งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอ เทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอ เทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอ เทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา

2 อาณาเขต

3 แผนที่

4 อำเภอเทพารักษ์เดิมชื่อ " กิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ " ซึ่ง นาม " สำนักตะคร้อ " นั้นได้มีการเล่าต่อๆ กันมาว่าเป็น " สำนัก " หรือ " ที่พักแรม " ของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา มีทั้งคน เดินทางพวกพรานป่าและขบวนเกวียนหาเก็บของป่า และใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักแรม ซึ่งมีต้นตะคร้อใหญ่ ขึ้นอยู่ริมห้วยมีบรรยากาศ ร่มรื่น ต่อมา มีผู้อพยพมาตั้ง ถิ่นฐานบ้านเรือน เพื่อจับจองพื้นที่ทำไร่ และทวีจำนวน มากขึ้นเรื่อย ๆ จนตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า " บ้านสำนัก ตะคร้อ " ขึ้นต่อตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าพื้นที่ ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวงและตำบลบึงปรือ อยู่ห่างไกลจากอำเภอด่านขุนทด จึงเห็นควรจัดตั้งกิ่ง อำเภอขึ้น เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน อำเภอด่านขุนทด ความ เป็นมา

5 ข้อมูล ทั่วไป

6 ข้อมูล ทั่วไป ( ต่อ )

7 สถานะ สุขภาพ

8 255 3 255 4 255 5 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

9

10 ระบบ กล้ามเนื้อ

11 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก ข้อมูล จากทะเบียนราษฎร์ ( ม. ค - ธ. ค.55) มะเร็ง ชราภาพ หัวใจ อุบัติเหตุ ติดเชื้อ

12 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 20 พย. 56

13

14 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

15 อัตรากำลัง เภสัชกร / นักเทคนิคการแพทย์ หมุนเวียน

16 รพสต. วัง ยายทอง พยาบาล 2 คน จพ. สส. 2 คน 1:1,172 รพสต. บึง ปรือ พยาบาลเวช ฯ 1 คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน รพสต. สำนักตะคร้อ / รพเทพารักษ์ พยาบาลเวชฯ 2 คน นวก. 1 คน จพสส. 1 คน รพสต. สะพานหิน พยาบาลเวช ฯ 1 คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน รพสต. หนอง แวง พยาบาลเวชฯ 2 คน นวก. 1 คน จพสส. 2 คน แยกรายสถาน บริการ

17 ผลการดำเนินงาน สาธารณสุข ปี 2556

18 18 โจทย์ ( ปัญหา )  การเข้าถึงบริการไม่เต็ม ร้อย  ระบบส่งต่อไม่เอื้ออาทร  ประชาชนไม่พึ่งตนเอง  รพ. ใหญ่แออัดป่วยจำเป็น เข้าไม่ได้  ปฐมภูมิ ถูกละเลย

19 เป้าหมาย WECANDO รพสต. นสค0-56-2425-60 หญิง มี ครรภ์ pt โรค เรื้อรัง ผู้ พิการ ผู้สูงอ ายุ รวม สำนัก ตะคร้อ 64651881362712302122974 738 3 หนอง แวง 54282042349817436174945 754 0 สะพาน หิน 4209762119489933254 255 9 บึงปรือ42008461611312651358 319 5 วังยาย ทอง 4310121821148215110611 458 6 รวม3416126749120444811784903142 252 63

20 รพ. สต. ชื่อ แพทย์ นสค อส ม หลังคา เรือน ปชก. สัดส่ วน สำนัก ตะคร้อ พญ. ต้อง ตา 61701657 7383 1:12 30 หนอง แวง พญ. จิ ราธิป 52271695 7540 1:15 08 สะพาน หิน พญ. ภัทรพิชชา 485653 2559 1:63 9 บึงปรือ พญ. ศิริมา 475772 3195 1:79 8 วังยาย ทอง พญ. ภัทรา นิษฐ์ 41171156 4586 1:11 46 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. อสม.ปชก.) การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. อสม.ปชก.) ภาพรวม 1:863

21 สภา พ ปัจจุ บัน จะ ปรับ ภาพรวมทั้ง อำเภอ 1:836 นสค.: ปชก. รายตำบล

22 รวม 3,632 คน

23 ผลการ ดำเนินงาน

24 NCD(DM/HT) NCD(DM/HT) ผลงาน 30 กย.56 ผลงาน 14,163 คน

25 แบ่ง 3 กลุ่มใหญ่ ปกติ ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ( แบ่ง 4 ระดับ ) กลุ่มป่วย ( แบ่ง 4 ระดับ )

26 ผลการตัด กรอง 1,170 คน 5,847 คน 7,146 คน ข้อมูล ณ 30 กย. 56

27 ยอดผู้ป่วย DM/HT

28 การดูแลรักษา / รับยา ข้อมูล ณ 30 กย. 56

29 ร้อยละของผู้ป่วย DM (15-34 ปี ) ข้อมูล ณ 30 กย. 56

30 ร้อยละของผู้ป่วย DM (35 ปีขึ้นไป ) ข้อมูล ณ 30 กย. 56

31 ร้อยละของผู้ป่วย HT (15-34 ปี ) ข้อมูล ณ 30 กย. 56

32 ร้อยละของผู้ป่วย HT (35 ปีขึ้น ไป ) ข้อมูล ณ 30 กย. 56

33 ระบบ รายงาน ICT

34 CDMA ช่วงแร ก

35 TOT ติดตั้งบนหลังคา สนง. Speed 54.0 Mbps

36 ภาพ กิจกรรม

37 ปัญหา / อุปสรรค

38


ดาวน์โหลด ppt อำเภอ เทพารักษ์ คำขวัญ ต้นน้ำลำเชียงไกร พืชไร่มากมี ดอยเจดีย์ศรีสง่า ผาชมภูน่าชม รื่นรมย์ถ้ำเพกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google