งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการ จัดการระบบสุขภาพ เพื่อ มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นองค์กรชั้นนำด้านการ จัดการระบบสุขภาพ เพื่อ มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นองค์กรชั้นนำด้านการ จัดการระบบสุขภาพ เพื่อ มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ

3 1. บูรณาการองค์ประกอบของระบบสุขภาพให้ ประสานเชื่อมโยงกัน 2. พัฒนาองค์กรภายใต้หลักการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 3. บริหารจัดการโดยการใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริง 4. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาระดับมาตรฐานของ ระบบบริการสุขภาพภายในเครือข่าย 5. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ จัดการสุขภาพ

4 รพ. สต. สำนักตะคร้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีหมู่บ้านรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 16 หมู่บ้าน หลังคาเรือน จำนวน 1,635 หลังคา ประชากร 7,119 คน ข้อมูล ทั่วไป ข้อมูล ทั่วไป

5 1. นายวีระ พลเดชผอ. รพ. สต. หนองแวง 2. นายชัยนาจ สอนจะโป๊ะ พยาบาล วิชาชีพ 3. นางสาวรสรินทร์ พันชนะพยาบาล วิชาชีพ 4. นายกฤษณะ พลรัตนโยธินเจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข 5. นางสุชาดา ดวงจันทร์ เจ้า พนักงานสาธารณสุขชุมชน 6. นางนัดดา เหรียญสูงเนินเจ้าพนักงาน ธุรการ 7. นางมัลลิกา สอนสูงเนิน พสอ. 8. นางสุนิสา เชาว์ขุนทด ผสอ. 9. นายอภิรักษ์ อินแก้วพนักงานทั่วไป 10. นางปริศนา ชัยนอกผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย ข้อมูลด้าน บุคลากร ข้อมูลด้าน บุคลากร

6 ความคลอบคลุมการมี หลักประกันสุขภาพ

7 จำนวนผู้มารับ บริการ

8 สาเหตุการป่วย 5 อันดับ แรก ปี 2554

9 โรคเฝ้าระวัง 5 อันดับแรก

10 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 2552-2554 จำแนกตามสถานที่เกิด

11 สถานการณ์ไข้เลือดออก 2552-2554 จำแนกตามระยะเวลาการเกิด

12 สถานการณ์ไข้เลือดออก 2552-2554 จำแนกตามกลุ่มอายุ

13 กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก

14 สถานการณ์โรควัณโรค 2551- ปัจจุบัน ปีคัดกรองผลการตรวจเสมหะหมายเหตุ 25512303 รักษาครบ 25521802 รักษาครบ 25531761 รักษาครบ 25542302 รักษาครบ 25553652 รักษาครบ

15 สถานการณ์โรควัณโรค 2551- ปัจจุบัน

16 เยื่ยมบ้าน ผู้ป่วยวัณโรค

17 โรคเรื้อรัง

18 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ รพ. สต. สำนักตะคร้อ แผนประจำปีงบประมาณ 2555

19 แผนงบการเงิน แผนงบการเงิน รายรับ ( บาท ) ค่ายา 30,000.00 ค่าเงินบริการทางการทางการแพทย์ - รับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,500.00 เงินบริจาค - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,500.00 เงินสนับสนุนจาก อบต. 120,000.00 เงินโอนจาก สสจ. นม./ CUP 3,200,000.00 อื่นๆ - รวมรายรับ 3,357,000.00

20 แผนงบ การเงิน แผนงบ การเงิน รายจ่าย ( บาท ) ค่าลูกจ้างชั่วคราว 670,000.00 ค่าตอบแทน 260,000.00 ค่าใช้สอย 450,000.00 ค่าวัสดุ 100,000.00 ค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 ส่งคืนภาษี 1% 250.00 ค่าสาธารณูปโภค 70,000.00 อื่นๆ ( สมทบเงินประกันสังคมลูกจ้าง ) 35,000.00 ค่าป่วยการ อสม. 1,634,400.00 รวมรายจ่าย 3,269,650.00

21 อัตราส่วนทาง การเงิน อัตราส่วนทาง การเงิน Current Ratio11.43 Quick Ratio10.65 Cash Ratio 9.62 อัตรา กำไรสุทธิ 23.01

22 สถานการณ์ทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน สถานการณ์ทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน เงินสดในมือ 3,980 บาท เงินบำรุง 6,447.46 บาท เงิน UC 1,434,907.45 บาท เงินอุดหนุน 245.76 บาท รวมทั้งหมด 1,445,580.67 บาท

23 แผนงบ ลงทุน แผนงบ ลงทุน

24 แผนพัฒนา บุคลากร แผนพัฒนา บุคลากร ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง งบประมาณ 1 นายวีระ พลเดช นวก. สส. 20,000 2 นายชัยนาจ สอนจะโป๊ะ พยาบาล วิชาชีพ 11,000 3 นางสาวรสรินทร์ พันชนะ พยาบาล วิชาชีพ 23,000 4 นางสาวสุชาดา ดวงจันทร์ จพง. สสช. 12,500 5 นายกฤษณะ พลรัตนโยธิน จพง. ทันตสาธารณสุข 16,000 รวม 93,000

25 สรุปงบประมาณตาม โครงการแผน รพ. สต. โครงการ จำนวน เงิน 1. โครงการป้องกัน / ควบคุมโรคไข้เลือดออก 35,300 2. โครงการป้องกัน / ควบคุมโรคติดต่อ 57,800 3. โครงการคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก 20,000 / มะเร็งเต้านมในสตรี รวม 113,100

26 สรุปงบประมาณตาม โครงการแผนกองทุน โครงการ จำนวนเงิน 1. โครงการถักทอสายใยรักแห่งครอบครัว 20,000 2. โครงการเด็กไทยฟันดี มีแม่ใส่ใจ 18,600 3. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีใน เกษตรกร 24,000 รวม 62,600

27 แผนที่ทำแล้ว ( งบ รพ. สต.) ปีงบประมาณ 2555 แผนที่ทำแล้ว ( งบ รพ. สต.) ปีงบประมาณ 2555 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 23,550 บาท 2. โครงการคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูก / เต้านม 16,260 บาท 3. โครงการป้องกัน / ควบคุมโรคไข้เลือดออก รวม 39,810 บาท

28 แผนที่ทำแล้ว ( งบกองทุนตำบล ) ปีงบประมาณ 2555 - กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ

29 KPI ปีงบประมาณ 2555 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

30 ปัญหาและอุปสรรคในการ ทำงาน 1. ระบบสารสนเทศยังไม่พร้อม 2. จนท. ขาดความรู้ความชำนาญ ระบบสารสนเทศ 3. ลูกจ้างวิชาชีพ ขาดขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน ( ยังไม่ได้รับการบรรจุ )

31


ดาวน์โหลด ppt เป็นองค์กรชั้นนำด้านการ จัดการระบบสุขภาพ เพื่อ มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google