งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบ่งได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระบบ 2. การออกแบบระบบ 3. การสร้างระบบ 4. การทดสอบและแก้ไขระบบ 5. การนำระบบไปใช้งาน 6. การบำรุงรักษาระบบ

3 1. การวิเคราะห์ระบบ ก่อนสร้างระบบงานจะต้องศึกษารายละเอียดของระบบงานที่ต้องการ ถ้าขาดความเข้าใจในความต้องการของระบบที่สร้าง จะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ระบบอาจเริ่มจากการระบุเป้าหมายของงานไว้อย่างคร่าวๆ

4 2. การออกแบบระบบ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ เมื่อนำมาออกแบบระบบ จะประกอบด้วยงาน ดังนี้ 2.1 การออกแบบฐานข้อมูล 2.2 การออกแบบส่วนนำเข้า 2.3 การออกแบบรายงาน 2.4 การออกแบบการประมวลผลที่ต้องการ

5 3. การสร้างระบบ การสร้างระบบเป็นการนำระบบจัดการฐานข้อมูลมาทำการสร้างฐานข้อมูลและการประมวลผลทั้งหมดของระบบ

6 4. การทดสอบและแก้ไขระบบ
4. การทดสอบและแก้ไขระบบ ระบบที่ได้สร้างขึ้นจำเป็นต้องได้รับการทดสอบ ว่าสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดหรือไม่ ทดสอบความถูกต้องของการกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบของการประมวลผล และความถูกต้องในการทำงาน การทดสอบต้องทำด้วยความละเอียดถี่ถ้วน แม้ต้องใช้เวลามากเพราะดีกว่าปล่อยให้เกิดความผิดพลาดเมื่อนำไปใช้งานจริง

7 5. การนำระบบไปใช้งาน ผู้พัฒนาระบบจำเป็นต้องเตรียมการ และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการปฏิบัติงาน ปกติที่ทำอยู่ เช่น การเตรียมการด้านคอมพิวเตอร์ และวัสดุใช้งานที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจการปฏิบัติงานใหม่ การย้ายข้อมูลจากระบบงานปัจจุบันไปใช้ในระบบงานใหม่ การเปลี่ยนการปฏิบัติงานมาใช้ระบบงานใหม่ และการกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน

8 6. การบำรุงรักษาระบบ แม้ระบบมีการทดสอบมาแล้วก็ตาม เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง อาจพบว่ายังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือผู้ใช้อาจพบว่าระบบใหม่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นเราอาจต้องทำการแก้ไขระบบที่ได้พัฒนาให้สามารถทำงานได้ถูกต้อง สะดวกขึ้น หรือเป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนไป เราเรียกการปรับปรุงแก้ไขนี้ว่าการบำรุงรักษาระบบ

9 ภาระงานที่ 2.1 จงตอบคำถามต่อไปนี้
การพัฒนาระบบมีกี่ขั้นตอน ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย

10 Thanks!


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google