งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากก้าวแรก EWI สู่ การพัฒนางาน จังหวัด นครสวรรค์ ผู้นำเสนอ อารี ฉัตร ชัยรัตนเวช สสจ. นครสวรรค์ รพ. ท่าตะโก รพ. ลาดยาว รพ. สปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากก้าวแรก EWI สู่ การพัฒนางาน จังหวัด นครสวรรค์ ผู้นำเสนอ อารี ฉัตร ชัยรัตนเวช สสจ. นครสวรรค์ รพ. ท่าตะโก รพ. ลาดยาว รพ. สปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากก้าวแรก EWI สู่ การพัฒนางาน จังหวัด นครสวรรค์ ผู้นำเสนอ อารี ฉัตร ชัยรัตนเวช สสจ. นครสวรรค์ รพ. ท่าตะโก รพ. ลาดยาว รพ. สปร.

2 โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดย... คุณธัณย์สิตา อิ่มทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวช ปฎิบัติครอบครัวและชุมชน คุณวรรณลักษณ์ สุประดิษฐ์อาภรณ์ HIV- Coordinator และทีมงาน

3 เกณฑ์ เป้าหมาย เริ่ม ART ปี 2551( กลุ่ม B) เริ่ม ART ก่อนปี 2551( กลุ่ม C) ≥ 90% 81.8 %72.3 % EWI 7 Pill count or standardized adherence measure 7a ร้อยละของผู้ที่รับยาต้านไวรัสติดตาม ในในช่วงเวลาที่กำหนดและพบ Adherence ≥ 100%

4 การทบทวนงานที่ ผ่านมา วิเคราะห์สาเหตุแนวทางแก้ไข - การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ( มี การทำแต่ไม่ได้บันทึก Adherence=0) - ระบบการจ่าย ยา ARV 1 เดือน โดยร้อยละ 25 ของผู้กินยา ARV ในคลินิกเป็น กลุ่มที่ญาติรับยาแทน เนื่องจาก สุขภาพแข็งแรงทำงานต่างจังหวัด ผู้ให้บริการมีโอกาสพบ ผู้กินยา ARV 2-3 ครั้ง / ปี เพื่อมาตรวจ CD4/VL - ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง - ปรับระบบการจ่ายยา ARV 2 เดือน โดยให้ผู้กินยา ARV มารับ บริการด้วยตนเองมากขึ้น ผล ที่ได้ญาติรับแทนลดลงเหลือ ร้อย ละ 6 – 8 - กำหนดรูปแบบการประเมิน Adherence 2 วิธี โดยสัมภาษณ์ และ Visual analogue scale

5

6 เกณฑ์ เป้าหมาย เริ่ม ART ปี 2551( กลุ่ม B) เริ่ม ART ก่อนปี 2551( กลุ่ม C) < 10% 16.7 %4.5 %4.5 % TFI 1 ร้อยละของผู้เริ่มยาต้าน เสียชีวิตในช่วง 12 เดือนแรกหลัง เริ่มยา

7 การทบทวนงานที่ ผ่านมา วิเคราะห์สาเหตุแนวทางแก้ไข - แพทย์ที่ให้การรักษาเปลี่ยนบ่อย ขาดความเข้าใจ พบมีการจ่ายยา ARV โดยไม่ผ่านทีมงานเตรียมความ พร้อม / ประเมินสถานะผู้ป่วย เช่น Admit ป่วยหนัก เป็นต้น - ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ Flow chat

8 โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดย... เภสัชกรฉันทิกา ซื่อตรง นางจุไรรัตน์ ภัทรพงศ์บัณฑิตและทีมงาน

9 Audit OPD card EWI ที่นำมาทบทวน ร่วมกัน เพื่อการ พัฒนาได้แก่ 1. EWI 6 ARV drug supply continuity

10 EWI6b ร้อยละของจำนวนเดือนที่พบว่าไม่มีปัญหาการ ขาดยา first line ARV ตัวใดตัวหนึ่งในปี 2551 เป้าหมาย 100% ผลลัพธ์ที่ได้ 66.7% พราะขาด คราวยา kaletra, RTV ( ใช่ first line ใหม่ ) สาเหตุ มาจากมีการนำยาไปใช้กับเด็กที่ดื้อยาและนำไปใช้ กับโครงการ HITAP ( ทั้งนี้คนไข้ยังมียาใช้อยู่ )

11 Audit OPD card 2.EWI 7 Pill count or standardized adherence measure จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ ประเมินการกินยาอย่าง ต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยที่มีผล adherence = 100 % เป้าหมาย ≥ 90% ผลลัพธ์ที่ได้ 0%...... โอ้แม่เจ้า !

12 การประเมินใช้การ review จาก OPD card แต่ผล adherenc e ประเมินและบันทึกลงในแบบ บันทึกของเภสัชกร แยกตาม visi t เพื่อนำไปคำนวณ adherence ของผู้ป่วยแต่ละปี จึง ไม่มีข้อมูลใน OPD card ดังรูป

13 สาเหตุของปัญหาไม่ได้เขียนให้ชัดเจน ลงใน OPD card ว่า adherence เท่าไหร่ จึงไม่มีผู้ป่วยที่มี adherence = 100% จริงๆ แล้ว adherence100%

14 เภสัชกรเก็บข้อมูลรวมไว้แต่ละ visit แล้วนำมาวิเคราะห์ในรอบปี ข้อเท็จจ ริง

15 การพัฒนางาน... 1. บันทึก adherence….% ลงใน OPD card ให้เรียบร้อย 2. มีการประเมินอย่างน้อย 2 วิธี ได้แก่ Pill count ( ทุกคนต้องนำยาที่ เหลือมาคำนวณหักลบจากยาที่ จ่ายให้คราวก่อน แต่โดยมาก ต้องเหลือแค่ 1 dose ตอนเย็น ) Log book ( รายใหม่ อ่านออก เขียนได้ ) Visual analog scale ( อ่านไม่ ออก เขียนไม่ได้ ) Self report ( ต้องมีผู้ช่วยเก็บ ข้อมูล )

16 ลืมเขียนวิธีการประเมิน (pill count) Audit คราวหน้าคงไม่ได้คะแนนอีก มีกระบวนการ PDCA

17 ตรงนี้คือ pill count และสัมภาษณ์และทำการเขียน % Adherence กำกับ

18 ไปทำตรายางมา ให้ดูง่ายขึ้น สัมภา ษณ์ Pill count

19 เภสัชกรเตรียมยาล่วงหน้าตามรายชื่อ ผู้ป่วย นับจำนวนยามาตามจำนวนวัน ยามี เหลือไม่เกิน 1 dose

20 ให้ผู้ป่วยนับยาก่อนกลับว่าให้ไปครบ ไม่ขาด ไม่เกิน

21 ก้าวต่อไป ของ EWI สสจ. นครสวรรค์ รูปแบบการ ทำงาน กฎ 2 “ ล ” - เล็ก ๆ - แลกเปลี่ยน แบบมีพี่ เลี้ยง รพ. ท่าตะโก รพ. ลาดยาว รพ. สปร. รพ. พยุหะคีรี รพ. บรรพตพิสัย รพ. โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

22 รพ. นำร่อง นำเสนอข้อมูล EWI ต่อคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพฯ ที่ผ่านมาเรา ทำอะไร อย่างไร

23 ทีมเภสัชกรแลกเปลี่ยนแนวทาง การประเมิน Adherence

24 สิ่งที่พัฒนาต่อ รพ. นำร่อง EWI และ รพ. ขยายในปี 2555 - เชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายวงไปยัง รพ. เครือข่าย ( กิจกรรมนี้จะไม่ดำเนินการหากซ้ำซ้อนกับ สคร.8)

25 ขอขอบคุณเบื้องหลังคนสร้างงานทุกๆ ท่าน ที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมด จบแล้วคะ HIV-Coordinator แกนนำจิตอาสา MCH - AIDS เภสัชกร สอวพ. TUC สคร. 8. ศอ. 8. สปสช. ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt จากก้าวแรก EWI สู่ การพัฒนางาน จังหวัด นครสวรรค์ ผู้นำเสนอ อารี ฉัตร ชัยรัตนเวช สสจ. นครสวรรค์ รพ. ท่าตะโก รพ. ลาดยาว รพ. สปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google