งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอสเฟท MOSFET. ความเป็นมา : เฟท ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (F IELD - EFFECT TRANSISTOR : FET) เรียกสั้น ๆ ว่า เฟท ใช้สนามไฟฟ้าในการ เปลี่ยนแปลงสภาพของสารกึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอสเฟท MOSFET. ความเป็นมา : เฟท ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (F IELD - EFFECT TRANSISTOR : FET) เรียกสั้น ๆ ว่า เฟท ใช้สนามไฟฟ้าในการ เปลี่ยนแปลงสภาพของสารกึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มอสเฟท MOSFET

2 ความเป็นมา : เฟท ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (F IELD - EFFECT TRANSISTOR : FET) เรียกสั้น ๆ ว่า เฟท ใช้สนามไฟฟ้าในการ เปลี่ยนแปลงสภาพของสารกึ่ง ตัวนำเพื่อให้เกิดการนำกระแส เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าที่ เหมาะสม

3 เฟทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทรานซิสเตอร์สนามไฟ้ฟาแบบ รอยต่อ (Junction Field Effect Transistor) หรือ เจเฟท (JFET) และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า แบบโลหะ - ออกไซด์ - สารกึ่ง นำ (Metal-Oxide- Semiconductor Field Effect Transistor) หรือ มอสเฟท (MOSFET)

4 มอสเฟท : ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภท มอสเฟทแบบดีพลีชั่น (Depletion MOSFET) เรียกสั้นๆ ว่า ดีมอสเฟท แบ่งเป็น 2 แบบ - แชนแนล N (N-Channel) - แชนแนล P (P- Channel) มอสเฟทแบบเอนฮานซ์เมนต์ (Enhancement MOSFET) เรียกสั้น ว่า อีมอสเฟท แบ่งเป็น 2 แบบ - แชนแนล N (N-Channel) - แชนแนล P (P- Channel) Note : โดยปกติการใช้มอสเฟทในวงจรกำลังมัก เป็น อีมอสเฟท

5 มอสเฟท : รูปลักษณ์ ภายนอก

6 มอสเฟต : ขาต่อใช้งาน มี 3 ขั้ว ขั้วซอร์ส (Source : S) ขั้วเดรน (Drain : D) ขั้วเกท (Gate : G)

7 มอสเฟท : สัญลักษณ์ ดีมอสเฟท N-Channel P-Channel สัญลักษณ์ของดี มอสเฟท

8 มอสเฟท : สัญลักษณ์ อี มอสเฟท N-Channel P-Channel สัญลักษณ์ของอีมอสเฟท

9

10

11

12 คุณลักษณะของมอสเฟท : บริเวณการทำงาน มี 3 บริเวณ บริเวณคัตออฟ (Cutoff region) เมื่อ VGS≤VT บริเวณพินช์ออฟหรือบริเวณอิ่มตัว (Pinch- off or Saturation region) เมื่อ VDS≤VGS –VT บริเวณที่เป็นเชิงเส้น (Linear region) เมื่อ VDS≥VGS –VT บางครั้งใช้ VGS(TH)

13 ประโยชน์และการใช้งานของ มอสเฟทกำลัง - มีความเร็วในการสวิตช์สูงมาก ( เป็น Nanosecond) จึง เหมาะกับวงจร Converter ที่มีความถี่สูง และมีกำลังไฟฟ้าต่ำ - ปัญหาในการคายประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic discharge) ภายในตัวเอง การป้องกันขณะเกิดฟอลต์แบบลัดวงจร (Short circuit fault) ทำได้ยาก

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt มอสเฟท MOSFET. ความเป็นมา : เฟท ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (F IELD - EFFECT TRANSISTOR : FET) เรียกสั้น ๆ ว่า เฟท ใช้สนามไฟฟ้าในการ เปลี่ยนแปลงสภาพของสารกึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google