งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไดแอก ( DIAC ). โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอก ---------- ไดแอก ( DIAC ) หรือไดโอด - แอก เป็นอุปกรณ์ จุดชนวนไทรแอก ที่ถูกออกแบบให้สามารถนำกระแสได้ 2 ทางที่แรงดันค่าหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไดแอก ( DIAC ). โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอก ---------- ไดแอก ( DIAC ) หรือไดโอด - แอก เป็นอุปกรณ์ จุดชนวนไทรแอก ที่ถูกออกแบบให้สามารถนำกระแสได้ 2 ทางที่แรงดันค่าหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไดแอก ( DIAC )

2 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอก ---------- ไดแอก ( DIAC ) หรือไดโอด - แอก เป็นอุปกรณ์ จุดชนวนไทรแอก ที่ถูกออกแบบให้สามารถนำกระแสได้ 2 ทางที่แรงดันค่าหนึ่ง ลักษณะโครงสร้างจะเป็นสาร P-N-P 3 ชั้น 2 รอยต่อเหมือนกับทรานซิสเตอร์ แสดงดังรูปที่ 1 แต่แตกต่างจากทรานซิสเตอร์ตรงที่ความเข้มของการโด๊ป ( Dope ) สาร จึงทำให้รอยต่อทั้งสองของ

3 ไดแอกเหมือนกัน จึงทำให้มีคุณสมบัติเป็นสวิตซ์ได้ 2 ทาง และค่าแรงดันเริ่มต้นที่จะทำให้ไดแอกนำกระแสได้ นั้นจะอยู่ในช่วง 29-30 โวลต์

4 รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างและ สัญลักษณ์ของไดแอก

5 การทำงานของ ไดแอก การทำงานของไดแอกนั้นจะอาศัยช่วง แรงดันพังทลาย ( Break Over Voltage ) เป็น ส่วนของการทำงาน เมื่อป้อนแรงดันบวก ( + ) เข้าที่ขา A1 ละแรงดันลบ (-) เข้าที่ขา A2 รอยต่อ N และ P ตรงบริเวณ A1 จะอยู่ใน ลักษณะไบอัสกลับ จึงไม่มีกระแสไหลจาก A1 ไปยัง A2 ได้ เมื่อเพิ่มแรงดันไบอัสดังกล่าว สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงค่าแรงดันค่าหนึ่งจะทำให้ กระแสสามารถไหลทะลุผ่านรอยต่อ N-P มาได้ ส่วนรอยต่อตรง A2 นั้นอยู่ในสภาวะไบอัสตรง อยู่แล้ว

6 ดังนั้น กระแสที่ไหลผ่านไดแอกนี้จึง เสมือนกับเป็นกระแสที่เกิดจากการพังทลายของ ไดโอดและถ้าหากไม่มีการจำกัดกระแสแล้วได แอกก็สามารถพังได้เช่นกัน ถ้าเราสลับขั้วศักย์ แรงดัน A1 และ A2 การทำงานของไดแอกก็จะ เป็นเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าวที่ผ่านมา เขียนเป็น กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงดันตกคร่อมตัวได แอก และกระแสที่ไหลผ่านไดแอกได้ ดังรูปที่ 2

7 รูปที่ 2 กราฟแสดงลักษณะ สมบัติของไดแอก

8 จากกราฟ เมื่อไดแอกนำกระแสแรงดันตกคร่อมตัวได แอกจะลดค่าลงอีกเล็กน้อย โดยปกติจะลดลงจาก ค่าแรงดันพังประมาณ 5 โวลต์ จากลักษณะสมบัติ ของไดแอก จึงเห็นได้ว่าไดแอกเหมาะสมที่จะ นำไปใช้เป็นตัวป้อนกระแสจุดชนวนให้กับอุปกรณ์ ไทรแอก เพราะนำกระแสได้ 2 ด้าน

9 การวัดและทดสอบไดแอก ด้วยโอห์มมิเตอร์ การวัดหาขาของไดแอก พิจารณาได้จากโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดแอก รูปที่ 3 แสดงค่าความต้านทาน ระหว่างขาของไดแอก

10 ตั้งโอห์มมิเตอร์ที่ย่านวัด R x 10 กรณีที่ 1 เอาสายมิเตอร์ศักย์ไฟบวกจับที่ขา A1 สาย มิเตอร์ศักย์ไฟลบ จับที่ขา A2 เข็มจะชี้ที่ ตำแห น่ง กรณีที่ 2 ทำการกลับขั้ว ผลที่ได้จะเป็น แสดงว่าไดแอกมีสภาพดี

11 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ไดแอก ( DIAC ). โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอก ---------- ไดแอก ( DIAC ) หรือไดโอด - แอก เป็นอุปกรณ์ จุดชนวนไทรแอก ที่ถูกออกแบบให้สามารถนำกระแสได้ 2 ทางที่แรงดันค่าหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google