งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอสซีอาร์ SCR. โครงสร้างและสัญลักษณ์ของเอสซี อาร์ เอสซีอาร์ (SCR) ชื่อเต็มคือ ซิลิคอน คอนโทรล เร็คติไฟร์เออร์ (Silicon Control Rectifier) เป็นอุปกรณ์โซลิดสเตท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอสซีอาร์ SCR. โครงสร้างและสัญลักษณ์ของเอสซี อาร์ เอสซีอาร์ (SCR) ชื่อเต็มคือ ซิลิคอน คอนโทรล เร็คติไฟร์เออร์ (Silicon Control Rectifier) เป็นอุปกรณ์โซลิดสเตท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอสซีอาร์ SCR

2 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของเอสซี อาร์ เอสซีอาร์ (SCR) ชื่อเต็มคือ ซิลิคอน คอนโทรล เร็คติไฟร์เออร์ (Silicon Control Rectifier) เป็นอุปกรณ์โซลิดสเตท (Solid- State) ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด – ปิด (On – Off ) วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง อีกทั้ง เอสซีอาร์ ยังจัดเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ประเภท “ ไทริสเตอร์ ” (Thyristor)

3 รูปที่ 1 แสดงโครงสร้าง วงจรสมมูลและสัญลักษณ์ของเอสซีอาร์

4 สภาวะการทำงานของเอสซีอาร์ (SCR) สามารถแบ่งการทำงานออกได้เป็น 2 สภาวะคือ 1. สภาวะนำกระแส เรียกว่า ON รูปที่ 2 แสดงการจุดชนวนให้เอสซีอาร์นำกระแส

5 2. สภาวะหยุดนำกระแส เรียกว่า OFF วิธีการทำให้เอสซีอาร์หยุดนำกระแสมี หลักการคือ ทำให้กระแสแอโนด (I A ) ลดลงจน ต่ำกว่ากระแสโฮลดิ้ง จึงจะทำให้เอสซีอาร์หยุด นำกระแสได้ซึ่งการที่จะทำให้เอสซีอาร์หยุดนำ กระมี 2 วิธีคือ

6 2.1 แอโนดเคอเรนท์อินเทอรัพชั่น (Anode Current Interruption) รูปที่ 3 การทำให้เอสซีอาร์ยุดนำกระแสโดยวิธี Anode Current Interruption

7 2.2 ฟอร์ชคอมมูเทชั่น (Forced Commutation) รูปที่ 4 การทำให้เอสซีอาร์ยุดนำกระแสโดยวิธี Forced Commutation

8 การนำเอสซีอาร์ไปใช้งาน เอสซีอาร์สามารถนำไปใช้ในงาน อิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางเช่น วงจรเรียง กระแสที่สามารถควบคุมได้ (Control Rectifier) แต่ส่วนมากจะนิยมนำไปใช้ในการ ควบคุมหลักๆ 2 ประการคือ สภาวะนำกระแสและ สภาวะหยุดนำกระแส เพื่อให้เกิดการทำงานและ หยุดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

9 ตัวอย่าง การนำเอสซีอาร์ไปใช้งานอย่างง่ายคือ การนำเอสซีอาร์ไปใช้ในการเปิด – ปิดหลอดไฟซึ่ง รูปที่ 5 แสดงการนำเอสซีอาร์ไปใช้ในการเปิด – ปิด หลอดไฟ

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เอสซีอาร์ SCR. โครงสร้างและสัญลักษณ์ของเอสซี อาร์ เอสซีอาร์ (SCR) ชื่อเต็มคือ ซิลิคอน คอนโทรล เร็คติไฟร์เออร์ (Silicon Control Rectifier) เป็นอุปกรณ์โซลิดสเตท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google