งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biochemistry Quiz. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 1. สารประกอบใดที่ไม่ใช่น้ำตาล Hexose ? A) Glucose B) Fructos e C) Sucrose D) Galacto se.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biochemistry Quiz. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 1. สารประกอบใดที่ไม่ใช่น้ำตาล Hexose ? A) Glucose B) Fructos e C) Sucrose D) Galacto se."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biochemistry Quiz

2 เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 1. สารประกอบใดที่ไม่ใช่น้ำตาล Hexose ? A) Glucose B) Fructos e C) Sucrose D) Galacto se

3 2. สารประกอบ Glucose ที่มี isomer แบบ α และ  anomers จะเกิด isomerism ในตำแหน่ง carbon atom ตัวที่เท่าใด ? A) 1 B) 2 C) 2, 3, และ 4 D) 6

4 3. Carbohydrate ตัวใด ที่เกิดจาก การหมัก เพื่อนำมาผลิตเหล้าและ เบียร์ A)Glucose B)Sucrose C)Maltose D)Mannose

5 4. Esterification เป็นปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นจากการรวมตัวระหว่าง สารประกอบชนิดใด  Alcohol กับ Ammonia  Acid กับ Aldehyde  Ketone กับ Ether  Acid กับ Alcohol

6 5. สารประกอบใดเป็นพวก Phospholipid A) Cholesterol B) Cerebrosides C) Sphingomyelins D) Prostaglandins

7 5.1 สารประกอบใดที่ไม่ใช่ Phospholipid A) Phosphatidylch oline B) Lecithin C) Sphingomyelin D) Cerebroside

8 6. สารประกอบใดที่ละลาย น้ำได้ดีที่สุด A)Chylomicrons B)Plasmalogens C)Polyhydric alcohol D)Lecithin

9 6.1 สารประกอบใดคือ Polyhydric alcohol ? A)Triacylglycero l B)Methyl alcohol C)Glucose D)Cholesterol

10 6.2 สารประกอบใดคือ Polysaccharides ? A)Dextrose B)Mannose C)Glucose D)Amylose

11 6.3 สารประกอบใดคือ Polyunsaturated fatty acid ? A)Oleic acid B)Arachidic acid C)Linoleic acid D)Palmitic acid

12 7. Isomer ของ Glucose ที่เกิด Aldose-ketose isomerism คือ สารประกอบใด A) Dihydroxyaceto ne B) Xylulose C) Ribulose D) Fructose ( ดูหน้า 10 เรื่อง Carbohydrate)

13 7.1 Isomer ของ Glyceraldehyde ที่เกิด Aldose- ketose isomerism คือ สารประกอบใด A) Dihydroxyaceto ne B) Xylulose C) Ribulose D) Fructose ( ดูหน้า 10 เรื่อง Carbohydrate)

14 7.2 Isomer ของ Ribose ที่เกิด Aldose-ketose isomerism คือ สารประกอบใด A) Dihydroxyaceto ne B) Xylulose C) Ribulose D) Fructose ( ดูหน้า 10 เรื่อง Carbohydrate)

15 8. การแยกไขมันด้วยวิธีใดที่ทำให้ได้ ชนิดของไขมันที่เรียกว่า  - lipoproteins ? A)Ultracentrifugation B)Electrophoresis C)Gas-liquid chromatography D)Thin-layer chromatography

16 8.1 การแยกไขมันในเลือดด้วยวิธี Ultracentrifugation จะได้ชนิดของ ไขมันใดที่อยู่ชั้นเบาที่สุด A)Chylomicrons B)VLDL C)LDL D)HDL

17 8.2 Triacylglycerol เป็นไขมันที่เป็น ส่วนประกอบของ Lipoproteins ชนิด ใดมากที่สุด A)Chylomicrons B)VLDL C)LDL D)HDL

18 8.3 ส่วนประกอบของ LDL (Low- density lipoproteins จะมีไขมันชนิด ใดมากที่สุด A)Triacylglycerol B)Cholesterol C)Phospholipid D)Free fatty acid

19 9. สารประกอบใดที่ ไม่ใช่ enzyme ? A) Amylase B) Amylopect in C) Pepsin D) Glucokina se = Polysaccharide

20 9.1 Enzyme ตัวใดที่ใช้ในปฏิกิริยา ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพลังงานในรูป ของ ATP ? A) Aldolase B) Glucokinase C) Fumarase D) Lactate dehydrogenase

21 10. Enzyme ตัวใด ที่เกี่ยวข้องกับ การสลาย bond โดยอาศัยน้ำ A)Lactate dehydrogenase B)Glucokinase C)Aldolase D)Pepsin Oxidoreductase Transferase Lyase Hydrolase

22 10.1 Enzyme ตัวใด ที่จัดอยู่ใน ประเภท Oxidoreductase A)Lactate dehydrogenase B)Glucokinase C)Aldolase D)Pepsin

23 11. Glucose 6-phosphate เปลี่ยนเป็น Glucose 1- phosphate ต้องใช้ enzyme ประเภทใด A) Oxidoreductase B) Transferase C) Lyase D) Isomerase

24 12. Enzyme ตัวใด ไม่ต้องใช้ coenzyme A) Lactate dehydrogenase B) Fumerase C) Acetyl-CoA carboxylase D) Hexokinase = Enzyme ประเภท Lyase

25 13. Vitamin ใด ที่เป็นส่วนหนึ่งใน โครงสร้างของ Coenzyme A)Vitamin A B)Vitamin B C)Vitamin C D)Vitamin D

26 14. Non-functional plasma enzyme ใด มีระดับสูงผิดปกติ ในเด็กที่ป่วยเป็นโรคกระดูก A)Amylase B)Alkaline phosphatase C)Acid phosphatase D)Lactate dehydrogenase

27 15. Non-functional plasma enzyme ใดไม่ใช้ในการ วินิจฉัยเกี่ยวกับโรคตับ A)Amylase B)Isocitrate dehydrogenase C)Ceruloplasmin D)Creatine phosphokinase (CPK)

28 16. Enzyme ใดที่ไม่มี isozyme A) Lactate dehydrogenase B) Isocitrate dehydrogenase C) Cholinesterase D) Creatine phosphokinase (CPK)

29 17. สารประกอบใด ไม่ใช่ Proprotein A)Proinsulin B)Pepsinogen C)Procollagen D)Chymotrypsin

30 18. ส่วนที่เป็น carbohydrate ใน coenzyme คืออะไร A)D-Glucose B)D-Ribose C)D-Galactose D)Deoxyribose ดูรูปหน้า 33

31 19.Michaelis-Menten Model เป็น กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ค่าที่ ใช้วัด 2 ค่าคือ …. A) ความเข้มข้นของ Substrate [S] กับ ความเร็วในการทำปฏิกิริยา (V) B) ความเข้มข้นของ Enzyme กับ ความเร็ว ในการทำปฏิกิริยา C) ความเร็วในการทำปฏิกิริยา กับจำนวน โมเลกุลที่เข้าร่วมปฏิกิริยา D) ความเข้มข้นของ Substrate [S] กับ ความเข้มข้นของ Enzyme [Enz]

32 20.Competitive inhibition เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งใด A) ตำแหน่งที่เป็น allosteric site B) ตำแหน่งที่มีการรวมตัวของ enzyme และ substrate ไม่ห่างไกลจาก catalytic site C) ตำแหน่งที่มี Inhibitor มารวมกับ enzyme ที่ catalytic site D) ตำแหน่งที่มี Substrate มารวมกับ enzyme ที่ catalytic site


ดาวน์โหลด ppt Biochemistry Quiz. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 1. สารประกอบใดที่ไม่ใช่น้ำตาล Hexose ? A) Glucose B) Fructos e C) Sucrose D) Galacto se.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google