งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

State Diagrams Activity Diagram วิชาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ Lec10 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "State Diagrams Activity Diagram วิชาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ Lec10 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 State Diagrams Activity Diagram วิชาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ Lec10 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State Diagrams Activity Diagram Last Updated :: 17/04/2551 Mr. Nattapong Songneam xnattapong@hotmail.com http://www.siam2dev.com

2 Lecture Outline Behavioral Diagrams State-Transition Diagram Activity Diagram

3 UML has 9 kinds of diagrams  Class Diagram  Object Diagram  Component Diagram  Deployment Diagram  Use Case Diagram  Sequence Diagram  Collaboration Diagram  StateTransition Diagram  Activity Diagram Structural Diagrams Behavioral Diagrams

4 Behavioral Diagrams เป็น โครงสร้างแบบ dynamic 4 diagrams ได้แก่ Sequence Diagram Collaboration Diagram State-transition Diagram Activity Diagram c Interaction Diagrams

5 A State-Transition Diagram Initialization Open entry: Register student exit: Increment count Closed Canceled do: Initialize course do: Finalize course do: Notify registered students Add Student / Set count = 0 Add student[ count < 10 ] [ count = 10 ] Cancel

6 An Activity Diagram Show MessageBox “Printing” on Screen Create postscript file Send postscript file to printer Remove MessageBox displayer sampler Swimlane Example Ordinary Example

7 Activity Diagram

8 ใช้สำหรับ อธิบาย กระแสการไหลของการทำงาน (workflow) แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ แต่ละขั้นตอนการทำงาน เรียกว่า Activity ตัวอย่าง ได้แก่ การคำนวณผลลัพธ์บางอย่าง การเปลี่ยนแปลงสถานะ (State) ของ ระบบ การส่งค่ากลับคืน การส่งสัญญาณ การเรียกให้โอเปอร์เรชันอื่นๆ ทำงาน การสร้าง หรือ ทำลายวัตถุ Activity diagram

9 Activity diagram(1) Activity 1 Activity 2 Start End Activity

10 Activity diagram(2) Activity 1 Activity 2Activity 3 [Condition 2][Condition 1]

11 Activity 2 Activity 1 Activity 3 Activity 4 [synchronization condition] Concurrent fork Concurrent join Synchronization Bar Activity diagram(3)

12 Example of activity diagrams The Coffee Pot

13 Put coffee in filter Add water to reservoir Put filter in machine Turn on machine Activity diagram Find coffee

14 Conditions in activity diagrams Put coffee in filter Check water in reservoir Put filter in machine Turn on machine [not enough water] Put water in the reservoir [else] Sequential branch unguarded transition [filter with coffee in machine and reservoir contains water] Find coffee

15 Activity [condition 1] [condition 2] [synchronization condition] Conditions in activity diagrams

16 Swimlan es ระบุ responsibili ties ของ Activity Request product Process order Pull material Ship order Customer Sales Warehouse

17 Request product Process Order Pull Material Ship Order CustomerSalesWarehouse Continue Work Recieve OrderBill Customer Pay Bill Close Order

18 Request product Process Order Pull Material Ship Order CustomerSales Warehouse Continue Work Recieve OrderBill Customer Pay Bill Close Order o:Order [in progress] o:Order [filled] b:Bill [unpaid] b:Bill [paid]

19 ต้องการเน้นกิจกรรม (Activity) หรือ หน้าที่การทำงาน (Functionaliy) ไม่ใช่วัตถุ (Object) ที่ทำให้เกิด กิจกรรม มีขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับ (step) จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงาน โดยไม่ถูก interrupt จากเหตุการณ์ภายนอก ต้องการแสดงการไหล (Flow) ของ ข้อมูล หรือ วัตถุ ระหว่างแต่ละขั้นตอน When to use Activity diagram?

20 Summary Software Modeling Require and Domain Analysis Model Design Model Brief Overview of Unified Modeling Language (UML) Use Case Model


ดาวน์โหลด ppt State Diagrams Activity Diagram วิชาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ Lec10 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google