งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ เด็ด รักษ์ พลังงาน สร้าง จิตสำนึก. แหล่ง แหล่ง พลังงานของไทย เมืองไทย เราอุดมสมบรูณ์ทุกอย่าง จริงมั้ย ? จริง แต่ จริง ไม่หมด รู้หรือไม่ ? เราพึ่งพาตัวเองไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ เด็ด รักษ์ พลังงาน สร้าง จิตสำนึก. แหล่ง แหล่ง พลังงานของไทย เมืองไทย เราอุดมสมบรูณ์ทุกอย่าง จริงมั้ย ? จริง แต่ จริง ไม่หมด รู้หรือไม่ ? เราพึ่งพาตัวเองไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ เด็ด รักษ์ พลังงาน สร้าง จิตสำนึก

2 แหล่ง แหล่ง พลังงานของไทย เมืองไทย เราอุดมสมบรูณ์ทุกอย่าง จริงมั้ย ? จริง แต่ จริง ไม่หมด รู้หรือไม่ ? เราพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ในเรื่องพลังงาน

3 แหล่ง แหล่ง พลังงานของ ไทย

4 สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2547 มูลค่าการใช้พลังงาน คิดเป็น 14 % ของมูลค่าการนำเข้าสินค้า ทั้งหมด ส่วนใหญ่คือน้ำมันเชื้อเพลิง ประเทศไทยนำเข้า พลังงาน เชิงพาณิชย์มากกว่า 70 % ประเทศไทยยังใช้พลังงานมี ประสิทธิภาพไม่ดีพอ Transport 37% Industry 36% Resident & Commercial 21% Agriculture 6% Ktoe

5 การผลิตและใช้ไฟฟ้า ของไทย การผลิตและใช้ไฟฟ้า ของไทย เราใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้า แทนถ่านหินลิกไนต์ ในสัดส่วน ร้อยละ 70 ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามา จากอ่าวไทย ร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 นำเข้าจากพม่า ใน 5 ข้างหน้า สัดส่วนการผลิตจาก ก๊าซของพม่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 45 และเพิ่ม เป็นมากกว่าร้อยละ 60 ใน 15 ปี

6 ประเทศไทย มีรายได้ (GDP) ร้อยละ 70 จากการ ส่งออก สปป. ลาว มีรายได้ (GDP) มากกว่า ร้อยละ 50 จากการขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย เมื่อเวียดนามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เสร็จ ตามแผน (10-15 ปี ) ค่าไฟฟ้าฐานจะถูกกว่า เรา 1.63 บาทต่อหน่วยในปีปัจจุบัน หรือ 2.70 – 3.10 บาทต่อหน่วย ณ วันเริ่มใช้งาน

7 2,188,000,000 147,131,500 15 ปี

8

9 แนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง 2. การใช้พลังงานเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3. การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้น ผลผลิตอาจ ลดลง การใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น แต่ มูลค่าเพิ่มของผลผลิตเพิ่มขึ้น

10 1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง มีการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน มีการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ลงมือประหยัดพลังงานตามขั้นตอน ลงมือประหยัดพลังงานตามขั้นตอน House keeping House keeping Process Improvement Process Improvement Machine Change Machine Change

11 HK HOUSE KEEPING [ ผลประหยัด = 10-15 % ; ระยะคืนทุน < 2yr ] PI PROCESS IMPROVEMENT [ ผลประหยัด = 15-20 ; 4 yr > ระยะคืนทุน > 2yr MC MACHINE CHANGE [ ผลประหยัด = 30+30 ; ระยะคืนทุน > 5-7 yr ]

12 T= Technology

13 มีระบบการจัดการพลังงาน โดย เครื่องมือ ต่างๆ เช่น มีระบบการจัดการพลังงาน โดย เครื่องมือ ต่างๆ เช่น TPM,TQM, VE Small group analysis, TPM,TQM, VE Small group analysis, ระบบการจัดการ นำไปสู่เป้าหมาย Zero defect หรือมีของเสีย หรือการต้องทำซ้ำน้อยที่สุด ระบบการจัดการ นำไปสู่เป้าหมาย Zero defect หรือมีของเสีย หรือการต้องทำซ้ำน้อยที่สุด 2. การใช้พลังงานเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น

14 ค้นหาจุดแตกต่าง ค้นหาจุดแตกต่าง 3. การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้น ผลผลิตอาจ ลดลง การใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น ลดลง การใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น เพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอย เพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอย ( Ergo Design) ( Ergo Design) เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ย้ายตลาด สู่กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ย้ายตลาด สู่กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

15 การอนุรักษ์พลังงานใน องค์กร ต้อง ต้องมีส่วนร่วม ต้องไม่ลดคุณภาพชีวิต หรือมาตรฐานในการทำงาน ต้องไม่บังคับ ต้องเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้รับ เป็นผู้ให้ 1 2 3 4

16 การประหยัดพลังงาน ควรเริ่มต้น แบบนี้ ลอง ทบทวน และถาม ตัวเองดู ในงานที่เราทำ ประหยัด พลังงาน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดเวลา ลดขั้นตอน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดของเสีย ลดการใช้ ทรัพยากร ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้มั้ย ?

17 53


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ เด็ด รักษ์ พลังงาน สร้าง จิตสำนึก. แหล่ง แหล่ง พลังงานของไทย เมืองไทย เราอุดมสมบรูณ์ทุกอย่าง จริงมั้ย ? จริง แต่ จริง ไม่หมด รู้หรือไม่ ? เราพึ่งพาตัวเองไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google