งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ELECTRONIC MAIL  SMTP  MIME. KEYTERM SMTP - Simple Mail Transfer Protocol เป็นมาตรฐาน ในการส่งจดหมาย ระหว่างเครื่อง host ต่างๆบน TCP/IP protocol MIME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ELECTRONIC MAIL  SMTP  MIME. KEYTERM SMTP - Simple Mail Transfer Protocol เป็นมาตรฐาน ในการส่งจดหมาย ระหว่างเครื่อง host ต่างๆบน TCP/IP protocol MIME."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ELECTRONIC MAIL  SMTP  MIME

2 KEYTERM SMTP - Simple Mail Transfer Protocol เป็นมาตรฐาน ในการส่งจดหมาย ระหว่างเครื่อง host ต่างๆบน TCP/IP protocol MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions เป็นมาตรฐานใหม่ที่ออกมา เพื่อ แก้ไขปัญหาที่ SMTP ไม่สามารถทำ ได้

3 INTRODUCTION การส่งจดหมายจะมีหลักการ 2 อย่าง คือ 1. ตัวจดหมาย ประกอบด้วย -RFC 822 header ซึ่งเป็น รายละเอียดของผู้รับบนซองจดหมาย - ตัวข้อความในจดหมาย 2. รายการของที่อยู่ปลายทาง ซึ่งสร้าง จาก user agent ตาม RFC 822

4 หลักการส่งจดหมายด้วย SMTP

5 หลักการส่งจดหมายด้วย SMTP( ต่อ )

6 ARCHITECTURE AND SERVICES ระบบการจัดการจดหมาย electronic ประกอบด้วยระบบย่อย 2 ส่วน 1.User agents คือโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถทำการอ่านและส่งจดหมายได้ 2.Message transfer agent ซึ่งจะทำ หน้าที่ย้ายจดหมายจากต้นทางไปยัง ปลายทาง

7 ความสามารถในการทำงานพื้นฐาน ของระบบจดหมาย (email system) 1.Composition 2.Transfer 3.Reporting 4.Displaying 5.Disposition

8 MAILBOX

9 MESSAGE ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ -Header ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล สำหรับ user agents -Body คือ ข้อความของจดหมายที่ ต้องการส่ง

10 ตัวอย่าง Message From:United Gizmo Address:180 Main St. Location:Boston,MA 02120 Date:Sept 1,1996 Subject:Invoice 1081Message Dear Mr.Dumkopf, Our computer record show that you still have not paid the above invoice of $0.00. Please send us a check for $0.00 promptly. Yours truly United Gizmo

11 RFC 822

12 RFC 822 ( ต่อ )

13 ข้อจำกัดในการใช้งาน SMTP และ RFC 822 1.SMTP ไม่สามารถส่ง executable files หรือ file ที่เป็น binary อื่นๆได้ 2.SMTP ไม่สามารถส่ง text file ที่มีภาษาอื่นๆ ได้ 3.SMTP server จะทำการปฏิเสธจดหมายที่มี ขนาดใหญ่เกินไป 4.SMTP gateway ทำการแปลระหว่าง ตัวอักษร ASCII และ EBCDIC โดยไม่มีชุด ของการจับคู่ 5.SMTP gateway ไปยังระบบจดหมาย X.400 ไม่สามารถ จัดการกับข้อความธรรมดา

14 ข้อจำกัดในการใช้งาน SMTP และ RFC 822( ต่อ ) 6. การสร้าง SMTP ด้วยมาตรฐาน RFC 822 จะ ไม่สามารถทำงานบางอย่าง ได้แก่ - ลบ เพิ่ม หรือบันทึก ตัวอักษร CR (carriage return) และ LF (line feed) - การตัดบรรทัดของข้อมูลที่มีความยาวมากกว่า 76 ตัวอักษร - ไม่สามารถนำตัวอักษร white space ได้แก่ ตัวอักษร tab และ space - การจัดบรรทัดในจดหมาย ให้มีความยาวคงที่ - การแปลงตัวอักษร tab ให้เป็นตัวอักษร space หลายๆตัว

15 MIME OVERVIEW MIME เป็นส่วนขยายมาจาก RFC 822 ซึ่ง สามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดในการใช้งาน SMTP และ RFC 822 ได้ รายละเอียดของ MIME 1. มีเขตข้อมูลใหม่ที่หัวจดหมายเพิ่มมา 5 เขตข้อมูล ได้แก่ - MIME-version - Content-Type - Content-transfer-encoding - Content-id - Content-description

16 MIME OVERVIEW ( ต่อ ) 2. รู้จักประเภทของข้อมูลเป็นจำนวนมากขึ้น 3. การเข้ารหัสข้อมูลมีความสามารถมากขึ้น โดย สามารถทำการแปลงข้อมูล จากชนิดหนึ่งเป็นอีก ชนิดหนึ่งได้ จากเดิมที่ส่งได้แต่ text ธรรมดา เท่านั้น

17 MIME Content Types ชนิดของข้อมูลในตัวจดหมายมี 7 ชนิด ซึ่งสามารถแบ่งเป็น subtype โดยทำ การขั้นด้วย slash “/” ดังตัวอย่าง Content-Type: video/mpeg

18 MIME Content Types ( ต่อ )

19

20 MIME Transfer Encodings มาตรฐาน MIME ได้กำหนดวิธี encode ข้อมูลไว้ โดยใช้เขตข้อมูล Content-Transfer- Encoding ซึ่งจะมีค่าได้ด้วยกัน 6 แบบ นอกจากนั้นจะมีการ encode ด้วยวิธีอื่นที่นิยาม เองได้โดย จะใช้ x-token ในการแบ่งประเภท การเข้ารหัส ส่วน quoted-printable เป็นการ encode ที่ให้คนสามารถอ่านได้ และ base64 เป็นวิธี encode เพื่อเป็นความปลอดภัย กับ ข้อมูลทุกชนิดไว้สามารถส่งได้ถูกต้องและมี ขนาดเล็ก

21 MIME Transfer Encodings

22 SMTP COMMAND

23 ตารางคำสั่ง (SMTP COMMANDS)

24 ตารางคำสั่ง (SMTP COMMANDS) ( ต่อ )

25 SMTP REPLIES SMTP replies การตอบรับจะเริ่ม ด้วย ตัวเลขรหัส 3 ตัว และอาจ ตามด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

26 ตารางตอบรับ (SMTP replies)

27 ตารางตอบรับ (SMTP replies)( ต่อ )

28

29

30

31 CONNECTION SETUP SMTP sender จะเป็นผู้ที่ทำการเปิดการเชื่อมต่อ TCP กับ host ปลายทาง เมื่อมีความต้องการ จะส่งจดหมาย ไปยัง host นั้น โดยมีลำดับการทำงานดังนี้ 1. sender เปิดการเชื่อมต่อด้วย TCP กับ receiver 2. เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว receiver จะตอบ รับมาในรู้แบบ "220 Service Ready" 3. sender รายงานตัวเองด้วยคำส่ง HELO 4. receiver ตอบรับ sender ด้วย "250 OK" ถ้าการบริการบนเครื่องปลายทางไม่สามารถทำงานได้จะ มีการตอบรับ "421 Service Not Available" ในขั้นตอน ลำดับที่ 2 แล้วจบการทำงาน

32 MAIL TRANSFER 1. ส่งคำสั่ง MAIL เพื่อระบุผู้ส่ง 2. ส่งคำสั่ง RCPT หนึ่งครั้งหรือ มากกว่า เพราะว่าจดหมาย 1 ฉบับ สามารถ ส่งได้พร้อมกัน ไปยัง ผู้รับหลายคน 3. ส่งคำสั่ง DATA และ ส่งข้อมูล ในจดหมายไปให้

33 COMMANDS MAIL command ให้ reverse-path เพื่อใช้ในการรายงานความผิดพลาด ต่างๆ RCRT command ใช้เพื่อระบุผู้รับ จดหมาย DATA command เป็นการเริ่มต้นใน การส่งข้อความ โดยจะสิ้นสุดการส่ง ด้วยบรรทัดที่มีแต่ตัวอักษรจุดเพียง อย่างเดียว

34 CONNECTION CLOSING SMTP sender จะปิดการเชื่อมต่อได้ 2 ขั้นตอนด้วยกัน 1.sender ส่งคำสั่ง QUIT และรอ การตอบรับจาก receiver 2. ทำการเริ่มปิดการเชื่อมต่อ TCP โดยจะทำหลังจาก receiver ส่ง คำตอบรับจากคำสั่ง QUIT ตามข้อ 1 แล้ว

35 SUMMARY ถึงแม้ว่า SMTP จะเป็น protocol ที่ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจดหมายที่ ส่งออกไปจะไม่หาย แต่เราก็ยอมรับว่า ระบบ มีความ reliable มากพอที่จะทำงาน ได้ ส่วนในเรื่อง security นั้น ก็สามารถส่ง ในรูปแบบของ PGP หรือ PEM เพื่อทำการ เข้ารหัสข้อมูล ป้องกันข้อมูลของเราได้ ดังนั้นจึงเป็นระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตก็คงเป็นเช่นนี้ ถึงจะมีการ เปลี่ยนแปลง ก็คงเป็นเรื่องชนิดของข้อมูล และการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ELECTRONIC MAIL  SMTP  MIME. KEYTERM SMTP - Simple Mail Transfer Protocol เป็นมาตรฐาน ในการส่งจดหมาย ระหว่างเครื่อง host ต่างๆบน TCP/IP protocol MIME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google