งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยในอัตรา ขึ้นควบคุมทาง ยุทธการ กอ. รมน. ภาค ๔ สน. ๖๓, ๒๔๗ ( - ๑, ๐๒๕ ) ส่วนบังคับ บัญชา ๒๑๐ บค. ๑๕๒ นผ. ๒๘๐ บป. ๑๓ ๗ มศ. ๒๒ ๘ ปช. ๓๐ ปส. ๔๘ ขว. ๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยในอัตรา ขึ้นควบคุมทาง ยุทธการ กอ. รมน. ภาค ๔ สน. ๖๓, ๒๔๗ ( - ๑, ๐๒๕ ) ส่วนบังคับ บัญชา ๒๑๐ บค. ๑๕๒ นผ. ๒๘๐ บป. ๑๓ ๗ มศ. ๒๒ ๘ ปช. ๓๐ ปส. ๔๘ ขว. ๔๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยในอัตรา ขึ้นควบคุมทาง ยุทธการ กอ. รมน. ภาค ๔ สน. ๖๓, ๒๔๗ ( - ๑, ๐๒๕ ) ส่วนบังคับ บัญชา ๒๑๐ บค. ๑๕๒ นผ. ๒๘๐ บป. ๑๓ ๗ มศ. ๒๒ ๘ ปช. ๓๐ ปส. ๔๘ ขว. ๔๙ ศูนย์ สันติสุข ๘๕๐ ศขก. จช ต. ๘๖๖ กกล. ตร. จชต. ๑๖, ๖๓๘ สสส. ๓๘๖ สฝร. ๑๕๘ สปพ. ๓๖๘ อกส. ๒๘๘ กกล. ตร. ย. ล. ๓, ๐๔๐ กกล. ตร. ป. น. ๓, ๑๕๑ กกล. ตร. ส. ข. ( ๔อ.) ๑, ๐๒๘ ตชด. จชต. ๔, ๐๗๔ กกล. ตร. น. ธ. ๓, ๔๗๒ ตร. จชต. ๔๒๘ ศนต. จชต. ๒๓๐ ปปง. ๑๕ กกล. ทหาร ๓๓, ๗๓ ๘ ฉก. อโณทัย ๑, ๕๕๑ ชุด. ช. ตรวจ ค้น ๕๑ ๒๗ ศกบ. อโณทัย ๒๒๒ บทบ. อโณทัย ๑๖๖ ร้อย. สห. สนาม ๖๙ มว. สท. อโณทัย ๑๕๘ ทลร. อโณทัย ๑๕๔ บก. ฉก. อโณทัย ๖๗ ร้อย. ร. อโณทัย ๕๐๑ ร้อย. ลว. ไกล ๕๑ ๖๔ ชฝอ. ๘๕ กอ. รมน. จว. ย. ล. ๒, ๑๕๕ กอ. รมน. จว. ป. น. ๒, ๒๘๓ กอ. รมน. จว. น. ธ. ๒, ๘๒๕ กอ. รมน. จว. ส. ข. ๗๑๕ ร้อย. อส. รถไฟ ๒๖๐ ฝ่ายพล เรือน ๘, ๒๓๘ ช. จชต. ๓๔๐ ศปพร. ๒๐๑ สนภ. ๔ สน. ๕๕๐ ศบชต. ๔๑ ส่วนการ พัฒนา ๑, ๗๓๓ ที่ปรึกษา ๕๐ ฉก. นย. ภต. ๖๐๑ กกล. ทพ. จช ต. ๑๔, ๕๔๒ ฉก. ทพ. ๑๓, ๘๐ ๗ บก. กกล. ทพ. จช ต. ๖๔ มว. ทพ. หญิง ๖๗๑ กกล. ทอ. ฉก. ๙ ๓๙๔ ทรภ. ๒ สน. ๓๒๓ กำลังตาม สถานการ ณ์ ๘๒๖ ฉก. ยะลา ๓, ๔๑๕ ฉก. ปัตตานี ๒, ๔๙๓ ฉก. นราธิวาส ๓, ๘๙๕ ฉก. สงขลา ๓๔๐ ฉก. นย. ท ร. ๒, ๗๕๗ ฉก. พล. ร. ๑๕ ๒, ๔๒๖ ผนวก ก ( ร่าง ) ผังโครงสร้าง การจัดปี ๒๕๕๕ ชุด ขส. ซบร. บ. ทบ. ๓๘

3 หน่วยในอัตรา ขึ้นควบคุมทาง ยุทธการ กอ. รมน. ภาค ๔ สน. ๖๓, ๒๔๗ ( - ๑, ๐๒๕ ) ส่วนบังคับ บัญชา ๒๑๐ บค. ๑๕๒ นผ. ๒๘๐ บป. ๑๓ ๗ มศ. ๒๒ ๘ ปช. ๓๐ ปส. ๔๘ ขว. ๔๙ ศูนย์ สันติสุข ๘๕๐ ศขก. จช ต. ๘๖๖ กกล. ตร. จชต. ๑๖, ๖๓๘ สสส. ๓๘๖ สฝร. ๑๕๘ สปพ. ๓๖๘ อกส. ๒๘๘ กกล. ตร. ย. ล. ๓, ๐๔๐ กกล. ตร. ป. น. ๓, ๑๕๑ กกล. ตร. ส. ข. ( ๔อ.) ๑, ๐๒๘ ตชด. จชต. ๔, ๐๗๔ กกล. ตร. น. ธ. ๓, ๔๗๒ ตร. จชต. ๔๒๘ ศนต. จชต. ๒๓๐ ปปง. ๑๕ กกล. ทหาร ๓๓, ๗๓ ๘ ฉก. อโณทัย ๑, ๕๕๑ ชุด. ช. ตรวจ ค้น ๕๑ ๒๗ ศกบ. อโณทัย ๒๒๒ บทบ. อโณทัย ๑๖๖ ร้อย. สห. สนาม ๖๙ มว. สท. อโณทัย ๑๕๘ ทลร. อโณทัย ๑๕๔ บก. ฉก. อโณทัย ๖๗ ร้อย. ร. อโณทัย ๕๐๑ ร้อย. ลว. ไกล ๕๑ ๖๔ ชฝอ. ๘๕ กอ. รมน. จว. ย. ล. ๒, ๑๕๕ กอ. รมน. จว. ป. น. ๒, ๒๘๓ กอ. รมน. จว. น. ธ. ๒, ๘๒๕ กอ. รมน. จว. ส. ข. ๗๑๕ ร้อย. อส. รถไฟ ๒๖๐ ฝ่ายพล เรือน ๘, ๒๓๘ ช. จชต. ๓๔๐ ศปพร. ๒๐๑ สนภ. ๔ สน. ๕๕๐ ศบชต. ๔๑ ส่วนการ พัฒนา ๑, ๗๓๓ ที่ปรึกษา ๕๐ ฉก. นย. ภต. ๖๐๑ กกล. ทพ. จช ต. ๑๔, ๕๔๒ ฉก. ทพ. ๑๓, ๘๐ ๗ บก. กกล. ทพ. จช ต. ๖๔ มว. ทพ. หญิง ๖๗๑ กกล. ทอ. ฉก. ๙ ๓๙๔ ทรภ. ๒ สน. ๓๒๓ กำลังตาม สถานการ ณ์ ๘๒๖ ฉก. ยะลา ๓, ๔๑๕ ฉก. ปัตตานี ๒, ๔๙๓ ฉก. นราธิวาส ๓, ๘๙๕ ฉก. สงขลา ๓๔๐ ฉก. นย. ท ร. ๒, ๗๕๗ ฉก. พล. ร. ๑๕ ๒, ๔๒๖ ชุด ขส. ซบร. บ. ทบ. ๓๘

4 หน่วยในอัตรา หน่วยหน่วยขึ้นควบคุม ทางยุทธการ หน่วยประสานงานด้าน การข่าว ศขก. จชต. ( ๘๖๖ ) ขกท. สน. จชต. ( ๓๓๙ ) หน่วย ประสานงาน ด้านการข่าว ๙ หน่วย หน่วยข่าว ส่วนกลาง ในพื้นที่ จชต. ( ๒๔๐ ) กธก./ สน. ศขก. จชต. ( ๒๐ ) ผงป./ กง. ศขก. จชต. ( ๑๑ ) กนผ. ศขก. จชต. ( ๑๖ ) ศขม. ศขก. จชต. ( ๑๘ ) ส่วนกลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ( ๖๕ ) สำนักงาน ผู้บังคับบัญชา ( ๑๗ ) สำนักงานที่ ปรึกษา ( ๕ ) ศตก. ศขก. จชต. ( ๘๐ ) ส่วนบังคับบัญชา ( ๒๒ ) กองคณะทำงาน พิเศษ ( ๖๕ ) แผนกรวบรวมและ กระจายข่าวสาร / ข่าวกรอง ( ๔ ) แผนกข่าวกรองการ แจ้งเตือน ( ๕ ) แผนกงาน ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา จชต. ( ๕ ) แผนกวิเคราะห์และผลิต ข่าวกรอง ( ๙ ) กองรวบรวมข่าวสาร และ ผลิตข่าวกรอง ( ๕๕ ) แผนกบริหารและ สนับสนุน ( ๖ ) แผนกติดตาม สถานการณ์และ ตรวจสอบความ เคลื่อนไหว ( ๗ ) แผนกทำเนียบ กำลังรบ ( ๕ ) แผนกสรุป สถานการณ์ ตามห้วงระยะเวลา ( ๕ ) แผนกสถิติข้อมูล และ ระบบ วิเคราะห์ ( ๕ ) แผนกต่อต้านข่าว กรอง ( ๔ )

5 ชปข. สนต. ฉก. พัน. ร. ขว. กอ. รมน. ภาค ๔ สน. สธ. ๒ ฝอ. ๒ MINI UAV ชฝ ต. ชปข. สนต. ฉก. พัน. ร. ขก ส.

6 ศปป. ๕, กอ. รมน., ศปก. ทบ. ศปป. ๕, กอ. รมน., ศปก. ทบ. กอ. รมน. ภาค ๔ สน. ฉก. หมายเลข ๒ ตัว ฉก. พัน. ร./ ฉก. ทพ. ฉก. หมายเลข ๒ ตัว ฉก. พัน. ร./ ฉก. ทพ. ฉก. พล. ร. ๑๕ ฉก. จังหวัด กกล. ทพ. จชต. ฉก. พล. ร. ๑๕ ฉก. จังหวัด กกล. ทพ. จชต. หมายเหตุ ๑. หขส., คำสั่ง - คำขอ ข่าวสาร - ข่าวกรอง ๒. สายการรายงาน ข่าวสาร - ข่าวกรอง ๓. หน่วยระดับตั้งแต่หน่วยแยก ขกท., ฉก. หมายเลข ๒ ตัวขึ้นไป รายงานผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ซึ่งจะทำให้รับทราบข่าวสาร - ข่าวกรอง พร้อมกันทุกหน่วย หมายเหตุ ๑. หขส., คำสั่ง - คำขอ ข่าวสาร - ข่าวกรอง ๒. สายการรายงาน ข่าวสาร - ข่าวกรอง ๓. หน่วยระดับตั้งแต่หน่วยแยก ขกท., ฉก. หมายเลข ๒ ตัวขึ้นไป รายงานผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ซึ่งจะทำให้รับทราบข่าวสาร - ข่าวกรอง พร้อมกันทุกหน่วย ชปข., ขกส., นฝด., Mini UAV ชุดปฏิบัติการข่าว พิเศษ ชปข., ขกส., นฝด., Mini UAV ชุดปฏิบัติการข่าว พิเศษ หน่ว ยต้น สังกั ด ศขก. จชต. หน่วยแยก ขกท. พล. ร. ๑๕ สนต. ฉก. จังหวัด หน่ว ยต้น สังกั ด ขกท. สน. จชต.

7

8

9 จะนะ เทพา สะบ้าย้อย ยะหา กาบัง หนองจิก โคกโพธิ์ เมืองปัตตานี ยะหริ่งปะนาเระ มายอ ไม้แก่น กะพ้อ รามัน กรงปินัง บันนังสตา รือเสาะ บาเจาะ ยี่งอ ธารโต ศรีสาคร ระแงะ จะแนะ เบตง สุคิรินแว้ง ตากใบ สุไหงโก - ลก แม่ลาน เมืองยะลา นาทวี เมืองนราธิวาส สายบุรี ยะรัง ทุ่งยางแดง สุไหงปาดี เจาะไอร้อง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยในอัตรา ขึ้นควบคุมทาง ยุทธการ กอ. รมน. ภาค ๔ สน. ๖๓, ๒๔๗ ( - ๑, ๐๒๕ ) ส่วนบังคับ บัญชา ๒๑๐ บค. ๑๕๒ นผ. ๒๘๐ บป. ๑๓ ๗ มศ. ๒๒ ๘ ปช. ๓๐ ปส. ๔๘ ขว. ๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google