งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand
Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of AIDS, TB & STIs, Department of Disease Control, MoPH, Thailand

2 Thailand HIV/AIDS Epidemics
………………………………….2004 Homo/Bisexuals Injection Drug Users (IDUs) Prostitutes Male with Multiple Partners Pregnant Women From specific to general populations Children Youth and mobile population

3 Thailand has potential for “relapse”
Supposing condom use drops to 60%

4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำแนกตามชนิดของโรค ปีงบประมาณ 2542 – 2552
หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน LGV ที่มาของข้อมูล:สำนักโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4 ที่มาของข้อมูล : กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5 ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2545 – 2552
5 ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา

6 ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา
ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา 6

7 ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา
ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา 7

8 ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา
ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา 8

9 อัตราผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อประชากรแสนคน พ.ศ.2536 – 2552
9 ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา 9 9

10 จำนวนผู้ป่วยหนองใน พ.ศ. 2524-2551
ที่มาของข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา 10

11 ความชุกของการติดเชื้อหนองในและหนองในเทียมในนักเรียน
in one Northeast province,male student urine PCR วิทยาลัยเทคนิค พลศึกษา เกษตร เอกชน* โรงเรียนเทคโนโลยี Total 250 100.00% Chlamydia 22 8.80% Gonorrhea 3 1.20% Both infection Total infection 11

12 STI เกี่ยวกับ HIV/AIDS อย่างไร
HIV infection เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง - ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดเชื้อ STIs จะแพร่กระจายเชื้อ HIV มากขึ้น 2-9 เท่า ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดเชื้อHSV2ร่วมด้วย จะมีการดำเนินของโรคเร็วกว่าปกติ ผู้ป่วย/ติดเชื้อ STI มีอัตราความชุกต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง ผู้ป่วย/ติดเชื้อ STI ที่ติดเชื้อ HIV จะมีระยะเวลาของการดำเนินโรค ลักษณะ อาการและความรุนแรงของโรคมากกว่าปกติและยังทำให้การรักษายากยิ่งขึ้น - วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV/STI เป็นวิธีเดียวกัน ทำงานSTI หนักๆจะช่วยผ่อนคลายงานHIVในภายหน้า ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดเชื้อHSV2ร่วมด้วย จะมีการดำเนินของโรคเร็วกว่าปกติ จึงควรค้นหา HIV ในผู้เป็น STI เพื่อชลอการดำเนินของโรค( ดูแลสุขภาพดีจะไม่เป็น HSV recur บ่อย การดำเนินของโรคจะช้า HSV patients who don’t know their status may not take good care of themselves so HIV progress rapidly Anyone who has both STI (both symptomatic and asymptomatic ) and HIV but don’t know their status they will spread HIV enormously( if asymptomatic ) and if they attend general clinic the staff may not pay attention on HIV pretest in such cases ? STI patient have more willing to have HIV testing on the day they are diagnose STI than on normal day Normal people who have risky behavior have less willing than STI patients to have HIV testing การตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการรักษาที่ถูกต้อง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันโรคเอดส์ 12 12

13 HIV in Teenager < 18 yrs
2001 HIV positive % 2002 HIV positive % 2003 HIV positive 13.6 % Anonymous clinic : Thai red cross

14 MSM 2003 HIV positive 17 % 2005 HIV positive 28 %

15 HIV prevalence among MSW Bangkok, Chiang Mai and Phuket, 2005–2007

16 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among ANC Pregnant Women in Sentinel Provinces
Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

17 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among Direct Sex Workers
Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

18 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among indirect Sex Workers
Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

19 %Recent case of HIV in BED Project
BED-CEIA Results Group risk %Recent case of HIV in BED Project 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ANC 3.74 2.99 4.56 5.39 6.25 5.87 DCSW 4.02 1.57 1.53 3.68 2.78 2.27 ICSW 1.94 2.83 3.49 4.08 3.47 Total 9.7 7.4 9.59 13.16 12.5 14.02

20 BED-CEIA Results (cont.)

21 HIV-1 Seroprevalence of Royal Thai Army Conscripts, 1991-2009
Percent Seroprevalence Year Sources: Army Institute of Pathology Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA

22 HIV-1 Incidence among RTA No anti-HIV-1 positives
Conscripts from 2005 – 2009 Year No Conscripts No anti-HIV-1 positives Prevalence (%) No Samples for BED CEIA (%) Estimated Incidence 2005 (Nov) 29,614 151 0-51 150 (99.3) 0.14 2006 57,564 298 0.52 286 (96.0) 0.19 2007 58,016 288 0.50 286 (99.3) 0.20 2008 61,475 307 297 (96.7) 0.26 2009 61,835 331 0.54 309 (93.4) 0.25 Sources: Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA

23 HIV Incidences at Time of Entry into Royal Thai Army, 2005-2009
Sources: Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA

24

25 ARV in other schemes Social security : 46,950 cases
Civil servant health benefit : 20,000 cases National Access to Antiretroviral Program for PHA (NAPHA Extension): 2,000 cases

26 No. Of People got VCT per year
2007 2008 2009 April 2010 49,045 144,272 258,102 135,809 ข้อมูล ณ 7/3/2553 กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สปสช.

27 กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สปสช.
HIV+ in VCT Data as 7/3/2010 กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค สปสช.

28 Proportion of risk of HIV acquisition among new HIV infections, Thailand, 1988-2010

29 Getting to zero No risk group No risk behaviour Everyone at risk
VCT for all

30 Database system that helps
HosOs, HosXP NaphaEx, Smart TB, HIVQUAL-T HIV Lab data integration e.g. Drug resistance Central Database with web services Patient referral and real time tracking


ดาวน์โหลด ppt Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google