">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร ชนิดข้อมูล และ ตัวดำเนินการใน PHP อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ม. ราชภัฎพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร ชนิดข้อมูล และ ตัวดำเนินการใน PHP อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ม. ราชภัฎพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และ ตัวดำเนินการใน PHP อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com ม. ราชภัฎพระนคร

2 การใช้ตัวแปรในภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม บ่อยครั้งที่ เรามีความจำเป็นที่จะต้องรับค่าข้อมูล จากอินพุตที่อยู่ภายนอก มาเก็บเอาไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณ หรือเพื่อใช้ใน การประมวลผลของโปรแกรม การ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นก็ถือเป็นการ เขียนโปรแกรมอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงมี เรื่องของตัวแปรมาเกี่ยวข้องด้วยอย่าง แน่นอน $MyVar=10

3 ในภาษา PHP นั้นเมื่อต้องการใช้งานตัวแปร ก็สามารถ ทำได้โดยการนำเครื่องหมาย dollar ($) ขึ้นต้นแล้ว ตามด้วยชื่อของตัวแปรที่เราต้องการโดยเราไม่ จำเป็นต้องกำหนดแบบของข้อมูล (data type) อย่าง เจาะจงเหมือนในภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่น ๆ ดัง ต. ย. ต. ย. ตัวแปร

4 ถ้าเราต้องการจะแสดงค่าของตัวแปร ก็อาจจะใช้ คำสั่ง echo ได้ ตัวอย่างเช่น

5 สัญลักษณ์ \n หมายถึงการขึ้นบรรทัด ใหม่ เป็น escape character ตัวหนึ่ง ( สำหรับตัวอื่นๆ โปรดดูในตาราง ) เมื่อพิมพ์ ข้อความเป็นเอาพุต และโปรดสังเกตว่า สำหรับการใช้งานภายในเอกสาร HTML การขึ้นบรรทัดใหม่โดยใช้ \n จะแตกต่าง จากการขึ้นบรรทัดโดยใช้ ใน HTML Escaped characters \n newline \r carriage \t horizontal tab \\ backslash \$ dollar sign \" double-quote % percent

6 Data Types ชนิด ข้อมูลใน PHP ชนิดของข้อมูลใน PHP มีดังต่อไปนี้ - Integer : ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 10, 100, 123 เป็น ต้น  floating-point numbers : ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม เช่น 1.10, 1.2e-10 เป็นต้น –Single- quoted String : ข้อมูลตัวอักษรเขียนภายใต้ เครื่องหมาย single quote –Double-quoted String คือ : ชุดข้อมูลตัวอักษรเขียนภายใต้ เครื่องหมาย double quote คล้ายกับ single-quoted string แต่มีความซับซ้อนกว่าโดยเราสามารถใช้เครื่องหมาย \ เพื่อ เพิ่ม escape sequence หรือ meta characters ในสตริงก์ –Back- quoted String : การใช้ back-quoted strings ใน PHP ไม่ใช่การกำหนดสตริงก์ แต่เป็นการเรียกใช้คำสั่งของ ระบบ (system command)

7 Operator ตัว ดำเนินการ 1.Arithmetic Operators 2.String Operators 3.Assignment Operators 4.Bitwise Operators 5.Logical Operators 6.Comparison Operators 7.Operator Precedence โอเปอเรเตอร์เป็นสิ่งที่ทุกภาษาคอมพิวเตอร์ต้องมี ซึ่ง ใน PHP มีโอเปอเรเตอร์ด้วยกันทั้งหมด 7 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

8 Arithmetic Operators การใช้คำสั่งสำหรับคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เศษที่ได้จากการหารโดยปรกติจะใช้กับ เลขจำนวนเต็มเท่านั้น ถ้าใช้กับเลขมีจุด ทศนิยม จะมีการปัดทิ้งเป็นจำนวนเต็ม ก่อน ตัวอย่างความหม าย ผลลัพธ์ $a + $b บวกผลบวกของ $a และ $b. $a - $b ลบผลลัพธ์จาก $b ลบออก จาก $a. $a * $b คูณผลคูณของ $a และ $b. $a / $b หารผลหารของ $a และ $b. $a % $b หารเอา เศษ เศษจากการหารของ $a หารโดย $b.

9 String Operators มีโอเปอเรเตอร์เพียงตัวเดียวคือ (".") ใช้ เชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน เป็นการนำเอาข้อความมาเชื่อมต่อกัน นั่นเอง Example $a = "Hello "; $b = $a. "World!"; // $b = "Hello World!" "Hello World!"

10 String Operators มีโอเปอเรเตอร์เพียงตัวเดียวคือ (".") ใช้ เชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน เป็นการนำเอาข้อความมาเชื่อมต่อกัน นั่นเอง Example $a = "Hello "; $b = $a. "World!"; // $b = "Hello World!" "Hello World!"

11 Comparison Operators เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบค่า ตั้งแต่ 2 ค่า ขึ้นไป ตัวอย่างความหมายผลลัพธ์ $a == $b เท่ากับจริงถ้า $a มีค่าเท่ากับ $b. $a != $b ไม่เท่ากับจริงถ้า $a มีค่าไม่เท่ากับ $b. $a < $b น้อยกว่าจริงถ้า $a มีค่าน้อยกว่า $b. $a > $b มากกว่าจริงถ้า $a มีค่ามากกว่า $b. $a <= $b น้อยกว่าหรือ เท่ากับ จริงถ้า $a มีค่าน้อยกว่าหรือ เท่ากับ $b. $a >= $b มากกว่าหรือ เท่ากับ จริงถ้า $a มีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ $b.

12 ต.ย.ต.ย. เป็นการนำเอาข้อความมาเชื่อมต่อกัน นั่นเอง Example $b) { echo “a > b”; } else { echo “a < b ”; } ?> ผลลัพธ์ a > b Comparison Operators

13 Logical Operators เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดการกับข้อมูลทางตรรกะ ตัวอย่างความหมายผลลัพธ์ $a and $bAnd จริงก็ต่อเมื่อ $a และ $b เป็นจริง $a or $bOr จริงถ้า $a หรือ $b ตัวใด ตัวหนึ่งเป็จริง $a xor $bOr จริงถ้า $a หรือ $b ตัวใด ตัวหนึ่งเป็นจริง, แต่จะไม่ จริงถ้าทั้งสองไม่จริง. ! $aNot จริงถ้า $a ไม่จริง $a && $bAnd จริงทั้ง $a และ $b เป็นจริง $a || $bOr จริงถ้า $a หรือ $b ตัวใด ตัวหนึ่งเป็จริง


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร ชนิดข้อมูล และ ตัวดำเนินการใน PHP อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ม. ราชภัฎพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google