งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน นายสงวนศักดิ์ เกยุราพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน นายสงวนศักดิ์ เกยุราพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน นายสงวนศักดิ์ เกยุราพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

2 หัวข้อการบรรยาย ความเป็นมาโครงการฯ ความเป็นมาโครงการฯ สิทธิประโยชน์จากโครงการมีอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์จากโครงการมีอะไรบ้าง ใครสามารถขอรับสิทธิ์ได้บ้าง ใครสามารถขอรับสิทธิ์ได้บ้าง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่สามารถรับ สิทธิ์ได้มีอะไรบ้าง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่สามารถรับ สิทธิ์ได้มีอะไรบ้าง ต้องการขอรับสิทธิ์จะต้องทำอย่างไร ต้องการขอรับสิทธิ์จะต้องทำอย่างไร 2 ลด ภาษี

3 3 ความเป็นมาของโครงการฯ

4 4 เป็นโครงการที่ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้ให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน 25% ของค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งได้ดำเนินการ ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ลด ภาษี โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ จากกรมสรรพากร

5 5  โครงการประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง  พพ. ร่วมกับ กรมสรรพากร ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 2-5 ปี  ครม. มีมติให้ขยายระยะเวลาออกไป อีก 2 ปี  เริ่ม วันที่ 1 มกราคม 2554  สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำพระราชกฤษฎีกา ลด ภาษี

6 6 สิทธิประโยชน์จากโครงการฯ มีอะไรบ้าง ลด ภาษี

7 7 ผู้ขอรับสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานซึ่งได้รับการรับรองจาก พพ. สิทธิประโยชน์ = 0.25 x ค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน

8 8 ลด ภาษีกราฟแสดงตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

9 9 ใคร ??? สามารถขอรับสิทธิ์ได้บ้าง ลด ภาษี

10 10 ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 1)บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้จาก - การให้เช่าทรัพย์สิน (ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (5)*) - วิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม (ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (6)*) - การรับเหมา ที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วน สำคัญนอกจากเครื่องมือ (ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (7)*) - การธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การ ขนส่ง หรือการอื่น (มาตรา 40 (8)* นอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7)) * ตาม ภ.ง.ด. 90 เฉพาะผู้มีเงินได้ ที่มีการหักค่าใช้จ่ายจริง ตามความจำเป็นและสมควร ลด ภาษี

11 11 2) นิติบุคคล เฉพาะนิติบุคคลที่เป็น - บริษัทจำกัด - บริษัทมหาชนจำกัด - ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลด ภาษี

12 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่สามารถรับสิทธิ์ได้มีอะไรบ้าง 12 ลด ภาษี

13 13 คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ผู้มีสิทธิ์สามารถนำค่าใช้จ่ายไป ขอรับสิทธิประโยชน์เป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรได้ ต้อง จัดซื้อและเป็นของใหม่ (ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สิน) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ที่ตรงตาม รายการอุปกรณ์ที่ พพ. ให้การรับรอง (มีรายชื่อในเว็บ www.energy-tax.com) ไม่เป็น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ได้รับ หรือ อยู่ระหว่าง การขอรับสิทธิ ประโยชน์ จากส่วนราชการ เพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน ไม่เป็น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลจาก BOI (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ลด ภาษี สรุปง่ายๆ... วัสดุฯ ที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ชิ้นเดียวกัน ห้าม นำมาขอรับสิทธิประโยชน์ซ้ำซ้อน นั่นคือ 1 ชิ้น รับได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น !!!!

14 14 เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์ “บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล” คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ผู้มีสิทธิ์สามารถนำค่าใช้จ่ายไป ขอรับสิทธิประโยชน์เป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรได้ ต้อง ไม่เป็น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไม่เป็น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการ โครงการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป) ลด ภาษี คุณสมบัติ 2 ข้อนี้ เป็นการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร อยู่แล้ว สรุปง่ายๆ... วัสดุฯ ที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ชิ้นเดียวกัน ห้าม นำมาขอรับสิทธิประโยชน์ซ้ำซ้อน นั่นคือ 1 ชิ้น รับได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น !!!!

15 โครงการฯ ในระยะที่ 2 พพ. ได้ประกาศรายชื่อ วัสดุฯ แล้ว 19 ประเภท รวมทั้งสิ้น 230 ยี่ห้อ 3,892 รุ่น สังเกตได้จาก โครงการฯ ในระยะที่ 2 พพ. ได้ประกาศรายชื่อ วัสดุฯ แล้ว 19 ประเภท รวมทั้งสิ้น 230 ยี่ห้อ 3,892 รุ่น สังเกตได้จาก 15 ลด ภาษี

16 ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ. (จำนวน 9 ประเภท) เครื่องทำน้ำอุ่น ไฟฟ้า และกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ. (จำนวน 9 ประเภท) เครื่องทำน้ำอุ่น ไฟฟ้า และกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาแก๊ส วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ กระจก และฉนวนใยแก้ว วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ กระจก และฉนวนใยแก้ว วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรประหยัดพลังงานในอาคาร/โรงงาน ได้แก่ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ และมอเตอร์เหนี่ยวนำ สามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรประหยัดพลังงานในอาคาร/โรงงาน ได้แก่ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ และมอเตอร์เหนี่ยวนำ สามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรประหยัดพลังงาน สำหรับระบบปรับ อากาศ/ทำความร้อน/ทำความเย็น ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ (Chiller) หม้อไอน้ำ (Boiler) และ เครื่องทำน้ำร้อนชนิดฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน (Heatpump) วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรประหยัดพลังงาน สำหรับระบบปรับ อากาศ/ทำความร้อน/ทำความเย็น ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ (Chiller) หม้อไอน้ำ (Boiler) และ เครื่องทำน้ำร้อนชนิดฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน (Heatpump) 16 ลด ภาษี

17 ต้องการขอรับสิทธิ์จะต้องทำอย่างไร 17 ลด ภาษี

18 ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้อง 1. ซื้อ วัสดุฯ ที่ตรงตามรายการที่ พพ. ให้การรับรอง 2. เก็บ ใบเสร็จที่ระบุชื่อ ยี่ห้อ รุ่น พร้อมจัดทำ รายงานแสดงรายละเอียดการซื้อวัสดุฯ 3. บันทึก เป็นรายจ่ายทางภาษี 25% ของมูลค่า ทรัพย์สิน ในแบบ ภ.ง.ด. 90 (สำหรับบุคคลธรรมดาตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8)) หรือ แบบ ภ.ง.ด. 50 (สำหรับนิติบุคคล) ในคราวที่ยื่นชำระ ภาษีประจำปี 18 ลด ภาษี

19 19 ตัวอย่าง การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (แบบ ภ.ง.ด.90) ลด ภาษี

20 20 บันทึกข้อมูลในแบบ ภ.ง.ด.90 ตามประเภทของ รายการเงินได้พึงประเมิน ของท่าน โดยเลือก หัก ค่าใช้จ่ายจริงตามความจำ เป็นและสมควร ทำเครื่องหมายในช่อง“  จริง” บันทึกข้อมูลสิทธิประโยชน์ 25% ของมูลค่าอุปกรณ์ที่ มีผลต่อการประหยัด พลังงาน (รวมค่าติดตั้ง) ใน รายการค่าใช้จ่ายจริงที่ขอ หักตามความจำเป็นและ สมควร สำหรับเงินได้ตาม มาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) ในหน้าที่ 3 ของแบบ ภ.ง.ด.90 บันทึกข้อมูลสิทธิประโยชน์ 25% ของมูลค่าอุปกรณ์ที่ มีผลต่อการประหยัด พลังงาน (รวมค่าติดตั้ง) ใน รายการค่าใช้จ่ายจริงที่ขอ หักตามความจำเป็นและ สมควร สำหรับเงินได้ตาม มาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) ในหน้าที่ 3 ของแบบ ภ.ง.ด.90 ลด ภาษี

21 ตัวอย่างที่ 1 บุคคลธรรมดา นาย A มีเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 4,000,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจริงคือ 1. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,100,000 บาท 2. เงินเดือนค่าจ้างแรงงาน 1,043,000 บาท 3. ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน 22,000 บาท 4. ค่าเสื่อมราคา 20,000 บาท 5. ค่าซื้ออุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 25,000 บาท (25% ของมูลค่าอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง 100,000 บาท) 21 ลด ภาษี

22 1. บันทึกข้อมูลในแบบ ภ.ง.ด.90 รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจาก เครื่องมือ 4,000,000 บาท 22 ลด ภาษี 1 2 2. เลือก หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร ( ) *ค่าใช้จ่ายจริง = 2,100,000 + 1,043,000 + 22,000 + 20,000 + 25,000 = 3,300,000

23 3. บันทึกข้อมูลในรายการค่าใช้จ่ายจริงที่ขอหักตามความจำเป็นและสมควร สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) ในแบบ ภ.ง.ด.90 ในส่วน “สำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (7)” ดังนี้ ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,100,000 บาท เงินเดือนค่าจ้างแรงงาน 1,043,000 บาท ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน 22,000 บาท ค่าเสื่อมราคา 20,000 บาท ค่าซื้ออุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 25,000 บาท 23 ลด ภาษี 3

24 บันทึกค่าใช้จ่ายในแบบ ภ.ง.ด. 90 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืม !!! ยื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดา ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ นะครับ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ นะครับ 24 ลด ภาษี

25 25 ตัวอย่าง การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่ง ประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.ง.ด.50) ลด ภาษี

26 ทำการบันทึกข้อมูลในแบบ ภ.ง.ด.50 ในรายการที่ 10 รายได้ที่ได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น ข้อ 2.1 รายจ่ายค่า อุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน โดยบันทึกข้อมูลสิทธิประโยชน์ 25% ของมูลค่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (รวมค่าติดตั้ง) ในช่องที่ 3 ทำการบันทึกข้อมูลในแบบ ภ.ง.ด.50 ในรายการที่ 10 รายได้ที่ได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น ข้อ 2.1 รายจ่ายค่า อุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน โดยบันทึกข้อมูลสิทธิประโยชน์ 25% ของมูลค่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (รวมค่าติดตั้ง) ในช่องที่ 3 26 ลด ภาษี

27 ตัวอย่างที่ 2 นิติบุคคล บริษัท B ได้ซื้ออุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงานที่ พพ. ประกาศรับรอง คือ เครื่องทำน้ำเย็น ประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อ B รุ่น B1 มูลค่า 500,000 บาท (รวมค่าติดตั้งแล้ว) บริษัท B จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้อีก เป็นจำนวน 125,000 บาท (25% ของมูลค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรนั้น รวมค่าติดตั้ง 500,000 บาท) 27 ลด ภาษี

28 บันทึกข้อมูลเป็นรายจ่ายค่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน 125,000 บาท ในรายการที่ 10 ข้อ 2.1 ในช่องที่ 3 ในแบบ ภ.ง.ด.50 บันทึกข้อมูลเป็นรายจ่ายค่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน 125,000 บาท ในรายการที่ 10 ข้อ 2.1 ในช่องที่ 3 ในแบบ ภ.ง.ด.50 28 ลด ภาษี

29 29 ลด ภาษี บันทึกค่าใช้จ่ายในแบบ ภ.ง.ด. 50 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืม !!! ยื่นชำระภาษีนิติบุคคล ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ นะครับ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ นะครับ

30 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.energy-tax.com 30 ลด ภาษี

31 31 ศูนย์อำนวยการโครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร อาคาร 8 ชั้น 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กทม. 10330 โทร.022224485-6 โทรสาร 022224487 Email : info@energy-tax.com ลด ภาษี

32 32 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน นายสงวนศักดิ์ เกยุราพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google