งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Financing Health promotion Experiences from Thai Health Promotion Foundation Supreda Adulyanon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Financing Health promotion Experiences from Thai Health Promotion Foundation Supreda Adulyanon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Financing Health promotion Experiences from Thai Health Promotion Foundation Supreda Adulyanon

2 Health Promotion Finance  Health Promotion: current concept  Differences from other health care finance  Establishment HP financing mechanism : utilizing earmarked sin-tax : utilizing earmarked sin-tax

3  Macro Financial Figure (2008)  GDP 240 Billion $, 3,800 $ per capita  Health Expenditure 6.1(3.5)% of GDP (8.4 – 14.6 Billion $)  Total Gov. Budget 52.8 Billion $  Gov. Health Budget >10% of Gov. Budget  MoPH 2008 4,300 Million $(8.5%) MoPH 2,000 Million $ UC Fund 2,300 Million $ TTM Fund 4.3 Million $ Emergency Fund 11.1 Million $  Thai Health Fund 75 Million $

4 The proportion of different types of national health expenditure in 2005

5 Two kinds of HP Finance  HPF as the activator  HPF as the preventive and promotive care provision

6 Two kinds of HP Finance  HPF as the activator - create and coordinate HP activities of related sectors - create and coordinate HP activities of related sectors - social determinants approach - social determinants approach - activated mostly through policy advocacy and social mobilization - activated mostly through policy advocacy and social mobilization  HPF as the preventive and promotive care provision

7 Two kinds of HP Finance  HPF as the activator  HPF as the preventive and promotive care provision - Focus on services to individual or group or communities - Focus on services to individual or group or communities - Mostly are vertical activities/ within health service sectors - Mostly are vertical activities/ within health service sectors

8 พลวัต ความเชื่อมโยงและพลวัตเกี่ยวกับสุขภาพ กรรมพันธุ์ พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ วิถีชีวิต ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม กายภาพ / ชีวภาพ เศรษฐกิจ / การเมือง วัฒนธรรม / ศาสนา ประชากร / การศึกษา ความมั่นคง การสื่อสาร / คมนาคม เทคโนโลยี / องค์ความรู้ ระบบบริการ สุขภาพ ระบบบริการ สุขภาพ คุณภาพ / ประสิทธิภาพ ผู้จัด / ผู้จ่าย ความครอบคลุม / เสมอภาค ประเภท / ระดับบริการ สุขภาพ

9 Curative medicine Individual behavioral change Socio-culturalmedicine Advancing Steps in the History of Prevention of Illness: From Curative Medicine to Cultural Medicine Pre-curative screening

10 การส่งเสริมสุขภาพ แนวใหม่ การส่งเสริมสุขภาพ แนวใหม่ เป็นกระบวนการ เคลื่อนไหวทางสังคม มุ่งที่สุขภาพของ ประชากร / ชุมชน เป็นความรับผิดชอบ ร่วมกันของสังคม เน้นปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม ใช้กลบุทธ 5 ประการตาม กฏบัตรออตตาวา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชน และการเสริมสร้างอำนาจ / ศักยภาพ ของปัจเจกบุคคลและ ชุมชน การส่งเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิม การส่งเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิมเป็นบริการที่จัดโดยองค์กรสุขภาพมุ่งที่สุขภาพส่วนบุคคลเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลเน้นที่ปัจจัยทางพฤติกรรรมส่วนบุคคล ใช้การให้ข้อมูล ข่าวสารและสุขศึกษา ส่งเสริมความรู้, เจตคติ และทักษะของ ปัจเจกบุคคล สุรเกียรติ อาชานุ ภาพ, 2541

11 Optimal health พัฒนาสู่สุขภาพดี เปลี่ยนแปลงสังคม / ชุมชน ยกระดับคุณภาพ ชีวิต ขจัดปัจจัยเสี่ยง วินิจฉัยในระยะ เริ่มแรก และรักษาทันที ฟื้นฟูสภาพพิการ Minimal disease ลดโรค การป้องกันโรค ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ การส่งเสริม สุขภาพ ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ Brown,19 89

12 Optimal health พัฒนาสู่สุขภาพดี เปลี่ยนแปลงสังคม / ชุมชน ยกระดับคุณภาพ ชีวิต ขจัดปัจจัยเสี่ยง วินิจฉัยในระยะ เริ่มแรก และรักษาทันที ฟื้นฟูสภาพพิการ Minimal disease ลดโรค การป้องกันโรค ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ การส่งเสริม สุขภาพ ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ เน้นที่โรค medical field เน้นที่สุขภาพ health field

13 การเพิ่มสมรรถนะของประชาชนให้สามารถบรรลุ ภาวะสุขภาพดี ต้องกระทำในสิ่งสำคัญ 5 ประการ การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ. การก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ เอื้ออำนวยต่อสุขภาพ. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้ เข้มแข็ง. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล. การปรับเปลี่ยน บริการสุขภาพ กฏบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ Ottawa Charter for Health Promotion, 1986

14 Two kinds of HP Finance  HPF as the activator: thus requires - More flexibility and autonomous body to work across sectors - More flexibility and autonomous body to work across sectors - More independency & sustainability assurance to secure political pressure - More independency & sustainability assurance to secure political pressure  HPF as the preventive and promotive care provision

15 Starting point: tobacco control In 1997 : Thailand Successes in  Enacting law  Policy development including tax increases (Activities which are not budget dependent, need lobbying processes and political will) (Activities which are not budget dependent, need lobbying processes and political will)

16 2 Steps Approach  Movement for tobacco tax increase (1988 - 1993)  Movement for dedicated tax (1995 - 2001)

17 Excise tax rate, revenue, sales & smoking prevalence

18 Thailand : before 2000 For effective Health Promotion We need 1. Adequate and regular funding source. 2. More flexible means to allocate budget. 3. More efficient health promotion strategy influenced by financial measure

19 Why have a health promotion foundation?  As an advocate for tobacco control and for other aspects of health promotion  As a bridge and facilitator - across government departments - Between sectors - Between NGOs and governments  As an innovator Rob Moodie VicHealth

20 20 Our rationale 1. The government is making over 2,750 million US$ per year from alcohol and tobacco taxes. Yet provided only less than 3 million US$ (=0.1%) for alcohol, tobacco control and health promotion combine Yet provided only less than 3 million US$ (=0.1%) for alcohol, tobacco control and health promotion combine

21 2. The World Bank recommend countries to control alcohol and tobacco for health as well as for economic gain

22 3. We are not asking money from the government, 3. We are not asking money from the government, but from the tobaccoand alcohol companies but from the tobaccoand alcohol companies

23 4. This money will be use to support health promotion, alcohol and tobacco control, the result will be improved health status for Thais, the result will be improved health status for Thais, as well as decrease government health care expenditure as well as decrease government health care expenditure

24 Financing mechanism and Infrastructure to fund  Tobacco control  Alcohol control  Traffic accident prevention If we succeed in reducing health care expenditure in these three areas by 10% Thailand would save 500 million US$ per year If we succeed in reducing health care expenditure in these three areas by 10% Thailand would save 500 million US$ per year

25 5. In passing this legislation, the government will be praised by the public to have acted responsively and wisely in the handling of “Sin Tax” the government will be praised by the public to have acted responsively and wisely in the handling of “Sin Tax”

26 Key decision  The Ministry of Health : would like the new agency to be within the Ministry of Health’s system and jurisdiction  The Ministry of Finance : would like the funding to come from the regular budget

27 Why an autonomous health promotion foundation? Why an autonomous health promotion foundation? 1. The nature of the work (Health Promotion) 1. The nature of the work (Health Promotion) Development vs Established services Development vs Established services Project based vs Service based Project based vs Service based Herizontal coordination vs Vertical implementation Herizontal coordination vs Vertical implementation 2. Success is based on innovation and collaboration 2. Success is based on innovation and collaboration 3. Not achievable through bureaucrative 3. Not achievable through bureaucrative management with this little additional budget management with this little additional budget (+ 2 %) (+ 2 %) 4. Needs flexible management for easier synergistic act among sectors 4. Needs flexible management for easier synergistic act among sectors

28 Why a dedicated form of funding? 1. Health promotion needs regular and sustainable budget 2. Less susceptible to diversion of funding for other purposes.

29 Health Promotion Foundation Act 2001 -Setting up of Health Promotion Office -Funding health promotion related activities with 2% surcharge of alcohol and cigarette taxes. - Annual budget = 75 m US $ ( = 2 % of MOPH budget) -An autonomous state agency.

30 ThaiHealth acts as a catalyst to help lubricate all health promotion mechanisms to function most effectively.

31 Triangle that moves the mountain Knowledge Social movement Policy mobilization ThaiHealth’s Strategies

32 JANUARY Launch ETV, TV for children. Public sector places announced as smoke-free zones. MAY To start and urge the trend for labeling child’s snacks continuously. SEPTEMBER To make trimming to be a part of benefit of a National Health System FEBRUARY First national Clean Concert. JUNE Ministry of Education announced policy for no-drinking in freshmen ceremony. OCTOBER Cooperated academic institutes to urge for no selling alcohol and beer around institutes within a radius of 500 meters. MARCH The Chief of the Thai Muslims signed a statement that cigarette is prohibited in principle in Islam. JULY ‘No-soda’ drinks in school. Whale-browser, to protect children from inappropriate website. NOVEMBER Launch the best online Knowledge Encyclopedia Tank in Thailand. APRIL Stop sweeten milk market for infants in Thailand. AUGUST Cooperate with Ministry of Cultural to urge TV Rating. Campaign for hospitals to stop giving powder milk. DECEMBER Urge a “New barrier- free society” to improve basic facilities for disabilities.

33 Some achievements in 2008  Alcohol Control Act 2008  Smoke free pubs and bars, open-air markets and restaurants  2007 Liability to damage caused by unsafe product Act  Child toy control system  Television program rating  Public Broadcasting Television  Dangerous behavior stimulating material suppression Act  Prohibition on speaking on mobile phone while driving without aid accessory

34  Public Diaster Act  Creating over 200 researches in health  Safe and clean internet cafe’  Media monitoring mechanism Some achievements in 2008

35 Creating health promotion innovations and models eg.  Traffic injuries prevention at provincial level  Health promotion universities  Self sufficiency campaign Some achievements in 2008

36

37 Key Types of Monitoring

38 Building a Results-Based Monitoring and Evaluation System

39 Monitoring and evaluation of Communication/ Social marketing  reception rate/ effective channel  response rate and direction  sending message/ snow ball effect  attitude / behavioral change  estimated economical gain  social / policy impact

40 Reception of messages Yes 4,041 samples (84.1%) No 765 samples (15.9%) 84.1 % ‘Branding’

41 Remember messages ? ทอดกฐินปลอดเหล้า 2,077 คน (ร้อย ละ 59.7)ทอดกฐินปลอดเหล้า 2,077 คน (ร้อย ละ 59.7) งดเหล้าเข้าพรรษา 2,879 คน (ร้อยละ 82.7)งดเหล้าเข้าพรรษา 2,879 คน (ร้อยละ 82.7) สามเดือนนี้ให้แม่พักบ้าง 1,702 (ร้อย ละ 48.9)สามเดือนนี้ให้แม่พักบ้าง 1,702 (ร้อย ละ 48.9) ตั้งสติก่อนสตาร์ท 1,343 คน (ร้อยละ 38.6)ตั้งสติก่อนสตาร์ท 1,343 คน (ร้อยละ 38.6) ทำเพื่อลูกมาทั้งชีวิต เข้าพรรษานี้งด เหล้าเพื่อแม่บ้าง 1,055 คนทำเพื่อลูกมาทั้งชีวิต เข้าพรรษานี้งด เหล้าเพื่อแม่บ้าง 1,055 คน (ร้อยละ 30.3) (ร้อยละ 30.3) โตมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา 725 คน(ร้อยละ 20.8)โตมาด้วยน้ำนม อย่าเสียคนด้วยน้ำเมา 725 คน(ร้อยละ 20.8) อื่นๆ เช่น เมาไม่ขับ ทุกชีวิตหลัง พวงมาลัยฝากไว้ที่คุณ 62 คนอื่นๆ เช่น เมาไม่ขับ ทุกชีวิตหลัง พวงมาลัยฝากไว้ที่คุณ 62 คน (ร้อยละ 1.8) (ร้อยละ 1.8) Yes 86.9 % No 13.1 %

42 Do you have a talk about it with other? Yes 69.8 % No 30.2 %

43 Awareness of avoid or quitting or reduction of alcohol drinking

44 Acessibility of message through media channels most accessible least accessible 4,041 samples 97.9% 92.5% 78.4% 21.2% 31.5% 33.0%

45 Comparison of the direction of news: May 2005 positiveneutralnegative

46 Number of news in various health issues: November 2004 tobacco alcohol Physical activities

47 20012003 3,600 million baht 4,600 million baht 11.8% 15% Stop drink reported 2001 : 11.8 % (1.8 m) 2003 : 15.0 % (2.3 m) +3.8 % Stop drink in Buddist lent: estimation of financial saving from reported questionnaire 1000 m bath saved only from direct payment

48 Alcohol policy outcomes Before the establishment of ThaiHealth and triangle network  There were 6 national alcohol control policies in 50 years national alcohol policies (1950- 2002) 1.Alcohol act 1950 2.Limited sale time (1961) 3.Prohibit sale to intoxicated person (1966) 4.Drunk driving (1979) 5.Warning message(19p97) 6.Free trade (1999) After the establishment of ThaiHealth and triangle network There are 9 national alcohol control policies in 4 years  national alcohol policies (2003- 2007) 1.Prohibit sale for under 18 (2003) 2.Partial ad ban (2003) 3.Establishing the national alcohol control committee (2003) 4.Prohibit sale in school (2004) 5.Warning message in outdoor billboard and movies (2004) 6.Prohibit sale in fuel station (2005) 7.Increase warning messages (2005) 8.Increase excise tax (2005) 9.Alcohol control act (2006 – 2007) 8 yrs per 1 policy 2 policies per 1 year

49 Increase rate of alcohol excise tax 2002 – 2006 % กรมสรรพสามิต -3.2

50 Trend of traffic accidentyr Death rate Injury rate Per 10000 0 peopl e Per 100000 vehicle Per 10000 0 people Per 100000 vehicle 2004 22.2 1 667.45 151.9 4 4,565. 59 2005 20.6 0 569.67 151.1 8 4,180. 75 2006 20.2 1 511.66 132.6 1 3,357. 48 2007 19.8 2 487.62 125.3 7 3,084. 85 11%11% 27%27% 17 % 32 % incidence injury death Decreasing trend

51 ตัวอย่างงบประมาณเพื่อความปลอดภัย ทางถนน ( โดยประมาณ ) งบแผนความปลอดภัยทางถนนของ สสส - วิชาการ / ข้อมูล - เครือข่ายประชาสังคม - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ - สนับสนุนนโยบายชาติ - ประสานแผนจังหวัด งบประมาณเพื่อควบคุมดูแลปัจจัยต่างๆประเทศ - กระทรวงมหาดไทย, คมนาคม, สาธารณสุข, ศึกษาธิการ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯ ศึกษาธิการ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯ จังหวัด / อำเภอ/ ตำบล/ หมู่บ้าน – ส่วนราชการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ชุมชน - ภาคเอกชน - องค์กรสาธารณประโยชน์

52 ตัวอย่างงบประมาณเพื่อความปลอดภัยทางถนน (โดยประมาณ) งบแผนความปลอดภัยทางถนนของ สสส งบประมาณเพื่อควบคุมดูแลปัจจัยต่างๆ ประเทศ - งบหน่วยงานรับผิดชอบตรง งบประมาณเพื่อควบคุมดูแลปัจจัยต่างๆ ประเทศ - โดยรวม 200 ล้าน 2,000 ล้าน 50,000 ล้าน+

53 ภาพรวมของการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกัน อุบัติเหตุจราจรของ สสส. สาธารณสุข คมนาคม ศึกษา มหาดไทย NGOs ศปถ. จว. ดำเนินการ ยุทธศาสตร์ 5E เครือข่ายลดอุบัติเหตุ - หมออนามัย - เมาไม่ขับ - เหยื่อ - เยาวชน - สภาอุตสาหกรรม - องค์กรภาคเอกชน - องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ การพัฒนานโยบาย / กฎหมาย สสส. สัมมนาระดับชาติ สื่อสาร / ปชส. 69 จังหวัด 69 จังหวัด ประเ มิน ผล ประ สาน งาน ทีม วิชา การ ปช ส. สร้างกระแสสังคม สนับสนุนจังหวัด สนับสนุน การรณรงค์ / ท้องถิ่น พัฒนาศูนย์วิชาการ ศูนย์ อำนวยกา ร ความ ปลอดภัย ทางถนน ( ศปถ ) นโยบาย / วิชาการ เอกชน เป้าหมาย / นโยบาย

54 องค์ประกอบในการดำเนินงาน (5-E) 1. มาตรการรักษากฎหมาย (Enforcement) 2. มาตรการให้ข้อมูล/ความรู้ (Education) 3. มาตรการทางวิศวกรรมจราจร (Engineering) 4. มาตรการจัดระบบบริการฉุกเฉิน (EMS) 5. การประเมินผล (Evaluation)

55 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนใน ภาพรวมของไทย จำนวน ผู้เสียชีวิต ปีใหม่สงกรานต์ตลอดปี 2546254725482549255025512552562628469441449401367848654522 485 48536136814,01213,76612,85812,609 12,492 12,492 #( 10 ด. 9,222 )

56 Lesson learned Three main factors were discussed for ThaiHealth’s early achievement in Health promotion; these are  flexibility,  financial security  effective strategy and approach ‘supplementary rather than replacement’ ‘supplementary rather than replacement’

57 Current limitation and challenge of ThaiHealth of ThaiHealth - a very new concept of governance & operation operation - lack of understanding by some politician, expect quick result, want more political receptive expect quick result, want more political receptive -perceived by some policy maker as “easy money” ‘overlapping role’ “easy money” ‘overlapping role’ - still in learning curve: in the process of building.. - health promotion manager, advocator & expertise - health promotion manager, advocator & expertise - proactive innovative catalytic management - social immunity, moving to be a ‘social institution’

58

59 International Network of Health Promotion Foundations www.hp- foundations.net

60 Health Promotion Foundation s in: LegislationYear set up Yearly funds 2006-7 in USD (per person) 1. Austria Health Promotion Act 1998 9,700,000 (1.18) 9,700,000 (1.18) 2. Switzerl and Health Insurance Act 1994 14,000,000 (1.90) 3. Thailand Health Promotion Act 2001 63,000,000 (0.96) 4. Victoria (Australia) (Australia) Tobacco Act 1987 26,000,000 (5.10) 5. Western Australia Australia Tobacco Control Act 1990 14,400,000 (7.00) 6. Malaysia Malaysian Health Promotion Board Act 2006 10,000,000 (0.45)

61 SEATCA Bungon Ritthiphakdee Director Working Together to Advance Tobacco Control in ASEAN

62 Member of network  Cambodia  Indonesia  Lao PDR  Malaysia  Philippines  Thailand  Vietnam

63 From WHO – PROLEAD  PROLEAD I - 6 countries (Fiji, Tonga, Malaysia, Philippines, Mongolia, Shanghai- China)  Request came through INHPF  ThaiHealth matched with Shanghai and Mongolia  Formal arrangement with a contract done

64 Conclusion Lessions learned from ThaiHealth 1. The control of tobacco, alcohol and other risk factors need adequate and continuous funding, attempt should be made to secure a sustainable funding sources, preferably by legislation.

65 2. Obtaining a dedicated tax for health promotion is more appealing to policy maker than for tobacco control or one specific risk control only

66 3. The dedicated tax and the autonomy of the health promotion agency should be legislated, to better guard the system from political interferences and for maximum efficiency of the foundation.

67 4. Some international supports for establishment of HPF are available, but need more initiative support but need more initiative support from WHO etc. from WHO etc.

68 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Financing Health promotion Experiences from Thai Health Promotion Foundation Supreda Adulyanon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google