งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจเฟต Junction Field-effect transistor. โครงสร้าง เจเฟต จังก์ชันฟิลด์เอฟเฟ็คท์ทรานซิสเตอร์ (Junction Field-effect transistor) หรือ JFET แบ่งออกเป็น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจเฟต Junction Field-effect transistor. โครงสร้าง เจเฟต จังก์ชันฟิลด์เอฟเฟ็คท์ทรานซิสเตอร์ (Junction Field-effect transistor) หรือ JFET แบ่งออกเป็น 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจเฟต Junction Field-effect transistor

2 โครงสร้าง เจเฟต จังก์ชันฟิลด์เอฟเฟ็คท์ทรานซิสเตอร์ (Junction Field-effect transistor) หรือ JFET แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ N-Channel กับ P-Channel มีขาเพื่อ การใช้งาน 3 ขา โดยถือว่าขา D และขา S ต่ออยู่ กับสารชนิดเอ็นซึ่งกำหนดเป็นช่องทางเดิน กระแสหรือ channel ในขณะที่ขา G ควบคุมการ ไหลของกระแส สร้างมาจากสารชนิดพีมี 2 region ของเกตโอบล้อมแชนแนลซึ่งเป็นสาร เอ็นเอาไว้ ส่วนเจเฟตชนิดพีแชนแนลมีโครงสร้างคล้ายกัน เพียงแต่ในส่วนของเนื้อสารมีความแตกต่างกัน เท่านั้นเอง โดยเนื้อสารในส่วนที่เป็นทางไหล ของกระแสตรงที่เรียกว่าแชนแนลนั้นเป็นสาร ชนิดพีส่วนเกตเป็นสารชนิดเอ็น

3 รูปโครงสร้างเบื้องต้นของ เจเฟต

4 สัญลักษณ์ เจเฟต สัญลักษณ์ของเจเฟตชนิด p แชนแนล สังเกตได้ว่าลูกศรชี้ออก พาหะข้างมากของเจเฟตชนิดนี้คือ โฮล แทนที่จะเป็นอิเลคตรอนแนวดิ่ง แสดงถึง แชนแนลของเจเฟต ขา ซอร์สและเดรนต่อกับแชนแนลนี้ ลูกศรที่ชี้เข้าคือขาเกต การที่ลูกศรชี้ เข้า แสดงถึง เจเฟตเส้นหนาในชนิด n แชนแนล แบบใน n แชนแนล

5 รูปสัญลักษณ์ ของเจเฟต

6 การทำงาน ของเจเฟต จะทำงานได้โดยป้อนแรงดันไบแอส ที่เดรนและซอร์สโดย แหล่งจ่าย VDD ให้ขั้วบวกกับเดรนและ ขั้วลบกับซอร์ส สำหรับเกตของเจเฟต จะให้ไบแอสกลับ โดยเจเฟตชนิด n- channel จะมีเกตเป็น p ดังนั้นแรงดัน ไบแอสที่เกต VGG ต้องให้ขั้วลบกับ เกตและขั้วบวกกับซอร์ส

7 รูปการทำงานของเจเฟต

8 วงจร Audio Mixer (JFET) แบบ 3 อินพุท ที่ทำการออกแบบ วงจร Audio Mixer (JFET) แบบ 3 อินพุท ที่ ออกแบบมีลักษณะแสดงดังรูปโดยในที่นี้นั้นใช้ เจเฟตเบอร์ 2 N3819 มาสร้างวงจร

9 ลักษณะของวงจร Audio Mixer (JFET) แบบ 3 อินพุท ที่ใช้เจเฟตเบอร์ 2 N3819 ที่ได้ออกแบบ

10 วงจร Audio Mixer (JFET) แบบ 3 อินพุท ที่ได้ ทำการออกแบบ โดยจะเห็นได้ว่าได้มีการใช้ หลักการของเจเฟตมาประยุกต์ใช้งาน โดยมี ลักษณะเป็นวงจรแบบวงจรรวมสัญญาณแบบ 3 อินพุท ซึ่งสัญญาณทั้ง 3 นั้นจะถูกรวมเข้า ด้วยกัน ซึ่งจะสามารถควบคุมระดับของสัญญาณ ที่ป้อนเข้ามาได้ว่าต้องการให้มีความแรงของ สัญญาณมากน้อยเท่าใด โดยจะควบคุมความ แรงของสัญญาณได้ในระดับหนึ่งตามที่ได้ทำ การออกแบบไว้และได้สัญญาณทั้งหมดออกมา นั้นเอง

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เจเฟต Junction Field-effect transistor. โครงสร้าง เจเฟต จังก์ชันฟิลด์เอฟเฟ็คท์ทรานซิสเตอร์ (Junction Field-effect transistor) หรือ JFET แบ่งออกเป็น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google