งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลม ( WIND ). การตรวจลม พิจารณารายงานค่าลมเฉลี่ยช่วง 2 นาที ความเร็วลม 2 ตำแหน่ง ความเร็วตั้งแต่ 100 นอต บันทึก 3 ตำแหน่ง ลมสงบบันทึก 00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลม ( WIND ). การตรวจลม พิจารณารายงานค่าลมเฉลี่ยช่วง 2 นาที ความเร็วลม 2 ตำแหน่ง ความเร็วตั้งแต่ 100 นอต บันทึก 3 ตำแหน่ง ลมสงบบันทึก 00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลม ( WIND )

2 การตรวจลม พิจารณารายงานค่าลมเฉลี่ยช่วง 2 นาที ความเร็วลม 2 ตำแหน่ง ความเร็วตั้งแต่ 100 นอต บันทึก 3 ตำแหน่ง ลมสงบบันทึก 00

3 ความเร็วลมกระโชก ลมกระโชก (GUST) คือ สภาวะ ลมแรงในระหว่าง ๑๐ นาที ของการตรวจ โดยมีค่า ความแตกต่างระหว่าง ความเร็วลมสูงสุดกับต่ำสุด ๑๐ นอต หรือมากกว่า

4 ทิศทางแปรปรวน ( ทิศทางเปลี่ยน ทิศ 60 องศาขึ้นไป ) 1. ความเร็ว ตั้งแต่ 6 นอต หรือน้อย กว่า บันทึก VRB ใน Col.9A 2. ความเร็ว มากกว่า 6 นอต บันทึก ทิศทาง ใน Col.9A ใน Col.9B บันทึกทิศทางที่แปรปรวนโดยใช้ V คั่นกลาง

5 9A10119B คำอธิบาย 01007 ทิศทางลม 010 องศา ความเร็วลม 07 นอต 00000 ลมสงบ 1602331 ทิศทาง 160 องศา ความเร็ว 23 นอต สูงสุด 31 นอต 360103114 ทิศทาง 360 องศา ความเร็ว 103 นอต สูงสุด 114 นอต 2900815 ทิศทาง 290 องศา ความเร็ว 08 นอต สูงสุด 15 นอต VRB06 ลมแปรปรวน ความเร็วลม 06 นอต 07007050V110 ลมแปรปรวนระหว่าง 050 และ 110 องศา ค่าลมเฉลี่ย 070 องศา ความเร็วลม 07 นอต

6 ลมที่ได้จากการประมาณ บันทึก WND DATA ESTMD ใน COL. 13

7 ลมแรง ( SQUALL=SQ) - ความเร็วลมอย่างน้อย 16 นอต หรือมากกว่า - เกิดนานอย่างน้อย 1 นาที - บันทึกใน COL. 11 และ COL. 5 9A1011COL 5 1600816TSRA SQ

8 ค่าความเร็วลมสูงสุด (PEAK WIND ) - เมื่อความเร็วลมกระโชก มากกว่า 25 นอต บันทึกใน COL.13 ( ทิศทาง ความเร็ว และนาที ) เช่น PK WND 28045/15 PK WND 28045/1858 PK WND 28042/43 PK WND 28042/19

9 ทิศทางลมเปลี่ยนแปลง ( WIND SHIFT ) ลมที่เปลี่ยนทิศทาง 45 องศาหรือ มากกว่า และเกิดขึ้นภายในช่วงเวลา น้อยกว่า 15 นาที ซึ่งค่าความเร็วลม 10 นอต หรือมากกว่า บันทึกใน COL.13 WSHFT 30, WSHFT 23 FROPA

10 ทัศนวิสัย ( VISIBILITY )

11 TOWER VISIBILITY ทัศนวิสัยทั่วไปต่ำกว่า 4 ไมล์ที่ ได้รับรายงานมาจากที่ หอบังคับการบินหรือจุดตรวจที่ อื่น ๆ และแตกต่างไปจากทัศน วิสัยทั่วไปของสถานีที่ทำการ ตรวจ ( ส่วนใหญ่ หอบังคับการบินจะรายงาน ) TWR VIS 1 ½, TWR VIS 2400

12 VARIABLE PREVAILING VISIBILITY ( ทัศนวิสัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ) ทัศนวิสัยทั่วไปมีค่าน้อยกว่า 3 ไมล์ และเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ½ ไมล์ หรือมากว่าในช่วงเวลา การตรวจอากาศ VIS ½ V2, VIS 0800V3200 4A4BREMARKS 40002 ½VIS 0800V3200

13 SECTOR VISIBILITY ทัศนวิสัย ที่เสียมีค่าน้อยกว่า 3 ไมล์ และ ไม่เกิน 45 องศา 2 ½ ไมล์ 5 ไมล์ 6 ไมล์

14 VIS LWR ทัศนวิสัยที่เสียมีค่าน้อย กว่าทัศนวิสัยทั่วไป แต่ไม่ต่ำกว่า 3 ไมล์ 3 ไมล์ 6 ไมล์


ดาวน์โหลด ppt ลม ( WIND ). การตรวจลม พิจารณารายงานค่าลมเฉลี่ยช่วง 2 นาที ความเร็วลม 2 ตำแหน่ง ความเร็วตั้งแต่ 100 นอต บันทึก 3 ตำแหน่ง ลมสงบบันทึก 00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google