งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจเฟต Junction Field-effect transistor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจเฟต Junction Field-effect transistor"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจเฟต Junction Field-effect transistor

2 โครงสร้าง เจเฟต จังก์ชันฟิลด์เอฟเฟ็คท์ทรานซิสเตอร์ (Junction Field-effect transistor) หรือ JFET แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ N-Channel กับ P-Channel มีขาเพื่อการใช้งาน 3 ขา โดยถือว่าขา D และขา S ต่ออยู่กับสารชนิดเอ็นซึ่งกำหนดเป็นช่องทางเดินกระแสหรือ channel ในขณะที่ขา G ควบคุมการไหลของกระแส สร้างมาจากสารชนิดพีมี 2 region ของเกตโอบล้อมแชนแนลซึ่งเป็นสารเอ็นเอาไว้  ส่วนเจเฟตชนิดพีแชนแนลมีโครงสร้างคล้ายกัน เพียงแต่ในส่วนของเนื้อสารมีความแตกต่างกันเท่านั้นเอง โดยเนื้อสารในส่วนที่เป็นทางไหลของกระแสตรงที่เรียกว่าแชนแนลนั้นเป็นสารชนิดพีส่วนเกตเป็นสารชนิดเอ็น    

3 รูปโครงสร้างเบื้องต้นของ เจเฟต

4 สัญลักษณ์ เจเฟต สัญลักษณ์ของเจเฟตชนิด p แชนแนล สังเกตได้ว่าลูกศรชี้ออก พาหะข้างมากของเจเฟตชนิดนี้คือโฮล แทนที่จะเป็นอิเลคตรอนแนวดิ่ง แสดงถึง แชนแนลของเจเฟต ขาซอร์สและเดรนต่อกับแชนแนลนี้ ลูกศรที่ชี้เข้าคือขาเกต การที่ลูกศรชี้เข้า แสดงถึง เจเฟตเส้นหนาในชนิด n แชนแนล แบบใน n แชนแนล 

5 รูปสัญลักษณ์ ของเจเฟต

6 การทำงาน ของเจเฟต จะทำงานได้โดยป้อนแรงดันไบแอสที่เดรนและซอร์สโดยแหล่งจ่าย VDD ให้ขั้วบวกกับเดรนและขั้วลบกับซอร์ส  สำหรับเกตของเจเฟตจะให้ไบแอสกลับ โดยเจเฟตชนิด n-channel จะมีเกตเป็น p ดังนั้นแรงดันไบแอสที่เกต VGG  ต้องให้ขั้วลบกับเกตและขั้วบวกกับซอร์ส

7 รูปการทำงานของเจเฟต

8 วงจร Audio Mixer (JFET) แบบ 3 อินพุท ที่ทำการออกแบบ
วงจร Audio Mixer (JFET) แบบ 3 อินพุท ที่ออกแบบมีลักษณะแสดงดังรูปโดยในที่นี้นั้นใช้เจเฟตเบอร์ 2N3819 มาสร้างวงจร

9 ลักษณะของวงจร Audio Mixer (JFET) แบบ 3 อินพุท  ที่ใช้เจเฟตเบอร์ 2N3819 ที่ได้ออกแบบ

10 วงจร Audio Mixer (JFET) แบบ 3 อินพุท ที่ได้ทำการออกแบบ โดยจะเห็นได้ว่าได้มีการใช้หลักการของเจเฟตมาประยุกต์ใช้งาน โดยมีลักษณะเป็นวงจรแบบวงจรรวมสัญญาณแบบ 3 อินพุท ซึ่งสัญญาณทั้ง 3 นั้นจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะสามารถควบคุมระดับของสัญญาณที่ป้อนเข้ามาได้ว่าต้องการให้มีความแรงของสัญญาณมากน้อยเท่าใด โดยจะควบคุมความแรงของสัญญาณได้ในระดับหนึ่งตามที่ได้ทำการออกแบบไว้และได้สัญญาณทั้งหมดออกมานั้นเอง 

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เจเฟต Junction Field-effect transistor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google