งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอ เทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอ เทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอ เทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา

2 อาณาเขต

3 แผนที่

4 อำเภอเทพารักษ์เดิมชื่อ " กิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ " ซึ่ง นาม " สำนักตะคร้อ " นั้นได้มีการเล่าต่อๆ กันมาว่าเป็น " สำนัก " หรือ " ที่พักแรม " ของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา มีทั้งคน เดินทางพวกพรานป่าและขบวนเกวียนหาเก็บของป่า และใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักแรม ซึ่งมีต้นตะคร้อใหญ่ ขึ้นอยู่ริมห้วยมีบรรยากาศ ร่มรื่น ต่อมา มีผู้อพยพมาตั้ง ถิ่นฐานบ้านเรือน เพื่อจับจองพื้นที่ทำไร่ และทวีจำนวน มากขึ้นเรื่อย ๆ จนตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า " บ้านสำนัก ตะคร้อ " ขึ้นต่อตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าพื้นที่ ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวงและตำบลบึงปรือ อยู่ห่างไกลจากอำเภอด่านขุนทด จึงเห็นควรจัดตั้งกิ่ง อำเภอขึ้น เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน อำเภอด่านขุนทด ความ เป็นมา

5 ข้อมูล ทั่วไป

6 ข้อมูล ทั่วไป ( ต่อ )

7 สถานะ สุขภาพ

8 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

9

10 ระบบ กล้ามเนื้อ

11 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก ข้อมูล จากทะเบียนราษฎร์ ( ม. ค - ธ. ค.55) มะเร็ง ชราภาพ หัวใจ อุบัติเหตุ ติดเชื้อ

12 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 20 พย. 56

13

14 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

15 อัตรากำลัง เภสัชกร / นักเทคนิคการแพทย์ หมุนเวียน

16 รพสต. วัง ยายทอง พยาบาล 2 คน จพ. สส. 2 คน 1:1,172 รพสต. บึง ปรือ พยาบาลเวช ฯ 1 คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน รพสต. สำนักตะคร้อ / รพเทพารักษ์ พยาบาลเวชฯ 2 คน นวก. 1 คน จพสส. 1 คน รพสต. สะพานหิน พยาบาลเวช ฯ 1 คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน รพสต. หนอง แวง พยาบาลเวชฯ 2 คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน แยกรายสถาน บริการ

17 ผลการดำเนินงาน สาธารณสุข ปี 2556

18 18 โจทย์ ( ปัญหา )  การเข้าถึงบริการไม่เต็ม ร้อย  ระบบส่งต่อไม่เอื้ออาทร  ประชาชนไม่พึ่งตนเอง  รพ. ใหญ่แออัดป่วยจำเป็น เข้าไม่ได้  ปฐมภูมิ ถูกละเลย

19 เป้าหมาย WECANDO รพสต. นสค หญิง มี ครรภ์ pt โรค เรื้อรัง ผู้ พิการ ผู้สูงอ ายุ รวม สำนัก ตะคร้อ หนอง แวง สะพาน หิน บึงปรือ วังยาย ทอง รวม

20 รพ. สต. ชื่อ แพทย์ นสค อส ม หลังคา เรือน ปชก. สัดส่ วน สำนัก ตะคร้อ พญ. ต้อง ตา :12 30 หนอง แวง พญ. จิ ราธิป :15 08 สะพาน หิน พญ. ภัทรพิชชา :63 9 บึงปรือ พญ. ศิริมา :79 8 วังยาย ทอง พญ. ภัทรา นิษฐ์ :11 46 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. อสม.ปชก.) การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. อสม.ปชก.) ภาพรวม 1:863

21 สภา พ ปัจจุ บัน จะ ปรับ ภาพรวมทั้ง อำเภอ 1:836 นสค.: ปชก. รายตำบล

22 รวม 3,632 คน

23 ผลการ ดำเนินงาน

24 NCD(DM/HT) NCD(DM/HT) ผลงาน 30 กย.56 ผลงาน 14,163 คน

25 แบ่ง 3 กลุ่มใหญ่ ปกติ ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ( แบ่ง 4 ระดับ ) กลุ่มป่วย ( แบ่ง 4 ระดับ )

26 ผลการตัด กรอง 1,170 คน 5,847 คน 7,146 คน ข้อมูล ณ 30 กย. 56

27 ยอดผู้ป่วย DM/HT

28 การดูแลรักษา / รับยา ข้อมูล ณ 30 กย. 56

29 ร้อยละของผู้ป่วย DM (15-34 ปี ) ข้อมูล ณ 30 กย. 56

30 ร้อยละของผู้ป่วย DM (35 ปีขึ้นไป ) ข้อมูล ณ 30 กย. 56

31 ร้อยละของผู้ป่วย HT (15-34 ปี ) ข้อมูล ณ 30 กย. 56

32 ร้อยละของผู้ป่วย HT (35 ปีขึ้น ไป ) ข้อมูล ณ 30 กย. 56

33 ระบบ รายงาน ICT

34 CDMA ช่วงแร ก

35 TOT ติดตั้งบนหลังคา สนง. Speed 54.0 Mbps

36 ภาพ กิจกรรม

37 ปัญหา / อุปสรรค

38


ดาวน์โหลด ppt อำเภอ เทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google