งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า
อำเภอเทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา

2 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเทพสถิตและ อำเภอบำเหน็จณรงค์ (ชัยภูมิ)
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอด่านขุนทด ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอด่านขุนทด ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี

3 แผนที่

4 ความเป็นมา อำเภอเทพารักษ์เดิมชื่อ "กิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ" ซึ่งนาม "สำนักตะคร้อ" นั้นได้มีการเล่าต่อๆ กันมาว่าเป็น"สำนัก"หรือ"ที่พักแรม"ของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา มีทั้งคนเดินทางพวกพรานป่าและขบวนเกวียนหาเก็บของป่า และใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักแรม ซึ่งมีต้นตะคร้อใหญ่ขึ้นอยู่ริมห้วยมีบรรยากาศ ร่มรื่น ต่อมา มีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เพื่อจับจองพื้นที่ทำไร่ และทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า "บ้านสำนักตะคร้อ"ขึ้นต่อตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวงและตำบลบึงปรือ อยู่ห่างไกลจากอำเภอด่านขุนทด จึงเห็นควรจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

5 ข้อมูลทั่วไป ตำบล 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้าน 59 หมู่ 1.ตำบลสำนักตะคร้อ
หลังคาเรือน 5,933 หลัง 2.ตำบลหนองแวง ประชากร 25,263 คน 3.ตำบลบึงปรือ ชาย 11,927 4.ตำบลวังยายทอง หญิง 13,336

6 ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) โรงเรียนมัธยม 2 โรง โรงเรียนประถมฯ 16
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 12 ศูนย์ วัดหรือสำนักสงฆ์ 35 แห่ง อสม. 674 คน

7 สถานะสุขภาพ

8 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2553 2554 2555 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

9

10 ระบบกล้ามเนื้อ

11 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก
ติดเชื้อ อุบัติเหตุ หัวใจ ชราภาพ มะเร็ง ข้อมูล จากทะเบียนราษฎร์ (ม.ค-ธ.ค.55)

12 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ข้อมูล ณ 20 พย. 56

13

14 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

15 เภสัชกร / นักเทคนิคการแพทย์ หมุนเวียน
อัตรากำลัง ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 7 แพทย์ พยาบาลเวชฯ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทันตาภิบาล จพ.สาธารณสุชชุมชน จพ.เภสัชฯ รวม 9 30 1:25,000 1:2080 นสค.: ปชก. 1:863 เภสัชกร / นักเทคนิคการแพทย์ หมุนเวียน

16 แยกรายสถานบริการ รพสต.วังยายทอง รพสต.บึงปรือ พยาบาล 2 คน
จพ.สส คน 1:1,172 รพสต.บึงปรือ พยาบาลเวชฯ 1คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน รพสต.สำนักตะคร้อ/รพเทพารักษ์ พยาบาลเวชฯ 2 คน นวก. 1 คน จพสส. 1 คน รพสต.สะพานหิน พยาบาลเวชฯ 1คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน รพสต.หนองแวง พยาบาลเวชฯ 2 คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน

17 ผลการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2556
KPIที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลงาน สาเหตุ งานทันตกรรม(ร้อยละ เด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน) 59.74% ขาดทันตภิบาล การkey ข้อมูล ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) เกิน - อัตราป่วยเกินเกณฑ์มาตรฐาน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัย -การสร้างเครือข่าย -อย.น้อย -การออกตรวจเยี่ยม งานคัดกรองกลุ่ม ปี - 35 ปีขึ้นไป 86.77 88.61

18 โจทย์(ปัญหา) การเข้าถึงบริการไม่เต็มร้อย ระบบส่งต่อไม่เอื้ออาทร
ประชาชนไม่พึ่งตนเอง รพ.ใหญ่แออัดป่วยจำเป็นเข้าไม่ได้ ปฐมภูมิ ถูกละเลย 18 18

19 เป้าหมาย WECANDO 7383 7540 2559 3195 4586 25263 รพสต. นสค 0-5 6-24
25-60 หญิงมีครรภ์ ptโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวม สำนักตะคร้อ 6 465 1881 3627 12 302 122 974 7383 หนองแวง 5 428 2042 3498 17 436 174 945 7540 สะพานหิน 4 209 762 1194 8 99 33 254 2559 บึงปรือ 200 846 1611 3 126 51 358 3195 วังยายทอง 310 1218 2114 215 110 611 4586 34 1612 6749 12044 48 1178 490 3142 25263

20 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. อสม.ปชก.)
รพ.สต. ชื่อแพทย์ นสค อสม หลังคาเรือน ปชก. สัดส่วน สำนักตะคร้อ พญ.ต้องตา 6 170 1657 7383 1:1230 หนองแวง พญ.จิราธิป 5 227 1695 7540 1:1508 สะพานหิน พญ.ภัทรพิชชา 4 85 653 2559 1:639 บึงปรือ พญ.ศิริมา 75 772 3195 1:798 วังยายทอง พญ.ภัทรานิษฐ์ 117 1156 4586 1:1146 ภาพรวม 1:863

21 นสค.:ปชก. จะปรับ สภาพปัจจุบัน รายตำบล ภาพรวมทั้งอำเภอ 1:836

22 รวม 3,632 คน

23 ผลการดำเนินงาน

24 NCD(DM/HT) ผลงาน 14,163 คน ผลงาน 30 กย.56

25 แบ่ง 3 กลุ่มใหญ่ ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย (แบ่ง 4 ระดับ)

26 ผลการตัดกรอง 1,170 คน 7,146คน 5,847คน ข้อมูล ณ 30 กย. 56

27 ยอดผู้ป่วย DM/HT

28 การดูแลรักษา/รับยา ข้อมูล ณ 30 กย. 56

29 ร้อยละของผู้ป่วยDM (15-34 ปี)
ข้อมูล ณ 30 กย. 56

30 ร้อยละของผู้ป่วยDM (35ปีขึ้นไป)
ข้อมูล ณ 30 กย. 56

31 ร้อยละของผู้ป่วย HT (15-34 ปี)
ข้อมูล ณ 30 กย. 56

32 ร้อยละของผู้ป่วย HT (35ปีขึ้นไป)
ข้อมูล ณ 30 กย. 56

33 ระบบรายงาน ICT

34 ช่วงแรก CDMA

35 TOT ติดตั้งบนหลังคา สนง. Speed 54.0 Mbps

36 ภาพกิจกรรม

37 ปัญหา/อุปสรรค

38


ดาวน์โหลด ppt ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google