบ Practice II จงเขียนความสัมพันธ์ของสัตว์บก ในเชิง Generalization และ Specialization

21 Association Abstraction Association Abstraction คือกระบวนการใน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Class ต่าง ๆ ใน Problem Domain ที่เราสนใจ ความสัมพันธ์ดัง กล่าวคือความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถอธิบาย ได้ด้วย Aggregation, Generalization เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงกิจกรรม เช่น การใช้งาน การขับเคลื่อน การบริโภค เป็น ต้น หรือความสัมพันธ์ ในการเป็นเจ้าของ หรือ การผลิต การให้กำเนิด

22 คน รถยนต์ถนน น้ำมัน ขับวิ่งอยู่บนถนน ใช้เป็นเชื้อเพลิง การอ่านให้อ่านตามทิศทางของลูกศร

23 คน สถานีโทรทัศน์ นักฟุตบอล ลูกฟุตบอล ดูถ่ายทอดสด แตะ การอ่านให้อ่านตามทิศทางของลูกศร ทีวี ส่งสัญญาณ

24 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 Abstractions Agenda Objectives : วัตถุประสงค์ Abstractions –Classification Abstraction –Aggregation Abstraction –Generalization Abstraction –Association.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google