งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of AIDS, TB & STIs, Department of Disease Control, MoPH, Thailand

2 Thailand HIV/AIDS Epidemics ………………………………….2004 Homo/Bisexuals Injection Drug Users (IDUs) Prostitutes Male with Multiple Partners Pregnant Women From specific to general populations Children Youth and mobile population

3 Thailand has potential for “relapse” Supposing condom use drops to 60%

4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำแนก ตามชนิดของโรค ปีงบประมาณ 2542 – 2552 หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน LGV ที่มาของข้อมูล : สำนักโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4

5 ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ. ศ.2545 –

6 ที่มาของข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา 6

7 7

8 8

9 อัตราผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อประชากรแสนคน พ.ศ.2536 –

10 10 จำนวนผู้ป่วยหนองใน พ. ศ ที่มาของข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา

11 in one Northeast province,male student urine PCR วิทยาลัยเทคนิค พลศึกษา เกษตร เอกชน * โรงเรียน เทคโนโลยี Total % Chlamydia228.80% Gonorrhea31.20% Both infection31.20% Total infection228.80% ความชุกของการติดเชื้อหนองในและหนองใน เทียมในนักเรียน 11

12 - HIV infection เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง - ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดเชื้อ STIs จะแพร่กระจายเชื้อ HIV มากขึ้น 2-9 เท่า - ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ติดเชื้อ HSV2 ร่วมด้วย จะมีการดำเนินของโรค เร็วกว่าปกติ - ผู้ป่วย / ติดเชื้อ STI มีอัตราความชุกต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง - ผู้ป่วย / ติดเชื้อ STI ที่ติดเชื้อ HIV จะมีระยะเวลาของการ ดำเนินโรค ลักษณะ อาการและความรุนแรงของโรคมากกว่าปกติและยังทำให้การ รักษายากยิ่งขึ้น - วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV/STI เป็น วิธีเดียวกัน STI เกี่ยวกับ HIV/AIDS อย่างไร การตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการรักษาที่ถูกต้อง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันโรคเอดส์ 12

13 HIV in Teenager < 18 yrs 2001HIV positive 7.1 % 2002 HIV positive 7.9 % 2003 HIV positive 13.6 % Anonymous clinic : Thai red cross

14 MSM 2003HIV positive 17 % 2005HIV positive 28 % 2007HIV positive 32 %

15 HIV prevalence among MSW Bangkok, Chiang Mai and Phuket, 2005–2007

16 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among ANC Pregnant Women in Sentinel Provinces Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

17 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among Direct Sex Workers Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

18 Median HIV Prevalence and BED Adjusted Incidence among indirect Sex Workers Median prevalence (% per year) BED adjusted incidence (% per year)

19 BED-CEIA Results Group risk %Recent case of HIV in BED Project ANC DCSW ICSW Total

20 BED-CEIA Results (cont.)

21 Percent Seroprevalence Year Sources: Army Institute of Pathology Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA HIV-1 Seroprevalence of Royal Thai Army Conscripts,

22 HIV-1 Incidence among RTA Conscripts from 2005 – 2009 YearNo ConscriptsNo anti-HIV-1 positives Prevalence (%) No Samples for BED CEIA (%) Estimated Incidence 2005 (Nov)29, (99.3) , (96.0) , (99.3) , (96.7) , (93.4)0.25 Sources: Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA

23 HIV Incidences at Time of Entry into Royal Thai Army, Sources: Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, RTA

24

25 ARV in other schemes Social security : 46,950 cases Civil servant health benefit : 20,000 cases National Access to Antiretroviral Program for PHA (NAPHA Extension): 2,000 cases

26 กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์และ วัณโรค สปสช. No. Of People got VCT per year ข้อมูล ณ 7/3/ April ,045144,272258,102135,809

27 กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์และ วัณโรค สปสช. HIV+ in VCT Data as 7/3/2010

28 Proportion of risk of HIV acquisition among new HIV infections, Thailand,

29 Getting to zero No risk group No risk behaviour Everyone at risk VCT for all

30 Database system that helps HosOs, HosXP NaphaEx, Smart TB, HIVQUAL-T HIV Lab data integration e.g. Drug resistance Central Database with web services Patient referral and real time tracking


ดาวน์โหลด ppt Resurgence of HIV/AIDS epidemic in Thailand Somyot Kittimunkong MD., MPH Dip. In Dermatology, Dip. Thai Board of Family Medicine AIDS cluster, Bureau of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google