งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์

2 57 33 129 75 77 83 96 193 131 143 202 132 60 252 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปี2554 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

3 HIV in each schemes 2011 (N=3,103 ราย)

4 ข้อมูลจาก NAP Programe จำนวน (ราย) จำนวนผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่ลงทะเบียนมารับบริการ ในโรงพยาบาลประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2547 - 2554

5 ข้อมูลจาก NAP Programe จำนวนการได้รับยาต้านไวรัสของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่ ที่รับบริการในโรงพยาบาลประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2550 - 2554 จำนวน (ราย)

6 การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์

7 นโยบายประชาชนนโยบายประชาชนและองค์กรมีสุขภาวะ งบประมาณ ร.พ,ส.ป.ส.ช ร.พ,ส.ป.ส.ช การดูแลรักษา องค์รวม 4 มิติ HA การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การ VCT การ monitor CD4 ทุก 6 เดือน การเตรียมความพร้อมก่อนกินยาต้าน ฯ การคัดกรองโรคTB,CM,STI โรคซึมเศร้า การป้องกัน OI: PCP, CM PMTCT พัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการการดูแลรักษา ด้านคุณภาพ สร้างระบบการประสานงาน/การปรึกษา การส่งรักษาต่อกับ ร.พ.ชุมชนและเรือนจำ พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงผู้ดูแลรักษาด้าน สุขภาพ ส่งบุคลากรในทีมเข้าอบรมวิชากร เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงให้แก่ ร.พ.ชุมชน ศูนย์องค์รวม แกนนำผู้ติดเชื้อ พัฒนาระบบติดตามประเมินผล ทบทวน KPI ตาม HIVQUAL-T, EWI นำ KPI ตกเกณฑ์มาพัฒนา QI การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ร.พเชียงรายประชานุเตราะห์ InputOutcome Out putImpactProcess เกิดระบบการพัฒนา คุณภาพการดูแล รักษาในหน่วยบริการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ เกิดระบบการติดตาม ประเมินผลการดูแล รักษา ผู้ติดเชื้อได้รับบริการ ที่มีคุณภาพและเข้า สู่การรักษาเร็วขึ้น ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพที่ดี กินยาอย่างสม่ำเสมอ ลดการขาดนัดมีระดับ CD4สูงขึ้นและระดับ VLลดลง การบริการดูแล รักษาในสถานบริการ มีคุณภาพตาม มาตรฐาน อัตราตาย ลดลง มีสุขภาพ ดีขึ้น อัตราดื้อยา และOI ลดลง ประชาชนและองค์กรมีสุขภาวะ

8 2010 HIVOUAL-T V. 5.3 with NAP Adult HIVQUAL-T Indicators ของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ที่รับบริการในโรงพยาบาลประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2005 - 2011 (%)(%)

9 ผลการวัดตัวชี้วัด EWI ADULT 1) Patient retention on first-line ART at 12 month (EWI3a) goal: ≥ 70 2) VL supression following 12 months of first line ARV(EWI8a) goal: ≥ 70 (%)(%)

10 ผลการวัดตัวชี้วัด EWI ADULT 1) Patient change ART to second line after 12 month (EWI3b)goal: 0 2) Patient loss to follow-up during 12 month after startART(EWI2) goal: ≤ 20

11 การพัฒนาคุณภาพบริการ ADULT HIV/AIDS ตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพผลการพัฒนา VL supression following 12 months of first line ARV(EWI8a) พัฒนารูปแบบการเตรียมความ พร้อมก่อนเริ่มยาต้านไวรัส 2554 VL supression =88.5% VL>2000 =3% VL 41-1999 =7.5% การเตรียมความพร้อมรายกลุ่ม/ บุคคลก่อนรับการรักษาเพื่อให้ผู้ ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดูแลมี ความพร้อมในการรับประทาน ยาต้านไวรัสเอชไอวี -โครงการ “เข้าใจ มีวินัย ไม่ดื้อ ยา” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม VL not suppress

12 การพัฒนารูปแบบ การพัฒนารูปแบบ การเตรียมความพร้อมก่อน เริ่มยาต้านไวรัส ให้ครอบคลุม  ความรู้เรื่องเอดส์  โรคติดเชื้อฉวยโอกาส  การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อและการรับเชื้อ เอชไอวีเพิ่ม  การรักษาด้วยยาต้านไวรัส  การสร้างพลังใจและการวางแผนชีวิต  สิทธิและสิทธิประโยชน์ของผู้มีเชื้อเอชไอวี  การส่งเสริมสุขภาพ

13 กิจกรรมกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนรับยา ต้านไวรัส

14 PRE-POST TEST

15 การพัฒนาคุณภาพบริการ ADULT HIV/AIDS ตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ VL supression following 12 months of first line ARV(EWI8a) กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอ วีที่ได้รับยาต้านไวรัส สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองในเรื่องเอช ไอวีและการทานยาต้านไวรัสกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ในเรือนเรือนจำ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองในเรื่องเอช ไอวีและการทานยาต้านไวรัสกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ในชุมชน 5 ตำบลในเขตอำเภอเมือง กิจกรรมทำอย่างไรให้ชีวิตยืนยาวและมีความสุข

16 กิจกรรมเชิง รุก … ลงสู่ชุมชน

17 บรรยายความรู้เรื่องโรคเอดส์

18 แบ่งกลุ่มระดมสมอง 1. สาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี 2. ทำอย่างไรให้ชีวิตยืนยาวและมีความสุข

19 กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้

20 กิจกรรมเก้าอี้ดนตรีแก้ง่วง

21 ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการระดมสมอง

22 ถ่ายรูปหมู่เป็นหลักฐาน

23 กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัยรุ่นติด เชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส

24 ALDOLESCENT HIV [MTCT] รายละเอียดผลลัพธ์ จำนวนเด็กที่รับย้ายมาตั้งแต่ พ.ย ปี 2552 46 ราย (ช=15,ญ=31) เสียชีวิต2 ราย (ช=2) ย้ายไปโรงพยาบาลชุมชน2 ราย ย้ายไปโรงพยาบาลต่างจังหวัด1 ราย ย้ายไปโรงพยาบาลศรีบุรินทร์2 ราย ขาดการรักษาต่อเนื่อง7 ราย (ช=5,ญ=2) ยังคงมารับการรักษาต่อเนื่อง33 คน (ช=8,ญ=25) มีคุณแม่วัยรุ่น6 ราย

25 ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลลัพธ์ จำนวนเด็กที่มี VL<40 copy22 ราย (66%) จำนวนเด็กที่มี VL>2000 copy6 ราย (19%) จำนวนเด็กที่มี VL>40 - 19995 ราย (15%) ยังใช้สูตรยาพื้นฐาน25 ราย (75.7%) ใช้ยาสูตรดื้อยา8 ราย (24.3%) Aldolescent HIV [MTCT]

26 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรือนจำ

27 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ใน เรือนจำ ชายหญิงรวม Asymtomatic HIV 301646 On ART632083 รวม 9336129 dead 617

28 ผลการดำเนินงาน รายละเอียดผลลัพธ์ ชาย ผลลัพธ์ หญิง รวม VL<40 copy561975 VL>2000 copy112 VL>40 - 1999426 ยังใช้สูตรยาพื้นฐาน592079 ใช้ยาสูตรดื้อยา404 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ใน เรือนจำ Median CD4 = 129 Max = 289 Min = 4

29 การพัฒนาคุณภาพบริการ ADULT HIV/AIDS ตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ ร้อยละของผู้ที่รับยาต้านไวรัสได้รับ การประเมินadherence อย่าง ต่อเนื่องและพบadherence ≥100%(EWI7a) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต หลังทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดูแล พัฒนาแบบฟอร์มในการซักประวัติเพื่อให้ ครอบคลุมและครบถ้วน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ พยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์แบบ องค์รวม ร้อยละของผู้ที่เริ่มยาใหม่และขาดการ ติดตามในช่วง 12 เดือนแรกหลังเริ่มยา ARV(EWI2) กิจกรรมติดตามรายที่ขาดนัดเพื่อให้ได้รับการ รักษาอย่างต่อเนื่อง

30 กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้าง ADHERENCE

31 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ พยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์แบบองค์ รวม

32 แบบฟอร์มซักประวัติ

33 แบบฟอร์มติดตามกรณีขาดนัด

34 EARLY WARNING SYSTEM ได้ผล DR กลับมา ติดต่อให้ ผู้ป่วยมารับ ยา

35 ขอบคุณค่ะ งานเอดส์รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google