งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติและขั้นตอน การพัฒนา โปรแกรมภาษาซี. ประวัติความเป็นมาภาษาซี ภาษาซีเกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1972 ผู้คิดค้นคือ Dennis Rittchie โดยพัฒนามาจากภาษา B และ ภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติและขั้นตอน การพัฒนา โปรแกรมภาษาซี. ประวัติความเป็นมาภาษาซี ภาษาซีเกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1972 ผู้คิดค้นคือ Dennis Rittchie โดยพัฒนามาจากภาษา B และ ภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติและขั้นตอน การพัฒนา โปรแกรมภาษาซี

2 ประวัติความเป็นมาภาษาซี ภาษาซีเกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1972 ผู้คิดค้นคือ Dennis Rittchie โดยพัฒนามาจากภาษา B และ ภาษา BCPL ในปี ค. ศ. 1978 Brain Kernighan ได้ ร่วมกับ Dennis Ritchie มาพัฒนา มาตรฐานของภาษาซี เรียกว่า K&R ในปี 1988 Ritchie จึงได้กำหนด มาตรฐานของภาษาซีเรียกว่า ANSI C เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดมาตรฐานในการสร้าง ภาษาซีรุ่นต่อไป

3 ประวัติความเป็นมาภาษาซี ( ต่อ ) ภาษาซี เป็นภาษาซีระดับกลางเหมาะสม สำหรับการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นมากคือใช้งาน ได้กับเครื่องต่างๆ ได้และปัจจุบันภาษาซี เป็นภาษาพื้นฐานของภาษาโปรแกรมรุ่น ใหม่ ๆ เช่น C++

4 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมภาษาซี ขั้นตอนที่ 1 เขียนโปรแกรม (source code) ใช้ editor เขียนโปรแกรมภาษาซีและ ทำการบันทึกไฟล์ให้มีนามสกุลเป็น.c เช่น work.c เป็นต้น editor คือ โปรแกรมที่ใช้ สำหรับการเขียนโปรแกรม โดยตัวอย่าง ของ editor ที่นิยมนำมาใช้ในการเขียน โปรแกรมได้แก่ Notepad,Edit ของ Dos,TextPad และ EditPlus เป็นต้น ผู้เขียน โปรแกรมสามารถเลือกใช้โปรแกรมได้ ความถนัดของแต่ละบุคคล

5 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ภาษาซี ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 คอมไพล์โปรแกรม (compile) นำ source code จากขั้นตอนที่ 1 มาทำการคอมไพล์ เพื่อแปลจากภาษาซี ที่มนุษย์เข้าใจไปเป็นภาษาเครื่องที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ในขั้นตอนนี้ คอมไพเลอร์จะทำการตรวจสอบ source code ว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่

6 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมภาษาซี ( ต่อ ) หากเกิดข้อผิดพลาด จะแจ้งให้ผู้เขียน โปรแกรมทราบ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้อง กลับไปแก้ไขโปรแกรม และทำการ คอมไพล์โปรแกรมใหม่อีกครั้ง หากไม่พบข้อผิดพลาด คอมไพเลอร์จะ แปลไฟล์ source code จากภาษาซีไป เป็นภาษาเครื่อง ( ไฟล์นามสกุล.obj) เช่นถ้าไฟล์ source code ชื่อ work.c ก็ จะถูกแปลไปเป็นไฟล์ work.obj ซึ่ง เก็บภาษาเครื่องไว้เป็นต้น

7 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ภาษาซี ( ต่อ ) Compile เป็นตัวแปลภาษารูปแบบหนึ่ง มี หน้าที่หลักคือการแปลภาษาโปรแกรมที่ มนุษย์เขียนขึ้นไปเป็นภาษาเครื่อง โดย คอมไพเลอร์ของภาษาซี คือ C Compiler ซึ่งหลักการที่คอมไพเลอร์ใช้ เรียกว่า คอมไพล์ (compile) โดยจะทำ การอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดตั้งแต่ ต้นจนจบ แล้วทำการแปลผลทีเดียว

8 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมภาษาซี ( ต่อ ) นอกจากคอมไพเลอร์แล้ว ยังมี ตัวแปลภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า อินเตอร์พรีเตอร์ การอ่านและแปล โปรแกรมทีละบรรทัด เมื่อแปลผลบรรทัด หนึ่งเสร็จก็จะทำงานตามคำสั่งในบรรทัด นั้น แล้วจึงทำการแปลผลตามคำสั่งใน บรรทัดถัดไป หลักการที่อินเตอร์พรีเตอร์ ใช้เรียกว่า อินเตอร์เพรต (interpret)

9 ข้อดีและข้อเสียของตัวแปล คอมไพเลอร์ - ทำงาน ได้เร็ว - เมื่อทำ การแปลผล แล้ว ในครั้ง ต่อไปสามารถ เรียกใช้งานได้ ทันที เนื่องจาก ภาษาเครื่องที่ แปลได้จะถูก เก็บไว้ที่ หน่วยความจำ ข้อดี - เมื่อเกิด ข้อผิดพลาด ขึ้นกับ โปรแกรมจะ ตรวจสอบหา ข้อผิดพลาด ได้ยาก เพราะ ทำการแปลผล ทีเดียวทั้ง โปรแกรม ข้อเสีย

10 ข้อดีและข้อเสียของตัวแปล อินเตอร์พรีเตอร์ - หา ข้อผิดพลาด ของ โปรแกรมได้ ง่าย - สั่งให้ โปรแกรม ทำงานตาม คำสั่งเฉพาะ จุดที่ต้องการ ได้ ข้อดี ช้า เนื่องจาก ทำงานทีละ บรรทัด ข้อเสีย

11 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมภาษาซี ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงโปรแกรม (link) การเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้น ผู้เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องเขียน คำสั่งต่าง ๆ ขึ้นใช้งานเอง เนื่องจาก ภาษาซีมีฟังก์ชั้นมาตรฐานให้ผู้เขียน โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้ โดย ส่วนการประกาศ (declaration) ของ ฟังก์ชั่นมาตรฐานต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ ใน เฮดเดอร์ไฟล์แต่ละตัว แตกต่างกัน ไปตามลักษณะการใช้งาน

12 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมภาษาซี ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล (run) เมื่อนำ executable program จาก ขั้นตอนที่ 3 มาประมวลผลก็จะได้ผลลัพธ์ (output) ของโปรแกรมออกมา ( ถ้ามี )

13 รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี Edit or สร้าง Work.c …… ….. Work.c …… ….. Com pile C Compil er Work. obj Wo rk.e xe link Object Program Libra ry ru n Executable program Out put


ดาวน์โหลด ppt ประวัติและขั้นตอน การพัฒนา โปรแกรมภาษาซี. ประวัติความเป็นมาภาษาซี ภาษาซีเกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1972 ผู้คิดค้นคือ Dennis Rittchie โดยพัฒนามาจากภาษา B และ ภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google