งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ แบ่งได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ระบบ 2. การออกแบบระบบ 3. การสร้างระบบ 4. การทดสอบและ แก้ไขระบบ 5. การนำระบบไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ แบ่งได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ระบบ 2. การออกแบบระบบ 3. การสร้างระบบ 4. การทดสอบและ แก้ไขระบบ 5. การนำระบบไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล

2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ แบ่งได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ระบบ 2. การออกแบบระบบ 3. การสร้างระบบ 4. การทดสอบและ แก้ไขระบบ 5. การนำระบบไปใช้ งาน 6. การบำรุงรักษา ระบบ

3 1. การวิเคราะห์ระบบ ก่อนสร้างระบบงานจะต้องศึกษา รายละเอียดของระบบงานที่ต้องการ ถ้าขาดความเข้าใจในความต้องการ ของระบบที่สร้าง จะทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ระบบ อาจเริ่มจากการระบุเป้าหมายของ งานไว้อย่างคร่าวๆ

4 2. การออกแบบระบบ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ เมื่อนำมาออกแบบระบบ จะ ประกอบด้วยงาน ดังนี้ 2.1 การออกแบบฐานข้อมูล 2.2 การออกแบบส่วนนำเข้า 2.3 การออกแบบรายงาน 2.4 การออกแบบการ ประมวลผลที่ต้องการ

5 3. การสร้างระบบ การสร้างระบบเป็นการนำ ระบบจัดการฐานข้อมูลมาทำการ สร้างฐานข้อมูลและการ ประมวลผลทั้งหมดของระบบ

6 4. การทดสอบและแก้ไข ระบบ ระบบที่ได้สร้างขึ้นจำเป็นต้อง ได้รับการทดสอบ ว่าสามารถทำงาน ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดหรือไม่ ทดสอบความถูกต้องของการกำหนด โครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบของการ ประมวลผล และความถูกต้องในการ ทำงาน การทดสอบต้องทำด้วยความ ละเอียดถี่ถ้วน แม้ต้องใช้เวลามาก เพราะดีกว่าปล่อยให้เกิดความ ผิดพลาดเมื่อนำไปใช้งานจริง

7 5. การนำระบบไปใช้งาน ผู้พัฒนาระบบจำเป็นต้องเตรียมการ และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้ เกิดการหยุดชะงักของการปฏิบัติงาน ปกติที่ทำอยู่ เช่น การเตรียมการด้าน คอมพิวเตอร์ และวัสดุใช้งานที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจการ ปฏิบัติงานใหม่ การย้ายข้อมูลจาก ระบบงานปัจจุบันไปใช้ในระบบงานใหม่ การเปลี่ยนการปฏิบัติงานมาใช้ระบบงาน ใหม่ และการกำหนดเวลาที่เหมาะสมใน การปรับเปลี่ยน

8 6. การบำรุงรักษาระบบ แม้ระบบมีการทดสอบมาแล้วก็ ตาม เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง อาจ พบว่ายังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือ ผู้ใช้อาจพบว่าระบบใหม่ยังไม่สะดวก เท่าที่ควร ดังนั้นเราอาจต้องทำการ แก้ไขระบบที่ได้พัฒนาให้สามารถ ทำงานได้ถูกต้อง สะดวกขึ้น หรือ เป็นไปตามความต้องการที่เปลี่ยนไป เราเรียกการปรับปรุงแก้ไขนี้ว่าการ บำรุงรักษาระบบ

9 ภาระงานที่ 2.1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ การพัฒนาระบบมีกี่ขั้นตอน ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย

10 Thanks!


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ แบ่งได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ระบบ 2. การออกแบบระบบ 3. การสร้างระบบ 4. การทดสอบและ แก้ไขระบบ 5. การนำระบบไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google