งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม Microsoft Access เป็น โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ มีความสามารถในการทำงาน ด้านระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจาก ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม Microsoft Access เป็น โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ มีความสามารถในการทำงาน ด้านระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจาก ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โปรแกรม Microsoft Access เป็น โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ มีความสามารถในการทำงาน ด้านระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจาก ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและมี เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ

3  สร้างแอปพลิเคชั่นฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลนักเรียน เป็นต้น ซึ่งมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  สร้างตาราง (Table) เก็บข้อมูลและ ออกแบบโครงสร้างข้อมูลได้  มีเครื่องช่วยในการสอบถามข้อมูล (Query) จากฐานข้อมูลและสามารถ คำนวณหาผลลัพธ์ได้อีกด้วย

4 4. มีเครื่องฟอร์ม (From) ที่ช่วยให้ผู้ให้ สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ยิ่งขึ้น 5. สามารถสรุปรายงาน (Report) ออกมาใน รูปแบบต่างๆได้ เช่น รายงานสรุปข้อมูล และการสร้างฉลากติดซองจดหมายเพื่อ ส่งข้อมูลไปยังลูกค้า 6. มีแม่แบบ (Template) ที่ช่วยในการ สร้างฐานข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

5 7. สามารถนำข้อมูลเข้า (Import) จาก ฐานข้อมูลอื่น หรือส่งข้อมูลออก (Export) ได้ยังฐานข้อมูลอื่นได้

6

7 การใช้ Ribbon ได้รับการออกแบบมา เพื่อช่วยให้ค้นหาคำสั่งที่ต้องการใช้เพื่อ ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว คำสั่งต่างๆ จะได้รับการจัดระเบียบเป็นกลุ่มๆ ซึ่งจัดรวมอยู่ด้วยกันภายใต้แท็บต่างๆ บาง แท็บจะแสดงขึ้นเมื่อต้องการใช้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น แท็บ เครื่องมือรูปภาพ จะแสดง ขึ้นต่อเมื่อมีรูปภาพถูกเลือก

8 ปุ่ม Office คือ ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่ง หลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การ จัดการ อีเมล ประกาศ ปิดฐานข้อมูล เอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Access

9 แม่แบบ สำหรับเริ่มต้นการใช้ Microsoft Office Access จะทำให้เรา สามารถเริ่มต้น สร้างฐานข้อมูลของเราได้ อย่างรวดเร็ว เราสามารถสร้างฐานข้อมูลของ เราเองหรือเริ่มจากแม่แบบ ฐานข้อมูลที่ ออกแบบไว้อย่างมืออาชีพแบบใดแบบหนึ่งก็ ได้

10


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม Microsoft Access เป็น โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ มีความสามารถในการทำงาน ด้านระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจาก ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google