งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Do Loop Until โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Do Loop Until โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Do Loop Until โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com

2 2 Do … Loop Until Do … Loop UntilDo … Loop Until จะคล้ายกับ Do While Loop แต่ต่างกันตรงที่ Do Loop Until จะทำงานไป ก่อนแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไขที่หลัง โดย มีรูปแบบดังนี้ Do [Exit Do] Loop Until

3 3 Do … Loop Until ต. ย. ต. ย. dim I as int16 = 1 dim sum as int32 = 0 Do Sum +=i I +=2 Loop Until I > 20 ต้องมีการเพิ่มค่าหรือ อัพเดตค่าของตัวแปรที่ใช้ ในการกำหนดเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ เงื่อนไขเป็นเท็จตลอด และ ไม่สามารถจบการทำงาน ของ Do ได้

4 4 ต. ย. คำสั่ง For 1 + 3 + 5 + 7 +...+99 ให้ใช้คำสั่ง for ----------------------------- '--- ประกาศตัวแปรก่อน Dim SUM as int32 Dim i as int16 For i = 1 to 99 STEP 2 SUM += I NEXT I LbResult.Text = SUM ต. ย. 5,10,15,20,...200 ต. ย. 1921,1923,1925, โดย ใช้ While Loop '--- ประกาศตัวแปร Dim i as short '--- short = int16 i = 5 while i <=200 Lbresult.text &= i & "," Lbresult.text &= i & "," i += 5 '--- หมายถึง i = i + 5 i += 5 '--- หมายถึง i = i + 5Loop

5 5 สร้าง Project ใหม่ ไปที่เมนู File เลือก New เลือก Project ตั้งชื่อ Project เป็น Test_Do_Until เก็บไว้ใน C:\MyProject_VB

6 6 Do..Loop..Until 1^2 + 2^2 + 3^2+.. + 10^2 = ? 1 10 + 2 9 + 3 8 + 4 7 +… 10 1 = ?

7 7 1^2 + 2^2 + 3^2+.. + 10^2 = ? หลักการวิเคราะห์โจทย์ เริ่มต้น ที่ I = 1 ยกกำลัง 2 ทุกตัว สิ้นสุดที่ I = 10 เพิ่มขึ้นที่ละ 1 Dim i as int16 Dim SUM as int32 I = 1 Do SUM = SUM + i^2 SUM = SUM + i^2 I = I + 1 I = I + 1 Loop Until I > 10

8 8 ออกแบบหน้าจอ กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม –Name : Frm_Test_Do_Until –BackColor : –Text : โปรแกรมทดสอบคำสั่ง Do Until

9 9 นำ Button และ Label มาวางดังรูป BtnOK BtnCancel LbResult

10 10 Double click ที่ปุ่ม OK แล้วเขียน คำสั่งดังนี้ เลือกใช้คำสั่งแค่แบบ ใดแบบหนึ่ง เท่านั้น ไม่ใช่พิมพ์เข้า ไปทั้ง 3 บรรทัด

11 11 แบบที่ถูกต้องหรือควรเลือก

12 12 รันดูผลลัพธ์ ลองทดสอบจากตัวเลข ที่ค่าน้อยๆ ดูก่อน

13 13 1 10 + 2 9 + 3 8 + 4 7 +… 10 1 = ? วิเคราะห์โจทย์ –I เริ่มต้นที่ 1 – ยกกำลังจาก 10 ไปถึง 1 แสดงว่าตัวยกกำลังจะต้อง ลดค่าลงที่ละ 1 – แต่ ตัวเลขฐานจะถูกเพิ่มค่าไปที่ละ 1 สวนทางกัน – ดังนั้น ต้องใช้ตัวแปรเพิ่ม คือ – I เป็นตัวเลขฐาน – J เป็นตัวยกกำลัง – แล้วหาค่า SUM Dim I as int16 = 1 Dim J as int16 = 10 Dim SUM as int32=0 Do SUM += Math.POW(i,j) I +=1 j -= 1 Loop Until I > 10 Lbresult.Text = SUM

14 14 เข้าไปเขียนคำสั่งดังนี้

15 15 รันดูผลลัพธ์

16 16 ใช้ Do..Loop Until ร่วมกับ ListBox

17 17 Exercise 1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ตัวเลขตั้งแต่ 5 + 10 + 15 + 20... 100 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ตัวเลขตั้งแต่ 10 + 20 + 30 + 40... 100 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า แสดงตัวเลข ตั้งแต่ 1-100 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า แสดงตัวเลขคี่ ตั้งแต่ 1- 100 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า แสดงตัวเลขคู่ ตั้งแต่ 1- 100 จงหาค่า Factorial ของ ตัวเลขใด เช่น รับ 5 เข้ามา จะได้ว่า 5! = 5*4*3*2*1 = 120 หรือ 7! = 7*6*5*4*3*2*1 = 5040

18 18 Exercise 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อ แสดงค่า ตัวเลขต่อไป นี้ ลงใน ListBox –1 3 5 7 9.... 99 –2 4 6 8 10...100 –99 97 95 93 91... 5 3 1 –100 98 96 94... 4 2 0 –5 10 15 20 25 30.. 500 –500 450 400 350 300.. 100 50 0

19 19 Exercise 3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ชุด ข้อมูลต่อไปนี้ –1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 2 + … 9 2 + 10 2 –1 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + … 9 9 + 10 10 –1 10 + 2 9 + 3 8 + 4 7 + … 9 2 + 10 1 –1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 2 + … 9 2 + 10 2 –10 2 + 9 2 + 8 2 + 7 2 + … 2 2 + 1 2 –10 1 + 9 2 + 8 3 + 7 4 + … 2 9 + 1 10

20 20 Exercise 4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า ผลรวมของ ชุด ข้อมูลต่อไปนี้ –1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +... 1/100 –1/1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 +... 1/99 –1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 +... 1/100 –100/1 + 99/2 + 98/3 + 97/4 +... 1/100 –1/100 + 2/99 + 3/98 + 4/97 +... 100/1 – 100/2 + 98/4 + 96/6 +... 2/100 = ? –99/1 + 97/3 + 95/5 + …. 1/99= ?

21 21 โจทย์ อื่นๆ 10 1 + 9 2 + 8 3 + … 1 10 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 +… + 2 10


ดาวน์โหลด ppt 1 Do Loop Until โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google