งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาควบคุมโรคติดต่อ นางปิน ศรีสังข์ อสม. บ้านดอนตะหนินน้อย ต. สระจรเข้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาควบคุมโรคติดต่อ นางปิน ศรีสังข์ อสม. บ้านดอนตะหนินน้อย ต. สระจรเข้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาควบคุมโรคติดต่อ นางปิน ศรีสังข์ อสม. บ้านดอนตะหนินน้อย ต. สระจรเข้

2 ประวัติครอบครัว

3 เกิด 31 ธ. ค. 2502 อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 10 ต. สระจรเข้ ระยะเวลาเป็น อสม. 24 ปี การศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สมรสกับนายแสวง ศรี สังข์ มีบุตร 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน อาชีพ เกษตรกรรม

4 ส่วนที่ 1 คุณสมบัติเฉพาะตัว

5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่ผู้อื่น อุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนร่า เริง มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับ ชุมชนได้ดี ดำรงชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละส่วนตนเพื่อ ส่วนรวม เป็นแกนนำหลักในการ สร้างเสริมสุขภาพ มีสุขภาพดี แข็งแรง การครองตน

6 ปี 2532 ฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2534 อบรมหลักสูตร ผู้นำสตรีจังหวัด นครราชสีมา ปี 2553 อบรมหลักสูตร อสมช. ปี 2555 อบรมหลักสูตร อสมช. ด้านการควบคุม โรคติดต่อ การพัฒนา ตนเอง

7 รักในระบบประชาธิปไตย การประสานงาน เป็นแกนนำจัดกิจกรรม สุขภาพ และแก้ปัญหา สาธารณสุขของชุมชน การครองคน

8 นำหลักพรหมวิหาร 4 ใน การทำงาน * เมตตา * กรุณา * มุทิตา * อุเบกขา มีการใฝ่หาความรู้ เรียนรู้ และศึกษาตลอดเวลา ทำ ให้มีทักษะในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ การครองงาน

9 ประธานชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านดอนตะหนินน้อย กรรมการหมู่บ้าน กรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน กรรมการวัดดอนตะแบง กรรมการคุ้ม ตำแหน่งใน ชุมชน

10 สมาชิกเครือข่าย กระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นสมาชิก อบต. บ้าน ดอนตะหนินน้อยอีก 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งใน ชุมชน

11 ส่วนที่ 2 ความรู้ ความสามารถ

12 มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องโรคติดต่อ โรค ไข้เลือดออก สาเหตุ อาการ การรักษา การ ควบคุมโรค การป้องกัน การการเกิดโรค การ ป้องกันการระบาดของ โรค ความรู้ในงาน ควบคุมโรคติดต่อ

13 ทั้งทางด้านหอกระจาย ข่าว ( หอกระจายข่าวอยู่ที่ บ้าน ) เวทีประชาชาคม ส่วน ใหญ่เป็นการถ่ายทอด ความรู้ปากต่อปาก ในทุก กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาส ความสามารถในการ ถ่ายถอดความรู้

14  สำรวจลูกน้ำยุงลายใน หมู่บ้านทุกสัปดาห์  ให้ความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออกผ่านหอ กระจายข่าวทุกสัปดาห์  สำรวจลูกน้ำยุงลายแบบ ไขว้หมู่บ้านทุกเดือน กิจกรรมที่ปฎิบัติในงาน ควบคุมโรคติดต่อ

15  ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย โดยใช้ปลาหาง นกยูง  ดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านสะอาดปราศจาก ลูกน้ำยุงลาย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 2 ปี ซ้อน กิจกรรมที่ปฎิบัติในงาน ควบคุมโรคติดต่อ

16 ผลงานความสำเร็จ สิ่งที่ ภาคภูมิใจ ในงานควบคุม โรคติดต่อ

17 อสม. ดีเด่นระดับหมู่บ้าน อ. ด่านขุนทด วาระปี 2547-2548 อสม. ดีเด่นสาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ปี 2553 ประธานอสม. ระดับหมู่บ้านมา 10 ปี

18 หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก มากกว่า 5 ปีติดต่อกัน ค่าความชุกของลูกน้ำยุงลาย ตลอด 10 ปีไม่เคยเกิน 10 นำพาหมู่บ้านเข้ารอบการ ประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย

19 ปี 2554 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2555 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2556 รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นหมู่บ้านต้นแบบควบคุมโรค ไข้เลือดออก ระดับตำบล

20 นวัตกรรมปลาฆ่า ลูกน้ำ

21 จัดประชุมประชาคมเพื่อ หาแนวทางในการป้องกัน โรค จัดทำข้อตกลงเพื่อให้ ชาวบ้านรับทราบร่วมกัน จัดให้ชาวบ้านเลี้ยงปลา ทุกหลังคาเรือน กลวิธีดำเนินการ

22 จัดตั้งกองทุนปลา ตรวจลูกน้ำยุงลาย หลังคาเรือนใดพบลูกน้ำ ยุงลาย จะปรับหลังคา เรือนละ 10 บาท กลวิธีดำเนินการ

23 จัดตั้งกองทุนปลา กลวิธีดำเนินการ

24 ส่งหมู่บ้านประกวดลูกน้ำ ยุงลาย ตามโครงการ หมู่บ้านสะอาดปราศจาก ลูกน้ำยุงลาย ( ตั้งแต่ปี 2553) ซึ่งได้รับ งบประมาณจากกองทุน ตำบล กลวิธีดำเนินการ

25 ส่งหมู่บ้านประกวดลูกน้ำ ยุงลาย ตามโครงการ หมู่บ้านสะอาดปราศจาก ลูกน้ำยุงลาย ( ตั้งแต่ปี 2553) ซึ่งได้รับ งบประมาณจากกองทุน ตำบล กลวิธีดำเนินการ

26 ไม่หยุดนิ่ง แสวงหาความร่วมมือทุก ภาคส่วน เน้นความเข้าใจ และความ ร่วมมือของประชาชน การก้าวเดินงาน ควบคุมโรคติดต่อ ในอนาคต

27 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาควบคุมโรคติดต่อ นางปิน ศรีสังข์ อสม. บ้านดอนตะหนินน้อย ต. สระจรเข้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google