งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ Lec10 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State Diagrams Activity Diagram Last.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ Lec10 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State Diagrams Activity Diagram Last."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ Lec10 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State Diagrams Activity Diagram Last Updated :: 17/04/ Mr. Nattapong Songneam

2 Lecture Outline Behavioral Diagrams State-Transition Diagram
Activity Diagram

3 UML has 9 kinds of diagrams
Class Diagram Object Diagram Component Diagram Deployment Diagram Use Case Diagram Sequence Diagram Collaboration Diagram StateTransition Diagram Activity Diagram Structural Diagrams Behavioral Diagrams

4 Behavioral Diagrams Behavioral Diagrams เป็นโครงสร้างแบบ dynamic
Sequence Diagram Collaboration Diagram State-transition Diagram Activity Diagram c Interaction Diagrams

5 A State-Transition Diagram
Initialization Open entry: Register student exit: Increment count Closed Canceled do: Initialize course do: Finalize course do: Notify registered students Add Student / Set count = 0 Add student[ count < 10 ] [ count = 10 ] Cancel

6 An Activity Diagram Show MessageBox “Printing” on Screen
Create postscript file Send postscript file to printer Remove displayer sampler Swimlane Example Ordinary Example

7 Activity Diagram

8 Activity diagram ใช้สำหรับ
อธิบาย กระแสการไหลของการทำงาน (workflow) แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ แต่ละขั้นตอนการทำงาน เรียกว่า Activity ตัวอย่าง ได้แก่ การคำนวณผลลัพธ์บางอย่าง การเปลี่ยนแปลงสถานะ (State) ของระบบ การส่งค่ากลับคืน การส่งสัญญาณ การเรียกให้โอเปอร์เรชันอื่นๆ ทำงาน การสร้าง หรือ ทำลายวัตถุ

9 Activity diagram(1) Activity 1 Activity 2 Start End Activity

10 Activity diagram(2) Activity 1 Activity 2 Activity 3 [Condition 2]

11 Activity diagram(3) Activity 2 Activity 1 Activity 3 Activity 4
[synchronization condition] Concurrent fork Concurrent join Synchronization Bar

12 Example of activity diagrams
The Coffee Pot

13 Activity diagram Find coffee Put coffee Add water in filter
to reservoir Put filter in machine Turn on machine

14 Conditions in activity diagrams
Find coffee Sequential branch unguarded transition Put coffee Check water in filter in reservoir [not enough water] Put water in the reservoir Put filter in machine [else] [filter with coffee in machine and reservoir contains water] Turn on machine

15 Conditions in activity diagrams
[synchronization condition] Activity

16 Swimlanes ระบุ responsibilities ของ Activity Customer Sales Warehouse
Request product ระบุ responsibilities ของ Activity Process order Pull material Ship order

17 Customer Sales Warehouse Request product Process Order Pull Material
Continue Work Ship Order Recieve Order Bill Customer Pay Bill Close Order

18 o:Order [in progress] o:Order [filled] b:Bill [unpaid] b:Bill [paid]
Warehouse Customer Sales Request product Process Order Pull Material Continue Work o:Order [in progress] Ship Order o:Order [filled] Recieve Order Bill Customer b:Bill [unpaid] Pay Bill b:Bill [paid] Close Order

19 When to use Activity diagram?
ต้องการเน้นกิจกรรม (Activity) หรือ หน้าที่การทำงาน (Functionaliy) ไม่ใช่วัตถุ (Object) ที่ทำให้เกิดกิจกรรม มีขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับ (step) จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงาน โดยไม่ถูก interrupt จากเหตุการณ์ภายนอก ต้องการแสดงการไหล (Flow) ของข้อมูล หรือ วัตถุ ระหว่างแต่ละขั้นตอน

20 Summary Software Modeling Require and Domain Analysis Model
Design Model Brief Overview of Unified Modeling Language (UML) Use Case Model


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ Lec10 :: Behavioral Modeling with UML Behavioral Diagrams Interaction Diagrams State Diagrams Activity Diagram Last.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google