งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14

2 หลักสูตรในการฝึกศึกษา นศท. ภาคปกติ 80 ชม. ประกอบด้วยวิชาหลัก ( วิชาทหาร ) วิชารอง ( วิชา เสริม ) ทำการฝึกสอน 20 ครั้งๆ ละ 4 ชม.

3 การวัดผล นศท. ที่มีสิทธิ์สอบ ภาคทฤษฎีจะต้องมีเวลา ฝึกครบตามหลักสูตรที่ กำหนดไว้ กรณีขาดการฝึก ไม่ ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้อง ทำการฝึกให้ครบตาม หลักสูตรที่กำหนด ( ชดเชย )

4 การขาดการฝึก ไม่มีเหตุอันควร ( ไม่มีเอกสาร การขออนุญาต ) ตัด คะแนนความประพฤติ ไม่ได้ เวลาเรียน มีเหตุอันควร ( มีหลักฐาน การลากิจ ลาป่วย ) ไม่ตัดคะแนนความประพฤติ แต่ไม่ได้เวลาเรียน

5 การสอบ ภาคปฏิบัติ มีคณะกรรมการจาก มทบ.14 ภาคทฤษฎี ปี 1, 2, 4 ไม่มีการสอบ ภาคทฤษฎี ปี 3, 5 คณะกรรมการจาก นรด. สอบ ………...… ณ ศูนย์สอบ ที่ นศท. เข้ารับการ ฝึก หรือ ศูนย์สอบ ที่ ศฝ. นศท. มทบ. 14 กำหนดให้เป็น กรณีพิเศษ

6 การสอบเก็บตก กรณีไม่สามารถทำการ สอบได้ ในวัน เวลาที่ กำหนดไว้ เนื่องจากมีเหตุ จำเป็น จะสอบ เก็บตก ใน วัน................... ณ รร. รด. ศสร. ( กทม.) เท่านั้น การสอบ ซ่อม หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ คะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 50 ต้องทำการสอบซ่อม ตามวัน เวลาที่กำหนด ณ ศฝ. นศท. มทบ.14

7 หลักเกณฑ์การให้ คะแนน คะแนนภาคทฤษฎี 540 คะแนน แบ่งเป็น 1.1 สอบภาคทฤษฎี ( ข้อเขียน )240 คะแนน 1.2 สอบท้ายวิชา 180 คะแนน 1.3 ความขยันหมั่นเพียร 60 คะแนน 1.4 กิจกรรมพิเศษ 60 คะแนน คะแนนภาคปฏิบัติ 60 คะแนน การยิงปืน 50 คะแนน การฝึกภาคสนาม 350 คะแนน รวม 1000 คะแนน

8 นศท. จะต้องมีคะแนนรวม ใน ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และการฝึก ภาคสนาม แล้วได้คะแนนรวมกัน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ของคะแนนใน หลักสูตร 1000 คะแนน การเลื่อนชั้นปี

9 กรณีสอบตก ( ไม่ได้เลื่อนชั้น ปี ) ด้วยสาเหตุ เช่น เวลาเรียนไม่ครบ ( หมดสิทธิ์สอบ ) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน จาก 100 คะแนน ( หมดสิทธิ์สอบ ) ขาดสอบ ( ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ) ขาดการฝึก ( ภาคสนาม ) สำหรับชั้นปีที่ กำหนดให้มีการฝึกภาคสนาม ในแต่ละปี การศึกษา ผลคะแนนรวมทุกวิชา ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวม 1000 คะแนน

10 คำแนะนำในการเข้ารับการ ฝึกศึกษา ของ นศท. ถึงเวลา มาเรียน เพียรศึกษา หากขาด ลา คราใด ให้ชดเชย ประพฤติดี วินัยเด่น เหมือนเช่นเคย จะชมเชย เป็นอย่างยิ่ง ด้วยจริงใจ ถึงเวลา มาฝึกครบ จบแน่นอน มี ฝึกสอน ตอนใด ให้จำไว้ กิจกรรม เน้นย้ำ จำใส่ใจ จะสอบได้ ไร้กังวล ทุกคนเอย

11


ดาวน์โหลด ppt พันตรี ชาลี วิสศิริ ทำการแทน ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google