งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดผล (Measuremen t) กระบวนการในการกำหนด คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการ วัดในเชิงปริมาณ โดยผลการ วัดจะแสดงออกในรูปจำนวน หรือตัวเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดผล (Measuremen t) กระบวนการในการกำหนด คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการ วัดในเชิงปริมาณ โดยผลการ วัดจะแสดงออกในรูปจำนวน หรือตัวเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดผล (Measuremen t) กระบวนการในการกำหนด คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการ วัดในเชิงปริมาณ โดยผลการ วัดจะแสดงออกในรูปจำนวน หรือตัวเลข

2 สิ่งที่ ต้องการวัด ผล การ วัด เครื่องมือ / วิธีการ ที่ยอมรับ ร่วมกัน

3 ประเภทของการ วัดผล การวัดผลด้านกายภาพ (Physical Measurement) การวัดผลด้านจิตวิทยา (psychological Measurement)

4 การประเมินผล (Evaluation) การตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ซึ่ง บางครั้งอาจพิจารณาจากผล ที่ได้จากการวัดเท่านั้น แต่ส่วนมากจะ ตัดสินคุณค่าของสิ่ง ต่างๆ ประกอบกับหลักฐานด้านอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง และรวมถึง การใช้วิจารณญาณและความรู้สึกนึก คิดของผู้ประเมิน ประกอบในการตัดสินใจด้วย

5 ข้อมูลจาก การวัด ข้อมูลเชิง คุณภาพ เกณฑ์ / มาตรฐ าน ผล การ ประเ มิน ตัดสิน ปรับปรุง

6 ประเภทของการ ประเมินผล 1. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion - Referenced Evaluation) 2. การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm -Referenced Evaluation) 3. การประเมินผลแบบอิงตนเอง (Self - Referenced Evaluation)

7 จุดมุ่งหมายของการประเมินผล การศึกษา 1. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน 2. เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของ ผู้เรียน 3. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 4. เพื่อวินิจฉัย 5. เพื่อตัดสินผลการเรียน

8 จุดมุ่งหมายของการประเมินผล การศึกษา 6. เพื่อจัดตำแหน่ง 7. เพื่อตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน 8. เพื่อพยากรณ์

9 ปรัชญาของการวัดและ ประเมินผลการศึกษา “Evaluation is not to prove, but to improve”

10 หลักการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 1. การวัดและประเมินผลต้องตรง กับจุดมุ่งหมาย 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ ประเมินผลต้องมีคุณภาพ 3. การวัดและประเมินผลต้อง คำนึงถึงความยุติธรรม 4. การแปลผลของการวัดและ ประเมินผลต้องถูกต้อง 5. ต้องใช้ผลการวัดและประเมินผล ให้คุ้มค่า

11 ธรรมชาติของการวัดและ ประเมินผลการศึกษา การวัดผลการศึกษาเป็นการ วัดทางอ้อม การวัดผลการศึกษาเป็นการ วัดที่ไม่สมบูรณ์ การวัดผลการศึกษาเป็นการ วัดเชิงสัมพัทธ์ การวัดและประเมินผล การศึกษาเป็นกระบวนการที่มี ความคลาดเคลื่อน

12 ขั้นตอนการวัดและ ประเมินผล การกำหนดจุดประสงค์เชิง พฤติกรรมของการเรียนรู้ ในด้าน ที่จะมุ่งวัด การกำหนดวิธีการวัดผล การเลือก / สร้างเครื่องมือการ วัดผล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารการวัดผล การตัดสินค่าจากผลการวัด การให้ผลป้อนกลับจากการวัดและ ประเมินผล

13 ประโยชน์ของการวัดและ ประเมินผลการศึกษา ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง งานแนะแนว การบริหารการศึกษา การวิจัยการศึกษา

14 พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 มาตรา 22 : การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ได้ และ ถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด กระบวนการ จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

15 พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ พ. ศ.2542 มาตรา 28 : หลักสูตรการศึกษา ต้องมีลักษณะหลากหลาย สาระ ของหลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาคน ให้มีความสามารถ มีความ สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

16 มาตรา 24 : จัดเนื้อหาสาระและ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการ ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหา จัดกิจรรมให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก ปฏิบัติ ผสมผสานสาระความรู้ด้าน ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ เรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้ เกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่โดย ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ

17 พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 มาตรา 26 : สถานศึกษาจัดการ ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา จาก พัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ ทดสอบ ควบคู่ไปใน กระบวนการเรียนการสอน

18 เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ (O) การเรียนการสอน (L) การประเมินผล (E) หลักสูตร

19 ความหมายของคำใน กระบวนการจัดการศึกษา - หลักสูตร - วัตถุประสงค์ - การจัดการเรียน การสอน - การประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การวัดผล (Measuremen t) กระบวนการในการกำหนด คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการ วัดในเชิงปริมาณ โดยผลการ วัดจะแสดงออกในรูปจำนวน หรือตัวเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google