งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

2 รัฐ องค์กรปกครอง ท้องถิ่น ม.290 ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ม.46 องค์การอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา ม.56 ประชาชน ม.59 รัฐธรรมนูญ พ. ศ.2540 บัญญัติให้ กลุ่มต่างๆ ร่วมกันดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

3 การมีสุขภาพแข็งแรง (Health) ร่างกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health) สังคม (Social Health) ปัญญา/จิตวิญญาณ (Spiritual Health) การมีสุขภาพแข็งแรง (Health) ร่างกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health) สังคม (Social Health) ปัญญา/จิตวิญญาณ (Spiritual Health) ความหมายสุขภาพ

4 ความหมายของสิ่งแวดล้อม สิ่งต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่ อยู่รอบ ๆ มนุษย์ทั้งที่ดีและไม่ดี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542)

5 สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม การกระทำโดยตรงของมนุษย์ การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี การเพิ่มจำนวนของประชากร

6 หลักการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การระดมความมีส่วนร่วม การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ การจัดหรืออำนวยความสะดวก การให้การศึกษากับประชาชน การใช้มาตรการทางกฎหมาย

7 การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ค้นหาปัญหาที่ เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ จากข้อมูลการ เฝ้าระวั ง จัดหาแนวทางคู่มือ เกณฑ์ กำหนดมาตรการ มาตรฐานงาน ต่างๆภายใต้กฎหมาย สาธารณสุข &กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ การดำเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รับรองมาตรฐาน คุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม& คุณภาพชีวิต จัดระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล& จัดระบบการ เฝ้าระวังต่อเนื่อง พัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม & ถ่ายทอดสู่ เครือข่าย / ชุมชน / ท้องถิ่น องค์กรภายใต้กลยุทธ์ เมืองน่าอยู่ 25

8 - มลพิษทางน้ำ - อากาศเสีย - มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม - เขตอนุรักษ์ / ควบคุมมลพิษ - ที่ดิน - แร่ธาติ - แม่น้ำ ลำ คลอง - ป่าไม้ - พลังงาน - อากาศ - สัตว์ ป่า - ฯลฯ ทรัพยากรธร รมชาติ - สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช - ปุ๋ยเคมี / ปุ๋ย ชีวภาพ การผลิต ภาค การเกษตร กรรม การผลิต ภาค อุตสาหกร รม ธุรกิจ ภาค บริการ กิจการ SME. กิจการใน ชุมชน การ เพาะปลูก การปศุ สัตว์ - น้ำเสีย / มูล สัตว์ - สัตว์พาหะ นำโรค - มลพิษทางน้ำ - อากาศเสีย - กากของเสีย – สิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ฝุ่น ละออง เสียง แสง รังสี ความร้อน ความสั่นสะเทือน ฯลฯ ผลกระทบ ต่อ คุณภาพ สวล. ทำล าย สภา พ แวด ล้อม ใน การ ทำงา น สภาพแวดล้อมของชุมชน / บริเวณที่หรือทาง สาธารณะ การจรา จร การสร้าง อาคาร ตลาด / ร้านอาหา ร หาบเร่ / แผงลอย โรงพย าบาล โรงเรี ยน สุขภาพ ประชา ชน กิจการ อื่นๆ กระทรว ง ทรัพยา กรฯ ( พรบ. สว ล.) I - มาตรฐา น สิ่งแวดล้ อม กระทรว ง อุตสาห กรรม ( พรบ. โรงงงาน - มาตรฐาน น้ำ / อากาศ เสีย กระทรว ง แรงงาน ( พรบ. คุ้มครอง แรงงาน ) - สวัสดิการ / สภาพแวด ล้อมใน การ ทำงาน กระทรวง สาธารณสุข ( พรบ. สธ. / พรบ. อาหาร / พรบ. โรคติดต่อ พรบ. สถานพยาบาล ) อป ท. กระทรวง เกษตร ( พรบ. วัตถุอันตรา / พรบ. ฆ่าจำหน่าย เนื้อสัตว์ / พรบ. โรคระบาดสัตว์ ) - มาตรฐาน สารเคมี อันตราย - มาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ / ที่พัก / กระทรวงมห าดไทย ( พรบ. อาคาร / พรบ. ผังเมือง / พรบ. รักษาฯ / อป ท. กรมขนส่ง ทางบก / สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ ( พรบ. ขนส่งฯ / จราจร )

9 งานอนามัย สิ่งแวดล้อม 17 เรื่อง งาน ตาม กม. ส ธ. งานตาม กม. สวล. อื่นๆ งาน นอก เหนือ กม. Positioning ของกรมอนามัย Devel oper Facilit ator Coordi nator กลไก พรบ. สธ. อปท. + สสจ.( ภูมิภาค ) Supportive Env. For H. กลไก HIA. ภาคี ( กระทรวงอื่น ) จัดการให้ชุมชน / เมือง / ประชาชน อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี บทบาทของภาคีในขอบเขตงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ใช้ พรบ. สธ. เป็น เครื่องมือ ชี้แนะ นำเสนอ กรณี ปัญหา ที่ เกิดขึ้น ใน อนาค ต สร้าง องค์ ความรู้ 1 3 2

10 หนทางสู่..เมืองน่าอยู่ การทำ… “เมืองน่าอยู่” คือ การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สร้างความมั่นคงและ สภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้ประชาชนอยู่ดีมี สุข โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มุ่ง ให้เกิดบูรณาการ เกิดความสมดุลในทุกด้านและ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

11 สุขภาพกับเมืองน่าอยู่ แนวคิด – เป็นการพัฒนารูปแบบสุขภาพเชิงบวก (Positive Model of Health) – เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพ(Ecological Model of Health) กลยุทธ์ – มุ่งเน้นที่กระบวนการ(Focus on Process) – สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ(Healthy Public Policy) – สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน(Community Empowerment)

12 “ การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม ” การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มที่คน ต้องร่วมคิด ร่วมทำ

13 เกณฑ์ด้านกระบวนการ 5 ข้อ 1. อ. ป. ท. มีนโยบายและแผนดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ด้านสุขภาพ 2. จ. น. ท. ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพได้รับการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หรือกฎหมายสาธารณสุข 3. ภาคีเครือข่าย หรือผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน 4. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการศึกษาดูงาน 5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

14 เกณฑ์ด้าน ผลสัมฤทธิ์ 1. ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ 1) ตลาดสดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 70% 2) ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน CFGT 70% 3) ระบบประปาในชุมชนได้มาตรฐานประปาดื่มได้ 100% 2. การจัดการของเสียชุมชน 4) มูลฝอยทั่วไป มีระบบจัดการตามหลักสุขาภิบาล 5) รถดูดส้วมมีการควบคุม มีระบบขนถ่ายและกำจัดที่ถูก สุขลักษณะ 6) ส้วมสาธารณะใน วัด ปั๊มน้ำมัน ร. พ. โรงเรียน ได้มาตรฐาน HAS

15 เกณฑ์ด้าน ผลสัมฤทธิ์ 3. การคุ้มครองสุขภาพด้วยมาตรการ กฎหมายสาธารณสุข 7) มีการออกเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ อ. บ. ต. อย่าง น้อย 2 เรื่อง 8) มีระบบการจัดการเหตุรำคาญ และหากมีเหตุรำคาญ สามารถแก้ไขได้มากกว่า 60% ของเรื่องทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google