งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) 4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ระดับของข้อมูลจากการวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) 4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ระดับของข้อมูลจากการวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) 4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ระดับของข้อมูลจากการวัด แบ่ง ได้ 4 ประเภท ดังนี้ ทบทวน

2 ข้อมูลในระดับนี้เป็นเพียงการระบุ ชื่อหรือจำแนกชนิดของสิ่งของ ต่างๆ อาจเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ก็ได้ - มาตรานามบัญญัติที่เป็นตัวเลข เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บ้าน หมายเลขสายรถเมล์ เป็นต้น

3 - มาตรานามบัญญัติที่เป็นตัวอักษร เช่น ศาสนา ( พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ) อาชีพ ( รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ค้าขายฯ ) เพศ ( ชาย หญิง )

4 แสดงถึงปริมาณมากน้อยของคุณ ลักษณสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในรูปของลำดับที่ การจัดลำดับอาจใช้ลักษณะ มาก - น้อย สูง - ต่ำ ดี - ไม่ดีกว่ากันซึ่งผลการวัดจะ เป็นตัวแสดงลำดับที่ เริ่มจาก 1 2 3 4 ฯ ) มีข้อสังเกตที่สำคัญ คือ ไม่สามารถ ระบุช่วงห่างของลำดับที่ได้ เช่น ความ พึงพอใจต่อการสอน ( มาก ปานกลาง น้อย ) ผลการประกวดผลไม้ ( รางวัลที่ 1 2 และ 3 )

5 เป็นการกำหนดตัวเลขแทน ปริมาณให้กับคุณลักษณะของสิ่ง ต่าง ๆ สามารถระบุความแตกต่าง ของ ข้อมูลได้ เนื่องจากมีช่วงห่างของ สเกลเท่ากัน ข้อสังเกตที่สำคัญ คือ ข้อมูล ระดับนี้เป็นศูนย์สมมุติ เช่น ความพึงพอใจ คะแนนสอบ ( แปรค่าออกเป็น 0-…… คะแนน ) อุณหภูมิ

6 เป็นมาตราระดับสูงสุดที่มี คุณสมบัติต่างๆเหมือนกับมาตรา อันตรภาค และเป็นข้อมูลที่มีศูนย์ แท้ เช่น มีเงิน 0 บาท หมายความ ว่า ไม่มีเงินเลย มีบุตร 0 คน หมายความว่า ไม่มีบุตรเลย เป็นจำนวนที่แทนปริมาณที่แท้จริง เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รายได้ จำนวนคนที่มาเรียน จำนวนต้นไม้ในสวน เป็นต้น

7 ระดับ ข้อมูล ตัวอย่างการวัด Ratio Interval Ordinal Nominal ตัวอย่างการวัด มาตราต่างๆ ความสูง น้ำหนัก เวลา วันในปฏิทิน ระดับอุณหภูมิ ยศทางทหาร ผลการ ประกวดนางงาม สีตา เชื้อชาติ สถานภาพสมรส เลขทะเบียนรถ

8 ระดับ ข้อมูล ตัวอย่างสถิติต่างๆ ที่เหมาะสม การทดสอบนัยสำคัญ ที่เหมาะสม นาม บัญญัติ Nomin al เรียง อันดับ Ordina l อันตร ภาค Interv al อัตราส่ว น Ratio ระดับข้อมูลและสถิติที่เหมาะสม ฐานนิยม การแจกแจง ความถี่ Contingency coefficient Nonparamet ric statistical test มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ Rank correlation Nonparametric statistical test มัชฌิมเลขคณิต ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน Pearson product- moment correlation Parametric statistical test ใช้สถิติได้ทุกตัว ใช้ได้ทุกชนิด

9 ทบทวนระดับการวัดตัวแปร ๑.จำนวนหนังสือในห้องสมุด (0-… เล่ม ) ๒.ประเภทของหนังสือในห้องสมุด ( นว นิยาย ตำรา วารสาร ) ๓.ความพึงพอใจต่อการเรียน ( พึงพอใจ มาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย ) ๔.ความพึงพอใจต่อการเรียน (0-10 คะแนน ) ๕.ประสบการณ์ทำงาน (0-…. ปี ) ๖.ประสบการณ์ทำงาน ( มาก ปานกลาง น้อย ) ๗.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ๘.รายได้ต่อเดือน (0-……. บาท )


ดาวน์โหลด ppt 1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale) 4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ระดับของข้อมูลจากการวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google